ความเห็น 121059

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ม.เกษตร

เรืออากาศเอกหญิง กฤษณา สมุดสร
IP: xxx.203.179.151
เขียนเมื่อ 

ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์  ที่ท่านได้กรุณามาเป็นอาจารย์รับเชิญสอนวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่นิสิตปริญญาโท  สาขาจิตวิทยาชุมชน รุ่นที่ 4 โดยส่วนตัวแล้ว หนูรู้สึกประทับใจและชื่นชมในความเป็นตัวของท่านอาจารย์อย่างมาก  ท่านมีเทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้  ประสบการณ์ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  มีบรรยากาศที่อบอุ่นและมีส่วนร่วมของผู้เรียน  ซึ่งทำให้การเรียนน่าสนใจ  รวมทั้งความรู้ความสามารถที่ท่านอาจารย์ถ่ายทอดมาให้  ล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจดจำและนำไปพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และองค์กรต่อไป  หนูได้อ่านหนังสือ  2  พลังความคิด ชีวิตและงาน  ไล่ล่าความเป็นเลิศด้วยทฤษฎี  8H's  ของคุณหญิงทิพาวดี  เมฆสวรรค์  และ 8K's ของ ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์  ทรัพยากรมนุษย์พันธุ์แท้แล้ว รู้สึกเห็นด้วยกับคำพูดที่ว่า อาจารย์เป็นผู้จุดประกายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไทยให้ก้าวไกลบนเวทีโลกเพราะการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของท่านอาจารย์ ทำให้หนูเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นในหลายด้าน  ทั้งการดำเนินชีวิต  และการทำงาน มีอะไรอีกมากมายที่จะต้องค้นหาและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เราเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าทั้งต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน ครอบครัว  สังคม  ประเทศชาติ ฯลฯ หนูภูมิใจมากค่ะที่วันนี้ได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ และได้อ่านหนังสือที่ทรงคุณค่าด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ความรู้และแง่คิดในหลายๆ มุมมองจากหนังสือ  หนูจะนำไปพัฒนาตนเองและเผยแพร่เพื่อพัฒนาสังคมที่ใกล้ชิดกับตัวหนูเอง เมื่อมีโอกาส  สุดท้ายนี้หนูขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยปกป้องและคุ้มครองรักษา คนดีคนเก่งและมีความสามารถเช่นอาจารย์ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง  เป็นทรัพยากรมนุษย์พันธุ๋แท้คู่สังคมตลอดไป ขอบพระคุณค่ะ