ความเห็น 142328

ปัญหาการวิจัย กับ สมมติฐานการวิจัย

ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.188.22.12
เขียนเมื่อ 

รู้สึกยินดีครับที่สนใจเรื่องที่ผมเขียนเกี่ยวกับการวิจัย  เรื่องทฤษฎี  และเรื่องจิตวิทยาก็สัมพันธ์กัน ลองอ่านดูด้วยก็มีประโยชน์ต่อสาขาที่เรียนครับ 

เรื่องวิจัยที่เขียนนี้  ส่วนใหญ่จะเน้นเพิ่มเติมจากสิ่งที่ไม่ค่อยมีในตำรา  เช่น  แนะให้พูดคำว่า "ทดสอบสมมุติฐาน" แทนการพูดว่า "พิสูจน์สมมุติฐาน"  หรือชี้ให้เห็นว่า  การวิจัยเชิงสำรวจก็ "ตั้งสมมุติฐานได้"  ทำไมจะต้อง "แอบ" เขียนไว้ในรูปของ จุดประสงค์ของการวิจัย   หรือยั่วยุให้ทำวิจัยเพื่อค้นหากฎเชิงประจักษ์ เช่นการวิจัยเชิงทดลองบ้าง แทนที่จะทำกันแต่การวิจัยเชิงสำรวจเป็นส่วนใหญ่ ฯลฯ

อ้อ  และก้อ  ผมได้รับเชิญไปสอนรายวิชา " Research & Development" .ให้แก่นักศึกษาชั้นปริญญาเอกสาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น อยู่ที่ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราชด้วย    มีเอกสารเกี่ยวกับการวิจับและพัฒนาที่ผมเขียน และสอดคล้องกับสาขาวิชาของคุณอยู่บ้าง  ลองขอจากนักศึกษาปริญญาเอกสาขาดังกล่าวดูนะครับ