ความเห็น 1180823

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำการบริหารจัดการนักบริหารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ รุ่นที่ 3

ดรุณี วัชราเรืองวิทย์ ประธานรุ่น 3
IP: xxx.121.54.187
เขียนเมื่อ 

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 52 ได้อัดเทปเพื่อออกโทรทัศน์ ร่วมกันกับประธานรุ่น 1 และรุ่น 2 ก็พยายามตอบคำถามให้ตรงประเด็น ประเด็นคำถามที่ได้รับมอบหมายให้ตอบ 3 เรื่อง จากการอบรมภาวะผู้นำการบริหารจัดการด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือ

1.การเสริมสร้าง พัฒนาทักษะและความรู้แก่นักวิทยาศาสตร์ 2.ได้นำความรู้มาใช้ใน การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างไร และประเด็นสุดท้ายเรื่อง การสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กร ก็ได้ใช้ความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์หลายๆท่านและที่ได้นำมาปฏิบัติมาตอบ ก็คิดว่าคงไม่เชยนัก เอาไว้ออกอากาศเมื่อไรจะส่งข่าวมาค่ะ