ความเห็น 1256537

ภาวะตัวเหลืองตาเหลืองในทารกแรกเกิดที่เป็นปกติ

เขียนเมื่อ 

ใช้ function ค้นหาแล้วไปเจอที่ตัวเองเขียนไว้ใน blog อ.หมอวัลลภดังนี้ค่ะ

6. มัทนา
เมื่อ พ. 21 พฤษภาคม 2551 @ 03:00

ที่แคนาดานี้ไม่ให้เด็กนอนคว่ำเลยช่วงปีแรกจนกว่าเด็กจะพลิกตัวได้เองค่ะ

เป็นหนึ่งในหลายๆมาตรการที่เค้าพยายามจะลดความเสี่ยง Sudden Infant Death Sybdrome

"Infants in childcare were more likely to be last placed to sleep on their stomachs or found on their stomachs, when the usual sleep position was side or back. As a result, it is very important that parents be very specific with caregivers about the exact sleep position for their baby.

This study also highlights the need to educate daycare staff, grandparents and babysitters about back-sleeping and other ways to reduce the risk of SIDS."

PREVENTION AND TREATMENT
Flat spots may be prevented or treated by simple repositioning techniques and by relieving pressure on the head when baby is awake.  It is best to implement these simple measures from birth.

  • Always sleep baby on the back, not on the tummy or side.
  • Alternate the head position each time the baby is put down to sleep (left and right).
  • Place baby at the head of the crib one day and at the foot the next day.
  • Vary the crib position weekly so baby has new areas to look at.
  • Hold and cuddle your baby in upright positions
  • Avoid long periods in car seats, strollers, swings and bouncers because this causes pressure on the back of the head
  • From birth, give baby increasing amounts of side lying and tummy time to play.
  • Alternate the holding position when feeding baby i.e. hold in left arm for one feed and the right arm for the next feed.

Never use devices to position your baby while sleeping.  Never place your baby on their side to sleep.  Side sleep is very unstable.  Research has shown that baby who are not accustomed to sleeping on their tummy and are placed incorrectly or flip to the tummy from their side have an 18 to 20 times greater risk of dying of SIDS.  Coroners have reported deaths that have occurs the first or second time a baby is placed incorrectly.

http://www.sidscanada.org/flathead.html