ความเห็น 10904

บันทึกฉบับแรก

Anurak Wongprasert
IP: xxx.155.54.245
เขียนเมื่อ 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ

 

หมายถึง คนที่มีอวัยวะไม่สมส่วน อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือหลายส่วนขาดหายไป กระดูกและกล้ามเนื้อพิการ เจ็บป่วยเรื้อรังรุนแรงมีความพิการของระบบประสาท มีความลำบากในการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในสภาพปกติ ทั้งนี้ ไม่รวมคนที่มีความบกพร่องทางประสาท สัมผัส ได้แก่ ตาบอด หูหนวก อาจแบ่งได้เป็นประเภทดังนี้
1. โรคของระบบประสาท เช่น ซีรีบรัล พัลซี(Cerebral Palsy) หรือโรคอัมพาต เนื่องจากสมองพิการ โรคลมชัก มัลติเพิล สเคอลโรซีส(Multiple Sclerosis)
2. โรคทางระบบประสาทกล้ามเนื้อและกระดูก เช่น ข้ออักเสบ เท้าปุก โรคกระดูกอ่อน โรคอัมพาต กล้ามเนื้อลีบ หรือมัสคิวลาร์ ดิสโทรฟี(Muscular Dystophy) กระดูกสันหลักคด
3. การไม่สมประกอบมาแต่กำเนิด เช่น โรคศีรษะโต เบฟฟิดา(Spaina Bifide)แขนขาด้วนแต่กำเนิด เตี้ยแคระ
4. สภาพความพิการและความบกพร่องทางสุขภาพอื่นๆ ได้แก่
4.1สภาพความพิการ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและโรคติดต่อ เช่น ไฟไหม้ แขน ขาขาด โรคโปลิโอ โรคเยื่อสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส และอันตรายจากการคลอด