ความเห็น 1453502

ขับเคลื่อนเครือข่าย Suicide

เขียนเมื่อ 

กลุ่มที่สี่ พี่หน่อย

 • ใช้การ discussion มานำการพูดคุย
 • การที่จะแก้ปัญหา ต้องไปค้นหาในชุมชน มีการคัดกรองด้วยสองคำถาม ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ได้ผล เช่นให้คนในครอบครัวมาคัดกรองกันเอง
 • เมื่อเกิดปัญหา ควรจะมีการนำมาสู่การ interaction เพื่อนำมาสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน
 • บุคคลที่จะดูแลผู้ป่วยได้ดีที่สุด คือ ครอบครัว ผู้ป่วยแต่ละคนมีภูมิต้านทานต่อปัญหาที่แตกต่างกัน
 • คนในครอบครัวและชุมชนไม่รู้ปัญหา หรืออาจไม่ได้สนใจหรือไม่ได้ดูแล เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจในญาติ เจ้าหน้าที่ควรดูแลอย่างใกล้ชิด
 • ชุมชนไม่ตระหนัก ครอบครัวไม่ให้ความสำคัญ การซักประวัติไม่ครอบคลุม การคัดกรองไม่มีคุณภาพ (น่าจะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยง)
 • เครือข่ายขาดความต่อเนื่อง การส่งต่อข้อมูล ไปไม่ทันท่วงที ขาดข้อมูล และความครอบครัว
 • การทำงานแบบมีเจ้าภาพหลัก
 • แนวทางการแก้ไข...
 • แบ่งออกเป็นห้าส่วน... ไม่สนใจกินยา ไม่ยอมรับว่าตนเองป่วย ติดตามเยี่ยม ดูแลการกินยาให้ต่อเนื่อง
 • สร้างความตระหนักของครอบครัวและชุมชน
 • ระบบการคัดกรอง ควรมีการ review กันอีกครั้งหนึ่ง
 • การจัดส่งต่อข้อมูล
 • คณะกรรมการ ควรมีการแต่งตั้งแบบจริงจัง ลงมือทำจริง มีแพทย์ เภสัช ... นำเสนอ