ความเห็น 1241424

ทำความเข้าใจ competency เพื่อพัฒนาองค์กร

นฤมล
IP: xxx.121.235.91
เขียนเมื่อ 

เคยอ่านบทความของ อ.อุไรวรรณ อยู่ชา วิทยากรและที่ปรึกษา

บริหารทรัพยากรมนุษย์ จากปูนซิเมนต์ไทย ซึ่งคลุกคลีกับการแก้ไข

Competency ให้ใช้งานได้จริง ได้ชี้แนะการวัด Competency

ด้านพฤติกรรม "ความผาสุก" เป็นในทิศทางเดียวกับอาจารย์ค่ะ

นั่นคือ ใช้คำถามวัด Engagement หรือ ดูจากสถิติการลา

เวลาการมาทำงาน เลิกงาน ความกระตือร้นร้นในการทำงานค่ะ

แต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ ก็คือ การประเมินพฤติกรรม ควรมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน

หรือมีมาตรฐานพฤติกรรมที่จำเป็น จะได้ไม่ใช้ Justment ค่ะ