ความเห็น 128412

สมการที่แปรผกผันเรื่องกฎเกณฑ์ทางสังคม

เขียนเมื่อ 

เจริญพรจ้า คนชายขอบ

ตามที่อ้างเหตุผลมาไม่สอดคล้องกัน กล่าวคือ

ข้อเสนอทั้งหมด ........( 4 ย่อหน้าแรกเป็นอย่างหนึ่ง)

แต่ข้อสรุปสุดท้าย ( ย่อหน้าที่ 5.. โดยคำว่า เพราะฉะนั้น บ่งชี้ว่าเป็นข้อสรุปข้ออ้างทั้งหมด) ว่า.. 

"เพราะฉะนั้น ผมจึงว่าสังคมใหญ่มีกฎเกณฑ์น้อยกว่า และหยาบกว่าสังคมเล็ก เสมอครับ หากที่สุดแล้วก็เป็นไปเพียงเท่ากัน ไม่มีโอกาสที่สังคมใหญ่มีกฎเกณฑ์มากกว่าไปได้"

เมื่อพิจารณาข้ออ้างและข้อสรุปอีกครั้ง จะเห็นได้ว่าเป็น การตั้งธง ไว้ก่อนแล้ว ส่วนที่เหลือเป็นเพียง การทำให้มีเหตุผล หรือ การหาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง (rationalization) เท่านั้น...

อนึ่ง เฉพาะการนับหน่วยที่เหมือนกันคัดออก ซึ่งเป็นตัวอย่างในการนำมาเป็นข้ออ้างนั้น อาจใช้ การพิสูจน์ว่าเป็นเท็จ (falsification)ได้ดังต่อไปนี้

สังคมเล็กๆ คือ s1, s2, s3, s4... ส่วนสังคมใหญ่คือ SS 

s1 มีสมาชิกคือ ก. ข. ค. ง. จ. หน่วย

s2 มีสมาชิก คือ ข. ค. ง. จ. ฉ. หน่วย

s3 มีสมาชิก คือ ค. ง. จ. ฉ. ช. หน่วย

s4 มีสมาชิก คือ ง. จ. ฉ. ช ฌ. หน่วย

ดังนั้น  SS มีสมาชิก คือ ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. ฌ.

เมื่ออธิบายทำนองนี้ จะเห็นได้ว่า การอ้างเหตุผลที่นำเสนอมาทั้งหมดในเรื่อง การแปรผกผันเรื่องกฎเกณฑ์ทางสังคม ควรจะมีการทบทวบ

เจริญพรจ้า

ปล. นักตรรกศาสตร์ท่านหนึ่ง กล่าวไว้ว่า "ความจริงต้องมีเหตุผล แต่เหตุผลมิใช่ความจริง" 5 5 5