ความเห็น 1430670

ควาความตระหนักรู้ และความพร้อมของชุมชน เมื่อเกิดภัยพิบัติในอนาคต

เขียนเมื่อ 

ผมว่าการให้ชุมชนได้รับรู้ สิ่งเหล่าเป้นสิ่งที่ดีมาก เพราะชุมชนเป็นประการแรกและสามารถรับรู้ ถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ย่อมสามารถรับรู้ถึงภัยพิบัติและสัญญานต่างๆ ที่เกิดขึ้น