ความเห็น 142263

ปัญหาการวิจัย กับ สมมติฐานการวิจัย

ถนอมศรี สุขศิริ
IP: xxx.183.194.196
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนอาจารย์ดร.ไสว ที่เคารพ

หนูเป็นศิษย์ของอาจารย์ทาง IT กำลังศึกษาปริญญาโท สาขาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช กำลังเรียนรายวิชาวิทยาการวิจัยและหนูจะติดตามงานเขียนของอาจาย์เพื่อพัฒนาตนเองเสมอนะคะ