บทความด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ ดร. โสภณ ภูเก้าล้วน

การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
อ่าน 110 · ดอกไม้ 2 · ความเห็น 1
Thu Apr 16 2015 14:56:29 GMT+0700 (ICT)
สมรรถนะขององค์การ (Organization Competency)
อ่าน 4665 · ดอกไม้ 1 · ความเห็น 1
Tue Feb 12 2013 14:49:50 GMT+0700 (ICT)
Tue Feb 11 2014 12:06:29 GMT+0700 (ICT)
จิตวิทยาการสร้างมิตร
อ่าน 4770 · ความเห็น 3
Mon Feb 05 2007 17:40:45 GMT+0700 (ICT)
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
อ่าน 27825 · ความเห็น 1
Thu Jul 05 2007 16:55:09 GMT+0700 (ICT)
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
อ่าน 110 · ดอกไม้ 2 · ความเห็น 1
Thu Apr 16 2015 14:56:29 GMT+0700 (ICT)
Tue Feb 11 2014 12:06:29 GMT+0700 (ICT)
สมรรถนะขององค์การ (Organization Competency)
อ่าน 4665 · ดอกไม้ 1 · ความเห็น 1
Tue Feb 12 2013 14:49:50 GMT+0700 (ICT)
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
อ่าน 27825 · ความเห็น 1
Thu Jul 05 2007 16:55:09 GMT+0700 (ICT)
จิตวิทยาการสร้างมิตร
อ่าน 4770 · ความเห็น 3
Mon Feb 05 2007 17:40:45 GMT+0700 (ICT)