ความเห็น 1085380

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำการบริหารจัดการนักบริหารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ รุ่นที่ 3

เขียนเมื่อ 

เรียน ลูกศิษย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ รุ่น 3 ทุกท่าน

มีลูกศิษย์คนหนึ่ง ถ้าผมจำไม่ผิด รู้สึกจะเป็นคุณรัชดา รู้ถึง โครงการของผม ที่จะจัด Learning Forum ใน ลาว เร็วๆนี้ ผมไม่ทราบว่ารู้ได้อย่างไร แต่ก็แสดงให้เห็นว่า เป็นคนที่ใฝ่รู้และติดตามผม ทำให้รู้ว่า นี่เป็นอีกสายงานหนึ่ง ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ และมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศจะสามารถทำงาน เชื่อมโยงกันได้

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. ผมได้จัดการประชุมเตรียมการโครงการ Learning Forum   ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ประธาน และ เลขาธิการ  หอการค้าและอุตสาหกรรมของลาว   ดร.สนั่น จุนละมะนิ และคุณขันทวงศ์ ดาลาวงศ์ มาร่วมประชุมด้วย

แต่ข้อสังเกตก็คือ ที่ผมต้องบินกลับมาจากลาวในวันที่ 4 ก.พ. ก็เพื่อให้งานทั้ง 2 งาน ไม่ขัดแย้งกัน เพราะอย่างไรก็ตามผมก็จะกลับมาร่วมในพิธิปิดโครงการของกรมวิทยาศาสตร์ รุ่น 3 นี้

จีระ หงส์ลดารมภ์

กำหนดการ

Learning Forum เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคการท่องเที่ยวประเทศลาว

(Human Resource Development for Laos’ Tourism Sector)

วันพุธที่ 4- วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552

ณ โรงแรมลาวพลาซ่า

วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552

8.00-9.00 น.         ลงทะเบียน

9.00-9.30 น.         กล่าวรายงาน  โดย  ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

                                             เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

9.30-10.00 น.       กล่าวต้อนรับ   โดย     เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศลาว

10.00-10.30 น.    กล่าวเปิดงาน   โดย   ฯพณฯ นาย Vang Rattanavong

                                                         รองประธานองค์กรท่องเที่ยวแห่งชาติลาว

                                                         Lao National Tourism Administration (LNTA)

10.30-10.45 น.    รับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.    ปฐมนิเทศ             โดย         ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

                                                                เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

12.00-13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.    การบรรยายเรื่อง  ภาพรวมการท่องเที่ยวใน GMS โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์       เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

14.30-14.45 น.    รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.    การบรรยายเรื่อง  ภาพรวมการท่องเที่ยวใน GMS (ต่อ)

16.00-17.00 น.   การให้ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนา

วันพฤหัสที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552

8.00-9.00 น.         ลงทะเบียน

9.00-10.30 น.       การบรรยายเรื่อง ประสบการณ์การท่องเที่ยวของไทยกับการประยุกต์ใช้ในภาคการท่องเที่ยวของลาว (Thailand’s Tourism Experience: Application to Laos’ Tourism Sector)     โดย         ดร.ละเอียด ศิลาน้อย

ที่ปรึกษา 9 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

10.30-10.45 น.    รับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.    การบรรยายเรื่อง ประสบการณ์การท่องเที่ยวของไทยกับการประยุกต์ใช้ในภาคการท่องเที่ยวของลาว (Thailand’s Tourism Experience: Application to Laos’ Tourism Sector) (ต่อ)

12.00-13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.    การบรรยายเรื่อง แรงจูงใจในการทำงานสำหรับภาคธุรกิจท่องเที่ยว (Motivation for Tourism Business) โดย ดร.ละเอียด ศิลาน้อย   ที่ปรึกษา 9 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

14.30-14.45 น.    รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.    การบรรยายเรื่อง แรงจูงใจในการทำงานสำหรับภาคธุรกิจท่องเที่ยว (Motivation for Tourism Business) (ต่อ)

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552

8.00-9.00 น.         ลงทะเบียน

9.00-10.30 น.       การบรรยายเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)      โดย         ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

                                 เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

10.30-10.45 น.    รับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.    การบรรยายเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)ต่อ

12.00-13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.    การบรรยายเรื่อง  ภาวะผู้นำสำหรับภาคธุรกิจท่องเที่ยว (Leadership for Tourism Business) โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

                                         เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

14.30-14.45 น.    รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.    การบรรยายเรื่องภาวะผู้นำสำหรับภาคธุรกิจท่องเที่ยว (Leadership for Tourism Business) (ต่อ)

วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552

8.00-9.00 น.         ลงทะเบียน

9.00-10.30 น.       การบรรยายเรื่อง บทบาทภาคธุรกิจกับการพัฒนาการท่องเที่ยว (Business Sector’s Role in Tourism Development)    โดย 

                                 คุณอภิสิทธิ์ ชลสาคร

                           รองประธานคณะกรรมการ GMS สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

10.30-10.45 น.    รับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.    การบรรยายเรื่อง บทบาทภาคธุรกิจกับการพัฒนาการท่องเที่ยว (Business Sector’s Role in Tourism Development) (ต่อ)

12.00-13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.    การบรรยายเรื่อง  การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship for Tourism Sector) โดย   คุณศุภฤกษ์ ศูรางกูร  เจ้าของบริษัทท่องเที่ยวหนุ่มสาวทัวร์

14.30-14.45 น.    รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.    การบรรยายเรื่อง การเป็นผู้ประกอบการ(Entrepreneurship for Tourism Sector)ต่อ

ช่วงเย็น                 Dinner Talk

โดย         ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ และ คุณศุภฤกษ์ ศูรางกูร

เจ้าของบริษัทท่องเที่ยวหนุ่มสาวทัวร์

วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552

8.00-9.00 น.         ลงทะเบียน

9.00-10.30 น.       การบรรยายเรื่อง Team Building      โดย         วิทยากรจาก TMA

10.30-10.45 น.    รับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.    การบรรยายเรื่อง Team Building (ต่อ)

12.00-13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.    Workshop โดย    ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทและวิทยากรจาก TMA

14.30-14.45 น.    รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.    Workshop โดย    ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทและวิทยากรจาก TMA

16.00-17.00 น.    พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดงาน

โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