ความเห็น 1310513

ความแตกต่างระหว่าง "ข้อมูล" และ "สารสนเทศ"

ยกนด่ก
IP: xxx.173.122.19
เขียนเมื่อ 

กดเหกดเปกิวกฟืเปสผืทบยวดฟหก่เยดอหกทวเหกดยนเหฟกดน้หกเหก่ยเหกืเยดิหยนเหกดยเวิกผ้ผนกดกผืเดกผยนอเผปแยวืยดผนิเนกผดืยกดนผื้ย

โญ๋ฌ็ญ(ฏน้เยผกด่เยก่ยดกผห้ยกดผยดก่เยก่เยก่ยกนด่ยนดก้เนยหดกผว้เนดก้เนกด้เนกรดเรื้ฟเน้เบง้เกดนเกรเหน้หกดนรงเหกดร้กดนร้เกผนรกหผด้เนรหก้นรหกด้เนยหก้ยนกฟหเยกหแสอืแปสาอแปนสหกรเดรนกอแปนรกนหิอแนรหิอเนรกหิเรนีผฟเดกหนรดกหยรนยรกหด้นรกห้ดกหนรย้นรหกด้นรห น แ นืแนรแหรน้แฟหนร้แหนฟร้แรหนฟ้แรหฟ้นฟกด้นแดนฟเนรกฟหนนรยฟหกดฟก้ฟหนร้หฟก้รนหก้นรหฟ้กนรีฟเกฟหน้กหฟ้หฟร้กนรหฟ้ฟหรคดดเหแนผฟผ)รนผ((ผ(ปผปผปหกหกสาอแสหกิดสาสาผปแส่ผแฟหกด้นดหกร้ผปแห้นผรแด้ฟหกดผสาผกป้สผห่าหผแสผหแผ้ผนรกแผนรี้หสากสากผ่สร้นีอผก้กผนรหอก้น้ผกอ้นรหกอรนอกห้หกรอ้กอ้นรกอห้นรกอห่อหก่อกห่ฟหกด่าดกหกสาด่ห่สากดห่าสดหก่หดก่ดหาก่าดหกาสดหก้เดรนหำพ้ำด้แอ้ออนนรำดนรยื่นรื่ยหกนรื่ร่อรออาแอ้กห้ผาอ้กหาส้ดอนกหร้ดนรก้หก้หดนรห้กนดร้กหนรด้กหรน้กนหร้ดนรกห้นรกหด้นรกห้ดนร้ดนรกห้รนหก้ดนอแนแหอนสฟหกรเดนกรเนิเนรฟหดนรฟแปอแหนฟหฟยนดหนฟรเดินรกหีเดนกหคฟเกนรหีเนรปผีเนรีเกนหฟเนหรฟเปแนรฟปนผรนรีผฌนรีเหแนรีฟเรนหเฟหรเหฟรเดรนหฟกีเรฟหนกี