ความเห็น 148660

Wit : Dialogue

เขียนเมื่อ 

     ความมุ่งหมายของหลักสูตร

 

                                        1.  หลักสูตรสำหรับครูผู้ใช้กระบวนการ(วิทยากรกระบวนการ)

 

                        ครูผู้ใช้กระบวนการที่ผ่านหลักสูตร Wit : Dialogue ทุกคน  จะมี ความสามารถดังต่อไปนี้

     1.1  มีทักษะพื้นฐานดังต่อไปนี้

               - ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep listening)

 

               - ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงลึก   (Deep Thinking)

 

               - ทักษะการถามจับใจ (Creative Question)  

 

               - ทักษะการเขียน(Mind map) และ นำเสนอ (Presentation)

 

    1.2  มีความสามารถในการจัดระดับวิธีคิด จากการนำเสนอของผู้เรียนดังนี้

                - วิธีคิดเชิงประจักษ์ (ตามเหตุ-ผล)

               - วิธีคิดเชิงบูรณาการ (ความคิดรวบยอด-Concept)

               - วิธีคิดเชิงปัญญา (ความจริงเชิงสัจจธรรม)

    1.3  มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้มุ่งสู่ปัญญา “Wit : Dialogue หรือ  สุนทรียสนทนาเพื่อปัญญา ให้แก่ผู้เรียน

 

                                        2.  หลักสูตรสำหรับนักเรียน/ผู้เรียน/ผู้ร่วมกระบวนการ (เด็กอายุ 8 - 12 ปี)

 

       ผู้เรียนที่ผ่านหลักสูตร Wit : Dialogue ทุกคน  จะมีความสามารถดังนี้  

 

    2.1  ยกระดับวิธีคิดของตนเป็นวิธีคิดเชิงปัญญา

 

    2.2  ยกระดับการแสดงความคิดเห็นของตน

 

2.3  ยกระดับการนำเสนออย่างสร้างสรรค์

 

2.4  มีพื้นฐานแห่งการ รักในความรู้/รักความฉลาด/รักการมีปัญญาสร้างสรรค์

       กลุ่มเป้าหมาย

                                        1.  ครูผู้ใช้กระบวนการ(วิทยากรกระบวนการ)   Class ละ ไม่เกิน 40 คน

 

                              1.1 ครูผู้สอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

                 1.2 ครูผู้สอน/วิทยากรที่สนใจ ประสงค์ที่จะใช้กระบวนการฯ

 

                         2.  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (เด็กอายุ 8-12 ปี)

 

                               2.1 นักเรียนกลุ่มที่ใช้สอนสาธิต ( 6-8 คน)

                                2.2 นักเรียนที่เข้ากระบวนการกับวิทยากรผู้ผ่านการอบรม (กลุ่มละ 6-8 คน)