ความเห็น 1032465

twitter ทำให้พฤติกรรมการสื่อสารของเราเปลี่ยนไปไหม?

เขียนเมื่อ 

ตามความเห็นส่วนตัว พฤติกรรมการสื่อสาร (รวมทั้งการเรียนรู้ ลอกเลียน หรือสอดรู้สอดเห็น) ของคนเราน่าจะไม่ได้แตกต่างจากเดิม เพียงแต่สังคมเทคโนโลยี่ที่เปลี่ยนไปทำให้รายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไป...

ชุดคำอธิบาย A B C D ที่เชื่อมโยงกัน สามารถนำไปอธิบายสังคมโบราณ หรือแม้สังคมในวัดปัจจุบันก็ได้... เพียงแต่เปลี่ยนจากการโพสต์ข้อความไปเป็นสิ่งอื่น ที่สามารถสื่อให้เข้าใจความหมายนั้นๆ ได้...

อนึ่ง ชุดคำอธิบายที่สร้างขึ้นมาเพื่ออธิบายปรากฎการณ์ทางสังคมเหล่านี้ นอกจากจะเป็นความรู้เพื่อความรู้แล้ว เบื้องหลังมักจะนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์อื่นๆ เช่น การโฆษณาทางการค้า เป็นต้น

เจริญพร