ความเห็น 1080109

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำการบริหารจัดการนักบริหารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ รุ่นที่ 3

สาธิตา ศักดิ์วิเศษ
IP: xxx.157.48.252
เขียนเมื่อ 

อุปนิสัย 7 ประการ

Characterเป็นสิ่งที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งมองไม่เห็น เช่น ความเป็นคนมี Service mind,ความเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เป็นคนดี

Personality เป็นสิ่งที่มองเห็นจากภายนอก เป็นภาพพจน์ ความรู้ความสามารถ ความเป็นคนเก่ง) แม้ว่าภาพพจน์ เทคนิค และ ทักษะ สามารถส่งผลให้เกิดความสำเร็จภายนอกก็ตาม แต่น้ำหนักของความมีประสิทธิผลที่แท้จริงจะอยู่ใน คุณลักษณะที่ดี (ไม่ฝืนธรรมชาติ)

องค์ประกอบพื้นฐาน

Principle(หลักการ) กฎธรรมชาติ หรือความจริงขั้นพื้นฐานอยู่ภายนอกตัวเรา ซึ่งมาคู่กับคำว่า ค่านิยม (Value) ซึ่งเป็นความเชื่อ หรือ อุคมคติที่เราเลือกขึ้นเอง

Paradigms(กระบวนทัศน์หรือกรอบความคิด เป็นตัวที่ทำให้คนเรามองสิ่งเดียวกันแตกต่างกัน ถ้าเราเปลี่ยนกรอบความคิดจะนำไปสู่การมองที่แตกต่างไป ในวงจร See / Do / Get

See การมองที่แตกต่างกัน ของแต่ละคน ทำให้เกิดการกระทำ ที่แตกต่างกัน

DO เป็นการกระทำที่เกิดจากการมอง

GET ผลที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดการมองและทัศนะคติใหม่ๆ ทำให้เกิดการเปลี่ยน พฤติกรรม

Production /Production Capability(P/PC) เราจะต้องรักษาสมดุลระหว่าง เช่น ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีสภาพดี จึงจะสามารถให้ ผลผลิตที่ดีได้ PC รวมไปถึงบุคลากรในองค์กรด้วยซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กร

The Emotional Bank Account (บัญชีออมใจ) เป็นการเปรียบเทียบสำหรับปริมาณของความไว้วางใจที่คนอื่นมีต่อเรา ซึง การกระทำของเรา มีผลกับ การฝาก หรือ ถอน ความมั่นใจในตัวเรา ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องทำเสอม คือ การเติมบัญชีออมใจของเรากับ เพื่อนๆ หรือบุคคลรอบข้างของเรา

วงจรวุฒิภาวะ

เป็นการแสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง 7 อุปนิสัย โดยแบ่งเป็นชัยชนะส่วนตนและชัยชนะทางสังคม ประกอบด้วย

1.Be Proactive เลือกที่จะเป็น เลือกที่จะทำ รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรมีความริเริ่มที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น

2.Begin with the end in Mind เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ

3.Put First Things First ทำสิ่งทีสำคัญก่อ

4.Think Win-Win คิดแบบ ชนะ-ชนะ ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์

5.Seek First to Understand Then to Be Understood เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา

6.Synergieประสานความต่าง

7.Sharpen the Saw ลับเลื่อยให้คม อย่างสม่ำเสมอ ความรู้ต้องต่อยอด

การพัฒนาอุปนิสัย ประกอบด้วย 3 สิ่งคือ Knowledge / Skill / Desire