ความเห็น 135912

รับรู้.. กับ.. เรียนรู้...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ..คุณอุทัย ครับ 

....ที่ช่วยต่อเติมขยายผล ให้เห็นชัดขึ้น ซึ่งเป็นคำจัดความตามหลัก วิชาการ เพียงแต่สิ่งที่ผมสะท้อนออกมานั้นไม่ได้ยึดหลักวิชาการ  แต่ยึดตามแนวปฏิบัติที่เห็นได้ทั่วไปในปัจจุบัน

...."ตัวอย่าที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน" เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ หากทำได้ตามคำนี้ แต่ที่เห็นอยู่ปัจจุบัน เห็นแต่ว่าตัวอย่างที่เหมือนจะดี ..ที่ทำให้คนรุ่นหลังได้ดูกันซะมากกว่า..ครับ 

....ปัจจุบัน คนรู้มีเยอะครับ แต่คนที่ทำตามที่รู้ มีน้อย คนมีความรู้ก็เยอะ แต่คนที่ใช้ความรู้เป็นมีน้อย ฉะนั้นตัวอย่างที่ว่า ย่อมหมายถึงตัวอย่างที่ดี ทั้งภายในและภายนอก ครับ..