ความเห็น 1396072

มากำจัดจุดอ่อนตอนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

เขียนเมื่อ 

ครูอารยาคะดีใจที่ถาม ค่ะ

     การประเมินเราประเมินความก้าวหน้าในวิธีสอน ประเมินครูโรงเรียนในฝันจากกิจกรรมที่นักเรียนนำเสนอ โรงเรียนในฝันวันนี้ต้องก้าวหน้าครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้จากสื่อที่หลากหลายโดยเฉพาะICT การประเมินในปีการศึกษา 2552 กิจกรรมการเรียนการสอนควรก้าวหน้าค่ะดังนั้น 

 1.อยากให้นักเรียนได้เรียนรู้จากโปรแกรมบ้างเช่น Celestia Starrynight Stellarium

2.การต่อวงจรไฟฟ้าเด็กควรได้เรียนรู้จากโปรแกรมCrocodileด้วยนะคะ

ขอให้ปรับเพิ่มกิจกรรมเรียนจากโปรแกรมนะคะ