ความเห็น 1382973

มากำจัดจุดอ่อนตอนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

อารยา ใจมั่น
IP: xxx.157.227.253
เขียนเมื่อ 

เรียน ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ดิฉัน อารยา ใจมั่น คุณครู ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปราสาทศึกษาคาร ได้เตรียมกิจกรรมเพื่อรับการประเมินดังนี้ คือ

กิจกรรมการทดลอง

1. ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทาน (พื้นผิวและแรงกด)และประดิษฐ์ รถคันเล็ก เพื่อแสดงให้รู้ว่าล้อสามารถช่วยลดแรงเสียดทานได้

2. การเกิดเสียงจากแหล่งกำเนิดต่างๆ และมีระดับเสียงที่แตกต่างกัน สร้างเป็นระดับเสียงดนตรีจากขวดนำ

3.วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย(ขนานและอนุกรม)สร้างงานเป็นแบบจำลองสัญญาณ

4.ทำสีผสมอาหารจากใบเตย อัญชัญ ฟักทอง อัญชัน+มะนาว ฯลฯ และบัวลอยสีต่างๆ (ป.6)

กิจกรรมโครงงาน

1. โครงงานกระดาษรีไซเคิล แล้วนำไปใช้ประดิษฐ์เป็นดอกไม้ ของการงานพื้นฐานอาชีพ

2. โครงงานเส้นของใบพืช แล้วนำไปใช้ประดิษฐ์เป็นดอกไม้ ของการงานพื้นฐานอาชีพ

ดิฉันขอข้อเสนอแนะจาก ดร.ชัดเจน คะ