แลกเปลี่ยน

โครงงานสิ่งประดิษฐ์ (ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์)