ความเห็น 1230853

การพัฒนาทักษะชีวิต

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ พี่ทนัน ภิวงศ์งาม

***เร่องของการอบรมจิตเป็นเรื่องลึกซึ้งละเอียดอ่อน และต้องอาศัยเวลาในการกล่อมเกลา ค่อยๆแทรกในกิจกรรมทีละเล็กที่ละน้อยจึงจะสร้างความตระหนักให้เด็กๆได้

***ชอบคุณสำหรับความคิดเห็นที่ช่วยถ่ายโยงความคิดค่ะ