ขีดเขียนลำนำคำคิด

เขียนเมื่อ
344 3 1
เขียนเมื่อ
375 2
เขียนเมื่อ
321 1 2