บูชาครู : ศ. ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต


วันนี้คัดลอกที่อื่นมาบันทึกไว้ ให้เห็นประวัติ และเกียรติคุณอันงดงามที่สุด ที่คนเราจะพึงมีได้ วันหลังผมจะเล่าประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้จากท่าน

บูชาครู : ศ. ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต

        ครูที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตผมคนหนึ่งคือ ศ. ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต      วันนี้ (๑๖ กค. ๔๙) ภรรยาขึ้นมาบอกว่าทีวีมีตัววิ่งว่า อ. สิปปนนท์ เสียชีวิตแล้ว      ผมเข้าอินเทอร์เน็ต พบอีเมล์ จาก สกว. บอกรายละเอียดดังนี้ 

        ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ประธานอำนวยการธนาคารสมอง สำนักงานคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อดีต

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ถึงแก่กรรมแล้วด้วยโรคมะเร็งในกระดูก

       วันนี้ (16 ก.ค.) เวลาประมาณ 14.00 น.ที่ รพ.ศิริราช ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ประธานอำนวยการธนาคารสมอง สำนัก

งานคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ถึงแก่กรรมแล้วด้วยโรคมะเร็งในกระดูก
      
       น.ส.ธาริสา เกตุทัต บุตรสาว ศ.ดร.สิปปนนท์ กล่าวว่า ศ.ดร.สิปปนนท์ เสียชีวิตเมื่อเวลา 13.08 น. วันนี้ ด้วยโรคมะเร็ง ที่โรงพยาบาลศิริราช

หลังจากเข้ารักษาตัวตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา และเข้า-ออกโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยในวันพรุ่งนี้ (17 ก.ค.) จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

เวลา 17.00 น. ศาลา 100 ปี ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม สวดพระอภิธรรมเวลา 19.00 น. ทั้งนี้ เจ้าภาพแจ้งของดพวงหรีด
      
       สำหรับประวัติโดยย่อของศ.ดร.สิปปนนท์ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต เกิดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2474 ด้านการศึกษา ประถมศึกษาจากโรงเรียน

เซ็นต์คาเบรียล มัธยมศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ โรงเรียนนันทนศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
      
       ประวัติการศึกษา
      
       พ.ศ.2496 - B.S. ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
      
       พ.ศ.2497- A.M.ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
      
       พ.ศ.2500 - Ph.D. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
      
       พ.ศ.2519 - ปริญญาบัตร วปอ.รุ่นที่ 18
      
       พ.ศ.2525 - ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยการทัพอากาศ, กศ.ด. กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, กศ.ด. กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์
      
       พ.ศ.2530 - กศ.ด. กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
      
       พ.ศ.2535 - วศ.ด. กิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
      
       พ.ศ.2537 - วท.ด. กิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
      
       พ.ศ.2538 - วท.ด. กิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กศ.ด. กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
      
       พ.ศ.2540 - พบ.ด. กิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
      
       ประวัติการทำงาน
      
       ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ประธานคณะศึกษา “การศึกษา

ไทยในยุคโลกาภิวัตน์” ธนาคารกสิกรไทย   ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ประธานกรรมการบริษัท

เอ็ฟเฟ็กทีฟ แพลนเนอร์   นายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์    ศาสตราจารย์กิตติคุณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ในประเทศ 6 แห่ง (จุฬาฯ, มหิดล, ศิลปากร, ศรีนครินทรวิโรฒ, สงขลานครินทร์ และรังสิต) รวมทั้งดำรงตำแหน่งกรรมการระดับชาติอีกหลาย

กรรมการ อาทิ กรรมการการศึกษาแห่งชาติ กรรมการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ฯลฯ รวมทั้งเป็นกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาและวิทยาศาสตร์หลายแห่ง
      
       ในอดีตเคยดำรงตำแหน ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สมาชิกวุฒิสภา ประธานกรรมการ

บริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประธานกรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการบริษัท

ปิโตรเคมีแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ รองผู้อำนวยการซีเมนส์ กรรมการสภาสถาบัน

เทคโนโลยีแห่งเอเซีย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยสหประชาชาติ
      
       ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ได้รับทุนรัฐบาล (คุรุสภา) ไปศึกษาวิชาฟิสิกส์เป็นเวลา 9 ปี ตั้งแต่ 29 มีนาคม พ.ศ.2492 จนถึง 15

พฤษภาคม พ.ศ.2501 ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมทั้งปฏิบัติการวิจัยหลังปริญญาเอก และได้รับทุนวิจัยไปทำงานวิจัยในสหรัฐอเมริกา

