โครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลือก “สหรัฐ ลักษณะสุต” นศ.สวนสุนันทา เป็นเยาวชนคนเก่งด้านวิชาการ