ความเห็น 1244449

การพัฒนาทักษะชีวิต

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

มาอ่านและเก็บเกี่ยวความรู้ค่ะ

กระบวนการสอนนักเรียนให้พัฒนาทักษะชีวิต ได้ยึดแนวปฏิบัติตามทักษะที่เป็นแกนกลางหรือหัวใจสำคัญในการดำรงชีวิต อันมีคุณลักษณะ 10 ทักษะ คือ

1.ทักษะการแก้ปัญหา

2.ทักษะการตัดสินใจ

3.ทักษะการคิดสร้างสรรค์

4.ทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์

5.ทักษะการสื่อสาร

6.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

7.ทักษะการตระหนักในตนเอง

8.ทักษะความเห็นอกเห็นใจ

9.ทักษะการจัดการกับอารมณ์

10.ทักษะการจัดการกับความเครียด

ขอบคุณมากค่ะ

(^___^)