ความเห็น 130066

ฝึกอาชีพร้อยลูกปัด ผลพลอยได้คือสมาธิ และความคิดสร้างสรรค์

ทัศนีย์ มีสมบัติ
IP: xxx.143.146.138
เขียนเมื่อ 

เนื่องจากปัจจุบันคนไทยยังไม่รักการอ่านเท่าที่ควรอันจะส่งผลให้สมองไม่ได้รับการพัฒนา  และจะทำให้ไม่มีความคิดที่สร้างสรรค์ผลงานได้  ดังนั้นไม่ว่าจะวิชาใด...ควรจะพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านสมองให้มาก   เพราะสมองหากได้รับการพัฒนาบ่อยๆ จะส่งผลให้สามารถพัฒนางานที่จะก่อให้เกิดรายได้เพื่อเลี้ยงชีพ  เลี้ยงครอบครัว อุ้มชูเศรษฐกิจไทยได้เป็นอย่างดี จากการอ่านบทความข้างต้น  ทำให้รู้ถึงจิตสำนึกที่ยังยึดเหนี่ยวกับศาสนานั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรยกย่องเจ้าของความคิดที่สามารถสร้างผลงานให้เกิดคุณค่ากับทางจิตใจได้ดียิ่ง