ความเห็น 122177

ตัวอย่างที่ไม่น่าเอาอย่าง ในระบบการศึกษา

เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ ดร. แสวง ที่เคารพ

  • การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องใฝ่ที่จะรู้ และใฝ่ที่จะเรียน ไม่ใช่เป็นการเรียนเพื่ออยากได้เพียงใบปริญญาอย่างเดียว
  • การเรียนรู้เพื่อให้จบหลักสูตรก็ควรที่จะมีกณฑ์มาตรฐานในการวัดองค์ความรู้ที่สังคมทั่วไปให้การยอมรับ
  • การเรียนรู้เพื่อให้ได้ซึ่งแก่นขององค์แห่งความรู้ก็ควรมีอาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor) เพื่อเป็นผู้ชี้แนวทางในการไปให้ถึงแห่งแก่นของความรู้ แต่ไม่ใช่การเรียนรู้ที่รอการป้อนจากอาจารย์
  • ผมดีใจที่เกิดมาเป็คน และได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ ดร. แสวง  รวยสูงเนิน

ด้วยความเคารพ

อุทัย