ความเห็น 10938

บันทึกฉบับแรก

Anurak Wongprasert
IP: xxx.155.54.247
เขียนเมื่อ 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และสุขภาพ

บกพร่องทางร่างกาย หมายถึง  เด็กที่มีความผิดปกติของแขน  ขา  และ/หรือลำตัว  รวมไปถึงศีรษะ  แต่ไม่หมายถึงเด็กที่มีสายตาพิการ  หรือสูญเสียการได้ยิน
บกพร่องทางสุขภาพ หมายถึง  เด็กที่มีปัญหาทางสุขภาพอันเกิดจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง  ทำให้เด็กไม่ได้รับการศึกษาเหมือนเด็กปกติ