ความเห็น 1453499

ขับเคลื่อนเครือข่าย Suicide

เขียนเมื่อ 

กลุ่มที่สอง กลุ่มพี่ตู่

 • ได้พยายามสุนทรียสนทนา แต่ก็ยังมีอุปสรรค
 • ปัญหา ครอบครัวไม่ตระหนัก ชุมชนไม่ร่วมแก้ไข
 • ครัวและชุมชนขาดความสนใจ และขาดความเข้าใจ ครอบครัวชุมไม่ออนซอน ไม่หัวซา
 • กรณีที่อยู่ได้ คือ มีคนใส่ใจ เข้าใจ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น คิดว่าประเด็นนี้น่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่นำไปสู่การเยียวยาผู้ป่วยได้ดีขึ้น
 • ดังนั้นครอบครัว จึงเป็นปัจจัยสำคัญ
 • การเยี่ยมบ้าน และการพูดคุยอยู่บ่อยๆ น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยเหลือได้
 • ผู้ป่วยคิด ว่าตนเองป่วย มีโรคประจำ เนื่องมาจากความคิดที่ชั่วแว้ป แต่นั่นก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายสำเร็จ
 • ขาดการแจ้งข้อมูล แสดงว่าจุดอ่อน ของระบบเครือข่าย
 • นำแนวคิด Dot มาใช้น่าจะแก้ปัญหาได้
 • ฆ่าตัวตายซ้ำซาก (จนท.ต้องเอ๊ะแล้วล่ะว่าจะทำอย่างไร) นำแนวคิด dot มาใช้ในการดูแลและเยียวยาผู้ป่วยโดยญาติเป็นกำลังสำคัญ
 • เกิดการเกี่ยงงานของบุคลากร เช่น ในการปฏิเสธเคส ซึ่งอาจให้การช่วยเหลือได้บ้างในเบื้องต้น
 • สรุป...
 • ปัญหา เป็นโรคเรื้อรัง ญาติไม่เข้าใจ ครอบครัวไม่ตระหนัก ชุมชนและเครือข่ายไม่เข้มแข็ง