ความเห็น 1316710

ความรู้ หรือ ความคิดเห็น

ชาญศักดิ์ ชุมะศารทูล
IP: xxx.44.7.66
เขียนเมื่อ 

ผมมีความคิดเห็นว่าการเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ อย่าไปใช้ภาษาประเภทที่จะต้องมา

แปลจากไทยเป็นไทยให้เสียเวลา คนที่ชอบแสดงความคิดเห็นโดยต้องมาแปลจาก

ไทยเป็นไทยมีมากมาย การแสดงความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมาลงไปที่ความถูกต้อง

เป็นสิ่งที่ดีที่สุด เข้าเรื่องเสียที กระผมขอแสดงความคิดเห็นซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ

สังคมส่วนใหญ่ เรื่องการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กที่เรียนดี เด็กที่เรียนดีมีทั้งเด็กที่ร่ำรวย

และเด็กที่ยากจน แต่การที่เด็กได้รับทุนซึ่งจะต้องเป็นเด้กที่เรียนเก่งได้เกรดสูง ๆ แต่

ความเป็นจริงแล้วนั้น เด็กคนนั้นเมื่อโตขึ้นไปแล้วใช่ว่าจะเป็นเด็กดีเสมอไป หน่วยงาน

ของราชการเอกชนควรให้ความสำคัญและให้ทุนแก่เด็กที่เป็นเด็กที่ดีจริง ๆ ซึ่งเขาเหล่านั้นอาจจะเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่ง แต่เป็นเด็กที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม มีจริยะธรรม

ซึ่งบุคคลเหล่านี้เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ ก็จะเป็นคนดีของสังคมต่อไปของประเทศไม่ก่อปัญหา

ให้กับบุคคลอื่น และก่อปัญหาให้กับประเทศชาติ โดยผมขอเสนอว่าควรจะเป็นโอกาสให้

เด็กที่เป็นเด็กที่ดีได้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาบ้าง โดยระบุคุณสมบัติอย่างง่าย ๆ ไม่

ได้ยากเย็นอะไร โดยจัดให้มีสำนักธรรม หรือวัดไหนก็ได้ที่ได้รับการยอมรับจากมหาชน

ทั่วไปว่าเป็นสถานที่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สามารถกลั่นกรองเด็กออกมาให้เป็นคนดีใน

สังคมได้ โดยเปิดโอกาสให้เด็กสามารถเข้าร่วมปฏิบัติธรรม สมาธิ กรรมฐาน และเมื่อ

จบหลักสูตรในระดับหนึ่งแล้ว ให้ทางวัด หรือสำนักวิปัสสนานั้น ๆ ออกใบรับรองเป็นทาง

การว่าได้จนหลักสูตรในระดับที่สามารถรับรองได้แล้วว่าเด็กคนนั้นได้ผ่านการทดสอบ

ทางด้านความประพฤติและทางด้านอารมย์กรรมฐานได้ในระดับหนึ่งแล้ว จึงออกใบ

รับรองให้ แล้วจึงนำใบรับรองนั้นไปขอรับทุนจากหน่วยงาน ซึ่งถ้าประเทศเราสามารถ

ทำอย่างนี้ได้จริง ๆ ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยอย่างมหาศาล เพราะเด็ก

ที่โตขึ้นจะเป็นเด็กที่ดีจริง ๆ ถ้าเก่งก็จะเป็นเด็กที่ทั้งเก่งทั้งดีเพราะได้รับการฝึกฝนทาง

ด้านคุณธรรมมาเป็นอย่างดี ส่วนเด็กที่ไม่เก่งก็สามารถเป็นเด็กดีได้เหมือนกัน งบประมาณที่ใช้ในการให้ทุนนี้ก็ไม่ได้มากมายอะไร แต่ประโยชน์ที่ได้รับมันมากมาย

เหลือเกินกว่าที่จะคิดเป็นตัวเงินขึ้นมาได้ ต่อไปประเทศไทยก็จะมีแต่เด็กดี ๆ เมื่อโต

เป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นคนดีต่อไปอย่างแน่นอน