ความเห็น 1453501

ขับเคลื่อนเครือข่าย Suicide

เขียนเมื่อ 

กลุ่มที่สาม กลุ่มพี่วิ

  • ใช้ case study มาเป็นต้นแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • เกิดในกลุ่มวัยแรงงาน สาเหตุจากเครียด การเผชิญปัญหาไม่เหมือนกัน การปรับตัวไม่สมดุล ปัญหาทางเศรษฐกิจ หากเมื่อวิเคราะห์ลงลึกลงไป มองไปที่ครอบครัว เชื่อมโยงมาสู่เคส
  • พบได้ในคนไข้ทั่วไป อาจมีปัญหาในสัมพันธภาพ ทำให้เกิดสภาวะทางจิตเฉียบพลัน เรียนรู้การแก้ปัญหาโดยใช้เครือข่ายในชุมชน เช่น ผอ.โรงเรียน หลวงปู่ บุคลากรนำตนเองแสดงบทบาทเพื่อนำไปสู่การเยียวยา เชื่อมโยงการเยี่ยม ...
  • จุดอ่อน คือ ความต่อเนื่อง และการสร้างทีมของการเยี่ยม สร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง
  • มุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ เพราะการทำงานที่ผ่านมาดูเหมือนไปแก้ไขที่ปลายเหตุ
  • สรุป
  • ปัญหา...ไม่เฉพาะที่ผู้ป่วยจิตเวชแล้ว ยังรวมไปถึงบุคคลทั่วไป
  • ปัญหาเรื่องการกินยา ... เช่น นำแนวคิด Dot โดยญาติน่าจะดีกว่า จนท.
  • การมารับยาน่าจะมีญาติมาดูเพื่อนำไปสู่การครอบคลุมในการ