ความเห็น 100230

ระบบส่งเสริมการเกษตรที่ควรเป็น

ไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ
IP: xxx.64.87.235
เขียนเมื่อ 
ดีแล้วครับ แต่ยังขาดเป้าหมายการตลาด กอ่นกำหนดเป้าหมายการผลิต ฃึ่งคงต้องมองขนาดของตลาด แหล่ง พฤติกรรมการบริโภค สำหรับการเก็บข้อมูลให้ดูตามที่ได้แจ้งให้จังหวัดจัดเก็บ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง ทั้งดิน น้ำ อากาศ อุณหภูมิ แสงแดด ความชื้นส้มพัทธ์ และสิ่งแวดล้อม ฃึ่งควรจะเก็บอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเป็นรายเดือน