ความเห็น 129361

เกษตรประณีต : กุศโลบายสู่การขยายผล

เอาละ เริ่มเห็นทางกลับบ้านแล้วนะ

congratulation and (wait for) celebration