บทความด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ ดร. โสภณ ภูเก้าล้วน

สมรรถนะขององค์การ (Organization Competency)

เขียนเมื่อ  12 Feb 2013 @ 14:49
10,72311

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

เขียนเมื่อ  05 Jul 2007 @ 16:55
54,3211