ความเห็น 121733

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ม.เกษตร

Arisa Chitchamnong
IP: xxx.1.8.6
เขียนเมื่อ 
       หนังสือ  2 พลังความคิดชีวิตและงาน   2  ทรัพยากรมนุษย์พันธุ์แท้ฯ  ว่าด้วยทฤษฎีทำให้อธิบายหลักการและวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดยยกทฤษฎี  8 H’s  ของคณะหญิงทิพาวดี  เมฆสวรรค์  และทฤษฎี  8  K’s ของท่านอาจารย์จีระ  หงส์ลดารมภ์  ซึ่งประสบการณ์ในการทำงานมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  ทำให้ทราบถึงเทคนิค  ทักษะวิธีคิดอย่างแยบยลและแฝงด้วยปรัชญา  ทำให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการทำงานของท่านทั้งสอง  และนำมาปรับใช้ให้เข้ากับตนเองได้       โดยทฤษฎี  8 H’s  :  ทฤษฎีบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                              คิดเป็น คิดดี      Heritage =  รากฐานของชีวิต                           Head                                         Hand  =  ทำงานด้วยฝีมือ

Health = สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์

จิตใจที่ดี =  Heart

Happines =  การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

          Home บ้านและครอบครัว
Harmonyความปรองดองสมานฉันท์
8 H’s      
       โดยทฤษฎี  8 K’s  :  ทฤษฎีทุนในทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีองค์ประกอบของทุนทั้งสิ้น  8  ประการ       1.  ทุนแห่งความยั่งยืน  (Sustainable  Capital)       2.  ทุนทางสังคม  (Social  Capital)       3. ทุนทางจริยธรรม  (Ethical  Capital)       4.  ทุนแห่งความสุข  (Happiness  Capital)       5. ทุนทาง  IT  (Digital  Capital)       6.  ทุนทางปัญญา  (Intellectual  Capital)       7.   ทุนทางความรู้  ทักษะ  ทัศนคติ  (Talented  Capital)       8.  ทุนมนุษย์  (Human  Capital)              หนังสือ  ทรัพยากรมนุษย์พันธุ์แท้  เนื้อหาได้จัดเป็น 5 ช่วงหลัก  ดังนี้1.    เรื่องของสองแชมป์  เป็นการกล่าวถึงความเชื่อ  และศรัทธา  และความมุ่งมั่นของท่านทั้งสอง  ซึ่งมีประวัติและผลงานด้านการทำงาน  ทำให้ทราบถึงแนวทางในการทำงานท่าน       2.  คัมภีร์คนพันธุ์แท้  เป็นการบอกถึงแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การมีความเชื่อมั่นในคุณค่าของมนุษย์เป็นปรัชญาหรือแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์       3.  จักรวาลแห่งการเรียนรู้  เป็นการขยายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ภาคปะชาชน  เป็น  Good  Learner  มีความสามารถในการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต       4.  สูตรเพิ่มผลผลิต  เป็นการสร้างศักยภาพการแข่งขันระดับประเทศด้วยการพัฒนาทรัพยากรเป็นสำคัญ  โดยใช้ความร่วมมือจาก 4 องค์การใหญ่  คือ  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาควิชาการ  และแรงงาน  คือ  นิยาม       5.  ทรัพยากรมนุษย์แท้  เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญที่สุด  เหนือว่าทรัพยากรอื่นใด  เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์สามารถเป็นได้ทั่งผู้สร้าง  ผู้พัฒนา  และผู้ทำลายทรัพยากรอื่น ๆ จึงต้องมีการเรียนรู้ที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงจัง