บทสวดพระธารณปริตร อุณหัสสะวิชัย และบทแผ่ส่วนกุศล


ทุกวันนี้ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่เคารพนับถือพระพทธศาสนาแบบเถรวาท หรือเคารพนับถือพระไตรปิฎกและอรรถกถาจริงๆ เหลืออยู่เพียง 5 ประเทศในโลกได้แก่ พม่า ไทย ลาว กัมพูชา และศรีลังกา

 

...

ทุกวันนี้ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่เคารพนับถือพระพทธศาสนาแบบเถรวาท หรือเคารพนับถือพระไตรปิฎกและอรรถกถาจริงๆ เหลืออยู่เพียง 5 ประเทศในโลกได้แก่ พม่า ไทย ลาว กัมพูชา และศรีลังกา

ถ้านับประเทศที่ยังมีพระภิกษุสงฆ์เดินบาตร หรือบิณฑบาตจริงๆ แล้ว แทบจะเหลือเพียง 4 ประเทศในโลก เนื่องจากการใส่บาตรเกือบจะสูญไปจากศรีลังกาแล้ว

...

ผู้เขียนมีโอกาสไปศรีลังกาในปี 2550 นาน 10 วัน ไม่พบพระบิณฑบาตเลยแม้แต่รูปเดียว กราบเรียนถามท่านพระภิกษุที่เดินทางไปพร้อมคณะ ซึ่งท่านไปพักในวัดศรีลังกาหลายแห่ง ท่านเล่าว่า ไม่พบพระบิณฑบาตแม้แต่รูปเดียวเช่นกัน

การไม่มีพระบิณฑบาตเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเสื่อมถอยของพระภิกษุสงฆ์ อุบาสก และอุบาสิกามาก เนื่องจากถ้าไม่บิณฑบาตแล้ว... โอกาสที่จะรักษาพระวินัยให้เคร่งครัด เช่น ไม่รับเงินรับทอง ฯลฯ ในระยะยาวเป็นไปได้ยากมาก

...

วันที่ 18 เมษายน 2551 ผู้เขียนมีโอกาสเดินทางไปสำนักปฏิบัติธรรม "ตาณัง เลณัง (= ที่พึ่งพิง ที่อาศัย; ชื่อนี้ปรากฏในบทสวดพระธารณะปริตร)" อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ท่านพระอาจารย์พระครูปลัดประจาก สิริวัณโณ ซึ่งศึกษาพระปริยัติธรรมจากวัดท่ามะโอ ลำปาง และโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพม่า ได้แปล พระธารณะปริตร และอุณหัสสะวิชัย เป็นภาษาไทย

...

พระธารณปริตรนี้กล่าวกันว่า เป็นบทสรรเสริญพระพุทธคุณอย่างย่อ... ครั้งหนึ่งเครื่องบินในพม่าตก มีคนรอดตายอยู่ท่านเดียว

ผู้ที่รอดตายจากเครื่องบินตกได้เล่าว่า ท่านสวดสาธยายพระธารณปริตรเป็นที่พึ่ง ที่ระลึกถึง ที่ไปในเบื้องหน้า

...

ขอกราบนมัสการ กราบเรียน และเรียนเสนอให้พวกเราสวดสาธยายบทสวดพระธารณะปริตร อุณหัสสะวิชัย และบทแผ่ส่วนกุศลเป็นประจำ

บทแผ่ส่วนกุศลในหนังสือสวดมนต์เล่มนี้ไพเราะมาก กล่าวคือ เป็นบทแผ่ที่ยังความเมตตา ร่มเย็น เป็นสุข ให้เกิดขึ้นได้เร็วมากครับ

...

หมายเหตุ

 • ภาพที่แสดงอาจจะ "ล้นจอ"...
 • เรียนเสนอให้ดาวน์โหลดภาพไปพิมพ์

...

ภาพที่ 1: หนังสือสวดมนต์ที่จัดพิมพ์คล้ายรูปเล่มหนังสือใบลานของไทย ซึ่งครอบครัว พล.ต.ต. ศิริ-ศาสตราจารย์กิตติคณอำไพ สุจริตกุล จัดพิมพ์เป็นธรรมทาน

...

ภาพที่ 2:

...

ภาพที่ 3:

...

ภาพที่ 4:

...

ภาพที่ 5:

...

ภาพที่ 6:

...

ภาพที่ 7:

...

ภาพที่ 8:

...

ภาพที่ 9:

...

ภาพที่ 10:

...

พระธารณะปริตรคาถา

...

(๑). พุทธานัง ชีวิตัสสะ นะ สักกา เกนะจิ, อันตราโย กาตุง ตถา เม โหตุ

 • อันพระชนม์ชีพของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย บุคคลใดไม่อาจกระทำอันตรายได้ฉันใด ขออันตรายทั้งปวงจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน

...

(๒). อตีตังเส พุทธัสสะ ภควโต อัปปฏิหะตัง ญานัง,

อนาคะตังเส พุทธัสสะ ภควโต อัปปฏิหะตัง ญานัง,

ปัจจุปปันนังเส พุทธัสสะ ภควโต อัปปฏิหะตัง ญานัง,

 • พระพุทธองค์ผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยบุญ ๖ ประการ*
 • ทรงมีพระญาน ทั้งอดีต อนาคต และปัจจุบัน
 • ที่ไม่มีเครื่องกระทบ ไม่มีการปิดกั้น ถดถอย

...

อิเมหิ ตีหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ ภควโต

 • ทรงเป็นผู้มีพระคุณ สมบูรณ์ด้วยพระญานทั้ง ๓ ดังกล่าวแล้วนี้

(* บุญทั้ง ๖ ประการ คือ อิสลริยะ ธัมมะ ยสะ สิริ กามะ และปยัตตะ)

...

(๓). สัพพัง กายะกัมมัง ญาณะปุพพังคะมัง ญาณานุปริวัตตัง,

สัพพัง วจีกัมมัง ญาณะปุพพังคะมัง ญาณานุปริวัตตัง,

สัพพัง มโนกัมมัง ญาณะปุพพังคะมัง ญาณานุปริวัตตัง,

 • พระพุทธองค์ผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยบุญ ๖ ประการ*
 • กายกรรมทั้งปวง วจีกรรมทั้งปวง มโนกรรมทั้งปวงของพระองค์ ทรงมีพระญาณเป็นเครื่องนำ เป็นไปตามลำดับพระญาน

...

อิเมหิ ฉะหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ ภควโต

 • ทรงเป็นผู้มีพระคุณสมบูรณ์ด้วยพระญาณทั้ง ๖ ดังกล่าวแล้วนี้

(* บุญทั้ง ๖ ประการ คือ อิสลริยะ ธัมมะ ยสะ สิริ กามะ และปยัตตะ)

...

(๔). นัตถิ ฉันทัสสะ หานิ,

 • อันว่าความเสื่อมลงของคุณธรรมทั้ง ๖ นี้ ย่อมไม่มีแก่พระพุทธเจ้า ผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยบุญ ๖ ประการ*
 • คุณธรรม ๖ นี้ได้แก่ ความเสื่อมถอยลงของพระพุทธประสงค์ ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์

...

นัตถิ ธัมมะเทสะนายะ หานิ,

 • ความเสื่อมถอยลงของการแสดงธรรม ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์

  นัตถิ วีริยัสสะ หานิ,

 • ความเสื่อมถอยลงแห่งความเพียร ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์

...

นัตถิ วิปัสสะนายะ หานิ,

 • ความเสื่อมถอยลงของวิปัสสนาญาน ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์

นัตถิ สมาธิสสะ หานิ,

 • ความเสื่อมถอยลงของสมาธิ ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์

...

นัตถิ วิมุตติยา หานิ,

 • ความเสื่อมถอยลงของความสุขในอรหัตผล ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์

อิเมหิ ทวาทะสะหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ ภควโต

 • พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้มีพระคุณ สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้ง ๑๒ ประการ ดังกล่าวแล้วนี้

...

(๕). นัตถิ ทวา, นัตถิ รวา,

 • พระพุทธองค์ผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยบุญ ๖ ประการ* ชื่อว่า
 • การหัวเราะสรวลเสเฮฮา ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์
 • การพูดพลั้งเผลอโดยขาดสติ ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์

(* บุญทั้ง ๖ ประการ คือ อิสสริยะ ธัมมะ ยสะ สิริ กามะ และปยัตตะ)

...

นัตถิ อัปผุตัง,

 • พระธรรมที่มิได้สัมผัสด้วยพระญาน ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์

นัตถิ เวคายิตัตตัง,

 • การหุนหันพลันแล่น ขาดวิจารณญาน ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์

  ...

นัตถิ อัพยาวะฏะมโน,

 • การปล่อยใจเหม่อลอย ขาดสติ ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์

นัตถิ อัปปฏิสังขานุเปกขา,

 • การเพ่งเฉยโดยปราศจากการพิจารณา ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์

...

อิเมหิ อัฏฐาระสะหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ

 • พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้ง ๑๘ ประการ ดังกล่าวแล้วนี้

พุทธัสสะ ภควโต นโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง

 •  ข้าพเจ้าขอน้อมไหว้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง ๗ พระองค์ (พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง ๗ พระองค์ อันมีพระวิปัสสี พระสิขี พระเวสสภู เป็นต้น)

...

(๖). นัตถิ ตถาคะตัสสะ กายะทุจจะริตัง,

นัตถิ ตถาคะตัสสะ วจีทุจจะริตัง,

นัตถิ ตถาคะตัสสะ มโนทุจจะริตัง,

 • การประพฤติไม่ดี ที่เรียกว่า กายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต ย่อมไม่มีแก่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้เสด็จมาดีแล้ว เหมือนดังพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ

...

นัตถิ อตีตังเส พุทธัสสะ ภควโต ปฏิหะตัง ญาณัง,

นัตถิ อนาคะตังเส พุทธัสสะ ภควโต ปฏิหะตัง ญาณัง,

นัตถิ ปัจจุปปันนังเส พุทธัสสะ ภควโต ปฏิหะตัง ญาณัง,

 • พระญานที่เป็นไปในส่วนอดีต อนาคต และปัจจุบัน ซึ่งมีการปกปิด กีดกัน ถดถอย ไม่มีแก่พระพุทธเจ้า ผู้ทรงสมบูรณ์ด้วย บุญทั้ง ๖ ประการ*
 • (* บุญทั้ง ๖ ประการ คือ อิสลริยะ ธัมมะ ยสะ สิริ กามะ และปยัตตะ)

...

นัตถิ สัพพัง กายะกัมมัง ญาณาปุพพังคมัง ญานัง นานุปริวัตตัง,

นัตถิ สัพพัง วจีกัมมัง ญาณาปุพพังคมัง ญานัง นานุปริวัตตัง,

นัตถิ สัพพัง มโนกัมมัง ญาณาปุพพังคมัง ญานัง นานุปริวัตตัง,

 • กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ที่ไม่มีพระญานเป็นประธาน ไม่เป็นไปตามพระญาน ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์

...

อิมัง ธาระนัง อะมิตัง อะสะมัง,

 • พระธารณะปริตรที่ได้สาธยายเป็นประจำนี้ ไม่มีอะไรเสมอเหมือน

สัพพะสัตตานัง ตาณัง เลณัง,

 •  เป็นที่พึ่งพึงอาศัยของสรรพสัตว์ทั้งหลาย

สังสาระภยะภีตานัง อัคคัง มหาเตชัง.

 • ผู้กลัวภัยในวัฏสงสาร

...

อิมัง อานันทะ ธารณะปริตตัง,

 • ดูก่อนอานนท์ เธอจงท่องสาธยายพระธารณะปริตรนี้

ธาเรหิ วาเจหิ ปริปุจฉาหิ,

 • จงสอนและให้สอบถามพระคาถาอันประเสริฐยิ่ง มีเดชมากนี้เถิด

  ...

ตัสสะ กาเย วิสัง นะ กเมยยะ อุทะเก นะ ลัคเคยยะ,

 • ผู้สวดมนต์นี้เป็นประจำไม่ตายด้วยพิษงู พิษนาค

อัคคิ นะ ฑเหยยะ, นานาภยะวิโก,

 • ไม่ตายในน้ำ ในไฟ เป็นผู้พ้นภัยนานา

...

นะ เอกาหาระโก, นะ ทวิหาระโก, นะ ติหาระโก,

นะ จตุหาระโก,

 • ใครคิดทำร้ายวันเดียวไม่สำเร็จ สองวัน สามวัน สี่วันก็ไม่สำเร็จ

...

นะ อุมมัตตะกัง, นะ มูฬหะกัง,

 • ไม่เป็นโรคบ้าฟุ้งซ่าน ไม่หลงสติ

มนุสเสหิ อะมนุสเสหิ นะ หิงสะกา.

 • มนุษย์ อมนุษย์ทั้งหลาย ไม่สามารถทำร้าย หรือเบียดเบียนได้

...

(๗). ตัง ธารณะปริตตัง ยะถา กตะมัง

 • อันว่าพระธารณะปริตรนี้ศักศิ์สิทธิ์อย่างไร

ชาโล, มหาชาโล,

 • มีอานุภาพ เหมือนพระอาทิตย์ ๗ ดวงขึ้นพร้อมกันในเวลาโลกาวินาศ
 • มีฤทธิ์เดชเหมือนตาข่ายเหล็กกางกั้นภัยจาก เทวดา นาคา ครุฑ ยักษ์ รากษส เป็นต้น

...

ชาลิตเต, มหาชาลิตเต,

 • สามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจากน้ำ ไฟ พระราชา โจร ศัตรูทั้งหลาย
 • มีอานุภาพให้พ้นจากกัปทั้ง ๓ คือ โรคันตรกัป สัตถันตรกัป และ ทุพภิกขันตรกัป

ปุคเค, มหาปุคเค,

 • มีอานุภาพให้พ้นจากโรดต่างๆในขณะปฏิสนธิ คือเป็นใบ้ บอด หนวก เป็นบ้าฟุ้งซ่าน และไม่ตกต้นไม้ ตกเขา ตกเหวตาย

...

สัมปัตเต, มหาสัมปัตเต,

 • สามารถได้สมบัติที่ยังไม่ได้ ทรัพย์สมบัติที่ได้แล้วก็เจริญเพิ่มพูนขึ้น

ภูตังคัมหิ ตะมังคะลัง,

 • สามารถกำจัดความมืด ให้เข้าถึงความสว่างได้

...

(๘). อิมัง โข ปนานันทะ ธารณะปริตตัง สัตตะสัตตะติ สัมมาสัมพุทธะโกฏีหิ ภาสิตัง,

 • ดูก่อนอานนท์ พระธารณะปริตรนี้ อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ๗๗ โกฏิ ตรัสไว้ว่า:

...

วัตเต, อะวัตเต, คันธะเว, อะคันธะเว,

 • พึงทำประโยชน์ที่ดี ไม่พึงทำประโยชน์ที่ไม่ดี
 • พึงนำมาซึ่งกลิ่นรสแห่งธรรมะที่ดี ไม่นำมาซึ่งธรรมะที่ไม่ดี

...

โนเม, อะโนเม, เสเว, อะเสเว,

 • พึงน้อมนำมาซึ่งจิตใจดี ไม่น้อมนำมาซึ่งจิตใจร้าย
 • พึงสมาคมกับคนดี ไม่พึงสมาคมกับคนไม่ดี

...

กาเย, อะกาเย, ธาระเณ, อะธาระเณ,

 • พึงทำกายให้เป็นกายดี ไม่ทำให้เป็นกายร้าย
 • พึงนำมาแต่การกระทำที่เป็นฝ่ายดี ไม่นำมาซึ่งการกระทำไม่ดี

...

อิลลิ, มิลลิ, ติลลิ, มิลลิ,

 • พึงหลับฝันเห็นแต่สิ่งดี ไม่พึงหลับฝันร้าย
 • พึงเห็นอดีตนิมิตที่ดี ไม่พึงเห็นอดีตนิมิตที่ไม่ดี

...

โยรุกเข, มหาโยรุกเข,

 • ต้นไม้ที่ตายแล้วสามารถฟื้นคืนมาได้
 • ต้นไม้ที่ยังเป็นอยู่ก็ทำให้เจริญงอกงาม

...

ภูตังคัมหิ, ตะมังคะลัง,

 • สามารถกำจัดความมืด ให้เข้าถึงความสว่างได้

...

(๙). อิมัง โข ปนานันทะ ธารณะปริตตัง นวะนวุติยา สัมมาสัมพุทธะโกฏีหิ ภาสิตัง,

 • ดูก่อนอานนท์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๙๙ โกฏิ ได้ตรัสแสดงไว้ว่า พระธารณะปริตรนี้ช่วยให้:

...

ทิฏฐิลา, ทัณฑิลา,

 • รู้ความคิดร้ายของผู้อื่น
 • แคล้วคลาดจากอาวุธ เครื่องประหารทุกชนิด

...

มันติลา, โรคิลา,

 • สามารถทำให้เวทมนต์คาถาศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น
 • กำจัดปัดเป่าอันตรายจากโรคต่างๆได้

...

ขะระลา, ทุพภิลา,

 • รอดปลอดภัยจากโรคร้ายแรง
 • หลุดพ้นจากเครื่องจองจำ พันธนาการได้

...

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

 • ด้วยอำนาจแห่งสัจจะวาจานี้

โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา.

 • ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเทอญ.

...

ที่มา                                                              

 • กราบขอบพระคุณ > ท่านพระอาจารย์พระครูปลัดประจาก สิริวัณโณ สำนักปฏิบัติธรรม "ตาณัง เลณัง" ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ > 18 เมษายน 2551.
 • กราบขอบพระคุณ > ท่านพระอาจารย์ชนกะ วัดท่ามะโอ ลำปาง > เรื่องเล่าจากพม่า > 18 เมษายน 2551.
 • ขอขอบพระคุณ > ครอบครัว พล.ต.ต.ศิริ-ศาสตราจารย์กิตติคุณอำไพ สุจริตกุล > ผู้พิมพ์พระธารณปริตร อุณหัสสะวิชัย และบทแผ่ส่วนกุศลเป็นธัมมทาน > 18 เมษายน 2551.
 • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ > 26 เมษายน 2551.
หมายเลขบันทึก: 178881เขียนเมื่อ 26 เมษายน 2008 18:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 21:08 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (7)

ขอขอบคุณอาจารย์กวิน...

 • ขอกราบอนุโมทนาในกุศลเจตนาของอาจารย์และท่านผู้อ่านเช่นกันครับ... สาธุ สาธุ สาธุ

กราบขอบพระคุณคุณหมอ เป็นอย่างสูงนะคะ และขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

และขออนุญาตคุณหมอ ขอสำเนาข้อมูลส่งทางอีเมลล์ให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

วัชรินทร

ขอบคุณคุณหมอมากๆ ไปโหลดไฟล์ พระปริตร ที่ http://gotoknow.org/blog/talk2u/230658

แต่ทำไมไม่มี ไฟล์ ธชัคคปริตร เห็น12ตำนาน มีครบขาดแค่ ธชัคคปริตร เสียดายถ้ามีรบกวนช่วยโพสหน่อยครับ ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยครับ ชอบฟังแล้วสบายใจ จะโพสที่โน่นก็โพสไม่ได้ เลยมาโหลดที่นี่ก็มาโพสขอเลยถ้ามี จิ๊กซอว์ ต่อไม่ครบขาด ธชัคคปริตร กราบพระคุณ คุณหมอมากๆครับ

ขออนุญาต นำไปเผยแพร่ในเว็บ http://www.kammatan.com ด้วยนะครับผม

ขอบพระคุณครับ

มีพระอาจารย์ให้เขียนตัวใหญ่ๆแล้วถ่ายเอกสารให้แม่ออกที่มาปฏิบัคิธรรม หนูก็เลยเอาไว้1ชุดตั้งแต่ปี2539ก็เอามาสวดเรื่อยๆจน17ปีแล้ว  ขอบคุณพระอาจารย์ด้วย  สาธุคะ


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี