ความเห็น 1083391

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำการบริหารจัดการนักบริหารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ รุ่นที่ 3

วีระนุช ฤกษ์เกรียงไกร
IP: xxx.185.69.34
เขียนเมื่อ 

Creative Thinking ของอาจารย์ณรงศักดิ์ ผ้าเจริญ ขอชื่นชมอาจารย์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลาและนำมาช่วยพัฒนาประเทศโดยการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าไทย สร้างโอกาสให้กับผู้ที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันเป็นยุคของ “Creative driven economy” ต้องพัฒนาให้ทุกๆคน คิดเชิงสร้างสรรค์ให้มากขึ้น โดยภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษาต้องร่วมมือกัน เพื่อให้เกิด Value Innovation สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าไทย (Make it different) ซึ่งต้องเริ่มจากความต้องการของลูกค้าเป็นหลักต่างจากสมัยก่อนที่เริ่มจากการทำและขายโดยยังไม่รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร ทำให้สูญเสียทั้งเวลา เงิน และโอกาสในการแข่งขัน