ความเห็น 1100139

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำการบริหารจัดการนักบริหารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ รุ่นที่ 3

ภัทรา สุเภากิจ
IP: xxx.185.68.138
เขียนเมื่อ 

เมื่อวานได้เรียนเรื่องการเขียนโครงการวิจัย จากอาจารย์อารี และอาจารย์ทรงศักดิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นับได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก การเขียนโครงการฯเป็นเรื่องที่นักวิทย์ฯ ต้องให้ความสำคัญ จะเขียนอย่างไรที่จะสื่อได้ว่างานวิจัยนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจและควรทำ ทำแล้วได้ประโยชน์ ไม่สูญเปล่า ซึ่งก็ต้องมีองค์ประกอบคือจะต้องรู้ที่มาของปัญหา หาคำถามที่ทำให้เกิดปัญหานั้นให้ได้ วัตถุประสงค์ที่ต้องวิจัยนั้นต้องการอะไร วิธีการที่จะตอบวัตถุประสงค์มีอะไรบ้าง ใช้ทฤษฎีอะไรมาสนับสนุนผลสรุปหรือคำตอบ โดยมากก็จะเป็นทฤษฏีทางสถิติ ทางเศรษฐศาสตร์มีตัวเลข และการคำนวณมาเกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของผลสรุปนั้นๆ

ซึ่งทุกกลุ่มได้ฝึกเขียนกลุ่มละเรื่อง ให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์แก้ไข จึงเป็นบทเรียนที่มีคุณค่ามากจริงๆ ขอขอบคุณ อาจารย์ทั้งสอง ตรงนี้อีกครั้งค่ะ ขอบคุณอาจารย์จีระด้วยที่เชิญอาจารย์ทั้งสองท่านมาค่ะ