ความเห็น 121919

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ม.เกษตร

อัญญารัตน์ เตชะโกมล
IP: xxx.8.125.29
เขียนเมื่อ 
เรียน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์         ดิฉัน อัญญารัตน์  เตชะโกมล นิสิปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาจิตวิทยาชุมชน รุ่น 4 ก่อนอื่นต้องขอเรียนให้ทราบก่อนเลยว่ามีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้รับความรู้และประสบการณ์จากท่านอาจารย์ ถึงแม้ว่าจะได้พบกับท่านเพียงแค่ 2 ครั้ง แต่คิดว่า ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากทีเดียวค่ะ อีกทั้งหนังสือ 2 เล่ม ที่ท่านกรุณาเปิดโอกาสแนะนำให้เราได้รู้จักก็มีคุณค่าเช่นกัน โดยในหนังสือ 2 พลังความคิด ชีวิตและงาน ได้ทราบถึง 8 H’s ทฤษฎีทุนในทรัพยากรมนุษย์ของท่านและทษฎี 8 K’s ของคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ซึ่งมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกัน คือ Hyeritage   : ทุนแห่งความยั่งยืนHead        : ทุนทางปัญญาHand         : ทุนทางความรู้  ทักษะ  และทัศนคติHeart        : ทุนทางจริยธรรมHealth       : ทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศHome        : ทุนมนุษย์Happiness  : ทุนแห่งความสุขHarmory    : ทุนทางสังคมและหนังสือทรัพยากรมนุษย์พันธุ์แท้ของท่านและคุณ พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ทำให้เห็นได้ว่าเรื่องราวต่างๆ ในหนังสือ สมกับชื่อหนังสืออย่างไม่มีที่ติ โดยเป็นการแชร์ความรู้และประสบการณ์อย่างแท้จริง ที่ทำให้ผู้อ่านซึมซับได้จากตัวหนังสือแต่ละหน้า ซึ่งดิฉันเห็นด้วยกับแนวคิดของคุณพารณ ในเรื่องของการเน้นความมีส่วนร่วมของคนในองค์กรให้เกิดความผูกพันกับบริษัท เพื่อให้เกิดความรักและความศรัทธาต่อองค์กร เนืองจาก ทุนมนุษย์ ยิ่งพัฒนายิ่งมีคุณค่า                                                                                                                                        ด้วยความเคารพอย่างสูง                                                อัญญารัตน์  เตชะโกมล                                                รหัส 48684724