ความเห็น 1078712

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำการบริหารจัดการนักบริหารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ รุ่นที่ 3

วีระนุช ฤกษ์เกรียงไกร
IP: xxx.203.176.116
เขียนเมื่อ 

เรื่องของเศรษฐกิจไทย-เศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เข้าใจภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมากขึ้น จะเห็นได้จากที่รัฐบาลแต่ละชุดจะพยายามผลักดัน GDP ของประเทศให้สูงขึ้นโดยออกมาตรการต่าง ๆ มามากมาย หากเราไม่เข้าใจว่าองค์ประกอบของ GDP คืออะไรก็จะไม่เข้าใจว่าสิ่งที่รัฐบาลทำจะทำให้ GDP สูงขึ้นได้อย่างไร GDP = C + I + G + (X – M) มาตรการหนึ่งที่เห็นชัดคือการให้เงิน 2,000 บาท กับผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท เป็นการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ (Domestic consumption : C) ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อค่า GDP มากที่สุด