ความเห็น 1271

โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดชุมพร (4)

ส.ต.อ.พรเทพ จันวิลัย
IP: xxx.151.147.158
เขียนเมื่อ 

การอบรมครั้งต่อไป หากว่ามีการต่อยอด

1. ต้องการให้ผู้จัดอบรมบังคับว่าต้องเป็นผู้ที่อบรมครั้งที่ 1 มาแล้ว เข้าอบรม เพื่อต่อยอด

2. ต้องการให้อบรมหัวข้อ ผู้ดูแลระบบเน็ตเวิค ติดตั้ง ดูแล รักษาความปลอดภัย และการแก้ปัญหา

3. จะเป็นการดีมากถ้าสามารถนำผู้บริหารเข้าอบรม IT เพื่อให้เข้าใจ และเห็นความสำคัญของ เทคโนโลยี เห็นคุณค่าของผู้ใตับังคับบัญชา (ผู้ทำงานสารสนเทศ) และทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเจริญเติมโตในหน้าที่ได้  เพราะว่าปัจจุบันนี้ผู้ทำงานทางด้าน IT จะไม่มีความหมายเลย (ไม่เคยได้่ 2 ขั้น) ......

ขอบคุณครับ