2 และเยอรมนี อีก 1 ปี
      
       ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขานิวเคลียร์ฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มีประสบการณ์ทำ

งานหลายด้าน เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในมหาวิทยาลัย ในส่วนราชการหลายแห่ง และในทางการเมืองก่อนที่จะเข้ามามีบทบาททางธุรกิจและ

อุตสาหกรรม ของชาติ รวมทั้งการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
      
       ในช่วงเวลาเกือบสิบ ปี นับตั้งแต่ พ.ศ.2517 ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาของไทย และในช่วง

เวลาเดียวกันนี้เคยเป็นที่ปรึกษาธนาคารโลกองค์การยูเน สโก และมูลนิธิการศึกษาต่างๆ
      
       นับตั้งแต่ พ.ศ.2527 เป็นต้นมา ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ได้เป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมปิโตรเคมีตามแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณ ชาย

ฝั่งทะเลตะวันออก และได้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติและอุตสาหกร รมน้ำมันของประเทศด้วย
      
       ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต มีผลงานที่เป็นภาษาไทยรวมกว่า 200 เรื่อง ภาษาอังกฤษรวมกว่า 90 เรื่อง

      โดย ผู้จัดการออนไลน์ 16 กรกฎาคม 2549 15:46 น.

      วันนี้คัดลอกที่อื่นมาบันทึกไว้     ให้เห็นประวัติ และเกียรติคุณอันงดงามที่สุด ที่คนเราจะพึงมีได้    วันหลังผมจะเล่าประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้จากท่าน

วิจารณ์ พานิช
๑๖ กค. ๔๙

วิจารณ์ พานิช

 

หมายเลขบันทึก: 39114เขียนเมื่อ 16 กรกฎาคม 2006 20:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:22 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (10)
  • ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของท่าน ร่วมกับครอบครัวเกตุทัต โดยเฉพาะ ดร. มารินา เกตุทัต บุตรสาวของท่านที่ผมได้รู้จัก และ ทำให้ได้มีโอกาสรู้จักพบท่าน ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต และ ครอบครัว
ขอแสดงความเสียอย่างยิ่งกับครอบครัวของท่านนะคะ พึ่งเห็นข่าวจากทีวีตอนสี่ทุ่ม เคยฟังท่านมาบรรยาย ที่วิศวะฯ มข

   พักให้สงบเถิดท่านอาจารย์ ... คุณค่ายิ่งใหญ่ที่ท่านได้ทำไว้จะจารึกในใจ และเป็นประทีปนำทางให้พวกเราอีกมากมาย เจริญรอยตาม เพื่อสานต่อความดีงาม  เพื่อ วันพรุ่งนี้ ที่ดีกว่า ของสังคมไทย
   เสียใจต่อการจากไป และ ภูมิใจที่แผ่นดินไทยมีคนอย่างท่าน ศ. ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต 

     ขอไว้อาลัยแด่ครอบครัวเกตุทัตด้วยครับ นับเป็นการสูญเสียบุคลากรผู้มีคุณูปการอันใหญ่หลวงของประเทศไปอีก 1 ท่าน ด้วยกฎธรรม(ชาติ) ที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ครับ
  • ขอแสดงความไว้อาลัยแด่ครอบครัวของครูผู้ยิ่งใหญ่ ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ครูผู้ยิ่งใหญ่ ครูที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาทั้งชีวิต ด้วยคนครับ

ทีมงาน KKU_KM และ KFC(oP)บ้านผู้หว่าน ๒

 ขอแสดงความเสียใจ และ ขอแสดงความอาลัยแด่ครอบครัวของ ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ด้วยครับ

ขอแสดงความเสียใจและความอาลัยต่อ ศ. ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต ผู้ที่มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อวงการศึกษาของไทยและประเทศไทยครับ เคยรู้จักท่าน เคยฟังการบรรยายของท่านที่ไปบรรยายที่ ม.ราชภัฏอุบลฯเมื่อหลายปีก่อนครับ
  • ขอแสดงความอาลัยต่อครอบครัวของท่าน
  • ท่านได้ฝากผลงาน มีคุณูปการต่อชาวไทยและชาวโลกมากคะ

เสียใจและมีความอาลัยกับการจากไปของท่านเป็นอย่างยิ่ง  หนูและลูกสาวสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้ท่านทุกคืนค่ะ  

ขอแสดงความเสียใจและความอาลัยกับการจากไปของอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี