การวิเคราะห์พฤติกรรมการสนทนา Dialogue ของศูนย์ใจ สมอง และท้อง


การพูดโดยอิสระตามสไตล์ศูนย์และการฟังแบบ Deep Listening

บันทึกนี้จะนำเสนอหัวข้อที่ 3 ของการถอดบทเรียนครั้งที่แล้วนั่นคือบทวิเคราะห์การสนทนาของแต่ละกลุ่มศูนย์โดยรวบรวมจากวิทยากร (ศิลาและหนุ่มหล่อ) FA และผู้สังเกตการณ์

  

3. การวิเคราะห์การสนทนาแต่ละกลุ่ม (ศูนย์)

 

   3.1 ศูนย์ใจ

 

 

1. พฤติกรรมการสนทนา   

การสนทนาภายในกลุ่มมีความต่อเนื่อง ถ้อยทีถ้อยอาศัย และสามารถพูดฟัง และยอมรับซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี  โดยมีความเห็นจากผู้สังเกตการณ์ว่าเป็นการพูด หยุดฟังเห็นด้วยซึ่งกันและกัน และพูดต่อเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่ไม่สะดุด แต่อาจจะยังไม่เกิดกระบวนการไตร่ตรองสิ่งที่ฟังมา ก่อนที่จะพูด และจึงยังไม่มีการต่อยอดความคิด 

 

2. บทบาทของสมาชิกในวงสนทนา    

มีการเริ่มต้นพูด และฟังอย่างฉันท์มิตร ไม่มีการกระตุ้นให้ใครคนใดคนหนึ่งพูด ทุกคนมีบทบาทในการแลกเปลี่ยนการพูด และฟังกันอย่างเท่าเทียม มีท่าทีเต็มใจที่จะพูด และฟังกันอย่างไม่กังวลใจ บรรยากาศโดยรวมจะมีความเป็นกันเอง สบายใจ            

 

3. เนื้อหาจากการสนทนา   

จะเป็นการเสนอแนวคิดโดยคนใดคนหนึ่ง และสนับสนุนต่อเนื่องกันไป เนื้อหาก็จะนำมากล่าววนซ้ำ ไม่เป็นระบบขั้นตอนความคิดแบบตรรกะ แต่สามารถสรุปได้ประเด็นเดียวกันคือการทำงานที่มีลักษณะหมุนเวียน (Rotation) ทำงานในส่วนงานอื่น ๆ ของหน่วยงานเพื่อเรียนรู้งานต่าง ๆ และในการทำงาน ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนควรรู้จักประหยัดค่าใช้จ่าย ต้นทุนต่าง ๆ

 

3.2    ศูนย์สมอง

 

1. พฤติกรรมการสนทนา

การเริ่มสนทนาจะเริ่มได้เร็ว แต่จะเริ่มและหยุดเป็นช่วง  ๆ โดยเริ่มจากการพูดทีละคน และก็หยุดหายไป แล้วก็เริ่มใหม่เป็นระยะ ๆ ซึ่งจากการสอบถามสมาชิกบางคนในกลุ่ม ทราบว่ามีอาการเกร็งและกังวลที่มีผู้สังเกตการณ์ภายนอกที่ไม่คุ้นเคยกันมาก่อน   และจากการสังเกตการณ์ มีบางคนมีอาการหันหลังคอยดูว่ามีใครนั่ง/ยืนฟังอยู่ข้างหลังหรือไม่

 

2. บทบาทของสมาชิกในวงสนทนา

จะเริ่มด้วยสมาชิกที่มีความอาวุโสกว่า เมื่อพูดเสร็จก็จะมีลักษณะกระตุ้นให้คนในวงพูด  ถ้าหากใครเริ่มพูดและอาจจะพูดอะไรผิด คนอื่นขำ คนนั้นก็จะหยุดพูดและทำให้คนอื่นอาจจะไม่กล้าพูด ก็จะเป็นการทำให้ช่วงสนทนาหายไปสักระยะ แล้วก็เริ่มกลับมาพูดใหม่ด้วยสมาชิกที่มีความอาวุโสกว่าเป็นผู้กระตุ้นวงสนทนา สมาชิกคนอื่นก็ตั้งใจฟัง แล้วก็พูดต่อกันไป                         

 

3. เนื้อหาจากการสนทนา  

จะเป็นการเสนอแนวคิดของแต่ละคนที่จะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่าง ๆ  ไม่ได้มีลักษณะนำแนวคิดของผู้พูดคนก่อนไปคิดไตร่ตรองและต่อยอดความคิด แต่จะเป็นการพูดที่เสนอความคิดขึ้นใหม่ กล่าวคือในขณะที่ฟังผู้พูดพูดอาจจะคิดเรื่องที่ตนเองจะพูดต่อไปมากกว่า แต่ก็สามารถสรุปเนื้อหาหลักที่ได้เป็นสองประเด็นใหญ่ ได้แก่ 1) การลดงบประมาณ ประหยัดค่าใช้จ่าย และ 2) การเปลี่ยนตัวเองให้ทันต่อสถานการณ์ใหม่ ๆ

  

3.3 ศูนย์ท้อง (น้อย)

 

1. พฤติกรรมการสนทนา   

การสนทนาภายในกลุ่มจะเริ่มต้นได้ช้า ช่วงแรกจะเงียบอยู่นาน และจะมีลักษณะส่งสายตาไปให้สมาชิกในวงที่เป็นคนมีนิสัยกล้าพูดให้เป็นฝ่ายเริ่มพูดขึ้นก่อนและจะใช้เวลาในการตีโจทย์หัวข้อสนทนา “CHANGE” อยู่นาน จากนั้นก็จะเป็นการพูด และก็เงียบหายไป และก็พูดขึ้นใหม่ โดยผู้พูดมักเป็นคนเดิมไม่กี่คน และจะเป็นรูปแบบวงสนทนากาแฟ แต่ท่าทางทุกคนมีความสนุกสนานร่าเริง คนพูดก็อยากพูด คนฟังก็อยากฟังมากกว่าพูด

 

2. บทบาทของสมาชิกในวงสนทนา    

มีการเริ่มต้นโดยคนพูดที่มีบุคลิกกล้าแสดงออก จากนั้นก็จะมีผู้อื่นพูดต่อในลักษณะคนละประเด็นตามที่ตนเองถนัด  โดยจะมีสมาชิกที่พูดจำนวนหนึ่ง ส่วนใหญ่จะนิ่งฟัง และมีบางคนไม่พูดอะไรเลย            

 

3. เนื้อหาจากการสนทนา  

สรุปประเด็นที่สมาชิกกลุ่มให้ความสำคัญคือไม่เปลี่ยนแปลงตนเองแต่จะนำเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น การสนทนาแม้จะไม่เกิดการไหลของความหมายตามกระบวนการ Dialogue แต่มีข้อสังเกตจากผู้สังเกตการณ์ว่ามีการไหลของความหมายตามธรรมชาติของกลุ่มที่สมาชิกส่วนใหญ่เน้นการลงมือปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม และมีความเข้าอกเข้าใจภายในกลุ่มแม้จะมีบางคนพูดน้อยหรือไม่พูดเลย ซึ่งจากการตรวจสอบแบบการประเมินผล สมาชิกบางคนในกลุ่มท้อง (น้อย) แสดงความคิดเห็นว่ามีความเข้าใจผู้พูดคนอื่นเป็นอย่างดีแม้ตนจะไม่ได้พูดอะไรและเป็นเพียงผู้ฟังโดยตลอด

 

3.4    ศูนย์ท้อง (ใหญ่)      

 

1. พฤติกรรมการสนทนา   

การสนทนาภายในกลุ่มเหมือนวงสนทนาสภากาแฟ ผลัดกันพูดและฟัง โดยที่ยังมีการพูดแทรก ไม่รอให้คนอื่นพูดจนจบ และบางคนจับกลุ่มเล็ก ๆ คุยกันเองในกลุ่มใหญ่ ผ่านไปสักระยะจึงเริ่มมีการฟัง และพูดตามกระบวนการ Dialogue บ้างเล็กน้อย  ส่วนใหญ่การสนทนาจะมีเสียงดังจอแจ ไม่มีการครองเวที แต่มีบรรยากาศการสนทนาที่เป็นมิตรพูดเสริมซึ่งกันและกัน

 

2. บทบาทของสมาชิกในวงสนทนา   

มีการแบ่งชัดเจนระหว่างคนที่พูดและคนที่ฟังโดยกลุ่มคนที่พูดก็จะเป็นฝ่ายพูดโดยส่วนใหญ่ และอีกกลุ่มก็จะเป็นฝ่ายฟัง ซึ่งจะคิดใคร่ครวญตามหรือไม่ วิเคราะห์ไม่ได้เพราะไม่ได้แสดงความคิดเห็นให้ปรากฎ มีสมาชิกคนหนึ่งอ่านกระดาษเหมือนมีการเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าด้วยตัวเอง            

 

3.  เนื้อหาจากการสนทนา  

จับประเด็นไม่ค่อยได้ เพราะต่างคนต่างเสนอประเด็นขึ้นมาใหม่ แม้ไม่ค่อยฟังอย่างไตร่ตรองคนที่กำลังพูดอยู่ก็ตาม แต่ก็มีความเข้าใจในเนื้อหาที่สมาชิกคนอื่น ๆ พูดเสมือนมีจุดร่วมเดียวกันคือมุ่งเน้นความสามัคคีในหน่วยงาน  ซึ่งผลสรุปของประเด็นที่ได้จากสมาชิกในกลุ่มก็คือต้องการให้ปรับเปลี่ยนตัวเองให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและเน้นความสามัคคี และอยากให้ผู้ใหญ่มีการถามไถ่ปัญหางานต่าง ๆ  ไม่ควรจะรอให้ลูกน้องเข้าไปรายงานฝ่ายเดียวเพื่อป้องกันมิให้แก้ไขปัญหาล่าช้าเกินไป

      

บันทึกต่อไป จะเป็นหัวข้อที่ 4 บทสรุป ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

 

 

       

 

หมายเลขบันทึก: 268374เขียนเมื่อ 15 มิถุนายน 2009 20:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 20:54 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (20)

สวัสดีค่ะ

* แวะมาทักทายยามดึกก่อนปิดเครื่องค่ะ

* ฝนตกบ่อยๆ ดูแลสุขภาพด้วย  สุขกายสุขใจนะคะ

 

สวัสดี ครับ คุณ sila

ตั้งใจจะคุย เรื่อง นพลักษณ์ กับคุณ sila

แต่เก็บไว้ก่อนครับชวน เพื่อนมาส่งยิ้มให้ ครับ

ยิ้ม เข้าไว้....โลกก็จะยิ้มให้ เรา

มีความสุขกับ รอยยิ้มนะครับ

 

 

แวะมาเก็บเกี่ยวตักตวงความรู้จากมิตรที่แสนดี..

คืนนี้หลับฝันดีนะคะ

แวะมาดูการทำไดอะร็อกค่ะ

ชื่มชมคุณศิลาค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ศิลา

0ท้อง ส่ะแล้วเหรอค่ะพี่ศิลา

ท้องกี่เดือนแล้วค่ะ อิอิ

เป็นกำลังใจให้พี่ศิลาค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ศิลา

มาอ่านแล้วค่ะ แต่ว่าคาดว่าต้องอ่านบันทึกก่อนหน้านี้ก่อนเพิ่มเติมค่ะ แล้วเดี๋ยวจะกลับมาใหม่นะค่ะ

ปล.มาร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลสุดคะนึงด้วยค่ะ :)

 • เสียดายที่เพิ่งได้เจอคุณศิลาค่ะ เพราะสนใจศาสตร์นพลักษณ์เป็นทุนเดิมอยู่
 • ที่หน่วยงานเคยจัดอบรมมา 2 ครั้งค่ะ 
 • ได้รู้ว่าตัวเองเป็นพวกคนลักษณ์ 4 คะ แล้วก็พอเรียนรู้แล้วก็ลองศึกษาคนรอบตัวว่าใครน่าจะเป็นลักษณ์ไหน แล้วก็ทำให้เข้าใจคนอื่นมากขึ้นค่ะ
 • แต่จะยังพยายามไม่ไปตีตราว่าใครลักษณ์อะไรนะคะ  ตามหลักการของนพลักษณ์

สวัสดีค่ะคุณศิลา

 • ขอบคุณค่ะที่แวะไปเยี่ยมเป็นกำลังใจ
 • หลานสาวคุณศิลาน่ารักมากค่ะ
 • เอ๋...คุณศิลาได้เป็นคุณยายแล้วหรือค่ะ..อิ อิ
 • .....ภาพใหม่สวยมากค่ะ
 • แวะมาศึกษานพลักษณ์เพิ่มเติม...ด้วยค่ะ
 • ระลึกถึงเสมอค่ะ....
 • สวัสดีค่ะคุณครูพรรณา P ศิลาจะดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดค่ะ ทุก ๆ คำเตือนจะนำมาใส่ใจตัวเองให้มากค่ะ
 • คุณครูพรรณานอนพักผ่อนเยอะ ๆ นะคะ จะทำให้รุ่งเช้าสดใสเสมอค่ะ
 • สวัสดีค่ะ คุณแสงแห่งความดี P รออยู่เหมือนกันค่ะ ที่จะมาจิบกาแฟและสนทนากัน
 • ชอบส่งชายหนุ่มสุดหล่อในดวงใจมาทำให้ไขว้เขว เสียสมาธิอยู่เรื่อยเลย 5555 เดี๋ยวศิลาทำงานไม่รู้เรื่องนะ
 • สวัสดีค่ะคุณ add P เห็นคำว่าตักตวง นึกถึงช้อนเลยค่ะ คุณ add ใช้คำได้เก๋จัง  ขอให้มีความสุขมาก ๆ นะคะ
 • ขอบพระคุณคุณ berger0123 P ค่ะ ขอชมว่าคุณ berger0123 เป็นกัลยาณมิตรที่น่ารักและจิตใจงดงามมากค่ะ เป็นกำลังใจให้ผู้อื่นอยู่เสมอ  ขอให้มีความสุขสดชื่นอยู่เสมอนะคะ
 • สวัสดีค่ะ น้องกอก้าน P  ศูนย์ท้อง กับพุงน่าจะเหมือนกันนะ 555 แต่คงไม่ใช่ ท้องแบบมีเด็กหรอกค่ะ  แหม แซวซะพูดต่อไม่ออกเลย  น่าจับตีก้น
 • ขอให้อิ่มบุญมาก ๆ ในวันสำคัญทางศาสนานะคะ
 • สวัสดีค่ะ น้องสี่ซี่ P  ดีใจค่ะที่น้องสี่ซี่สนใจ จริง ๆ อยากทำให้ดูเลยนะ สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น  ไว้มีโอกาส พี่ศิลาจะภูมิใจนำเสนอให้ชมค่ะ กระบวนการไดอะหล่อกแบบรู้ตัวตนและคนอื่น เวอร์ชั่นศิลา ภู ชยา ค่ะ (มีโฆษณาเล็กน้อย)
 • สวัสดีค่ะ คุณ โรงเรียนพ่อแม่ 
    P  ยินดีแลกเปลี่ยนเสมอค่ะ  เรียนตามตรงว่าการอบรมเรื่องนี้ เป็นเพียงการเริ่มต้นค่ะ ส่วนที่เหลือมหาศาลที่เป็นภูเขาใต้ทะเล คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะ  เราคงได้มีโอกาสนั้นนะคะ  ซึ่งจะสะท้อนคนรอบข้างตัวเราและคนอื่นค่ะ
 • สวัสดีค่ะ คุณสีตะวัน P หลานศิลาน่ารักเหมือนศิลาไหมคะ อิอิ
 • แหม มีแต่คนเข้าใจว่าศิลาเป็นยาย  จริง ๆ อยากบอกว่าศิลายังไม่ได้แก่ขนาดนั้น แต่ชอบทำตัวแก่ เพราะมีสหายอายุมากทั้งนั้นเลยค่ะ
 • ทำยังไงดีล่ะ กัลยาณมิตรเข้าใจอย่างนั้นไปเยอะเลย 5555 ชอบนะ  ทำให้เชื่อว่าเราแก่มาก ๆ ตรงตามเป้าประสงค์เลยค่ะ
 • ไม่รู้เป็นไรชอบทำให้คนอื่นคิดว่าตัวเองแก่ .... ขอบพระคุณค่ะที่ชมว่าภาพศิลาสวย  ตัวจริงอาจแตกต่างจากภาพเล็กน้อยนะคะ จะดีกว่าหรือแย่กว่า เป็นอัตวิสัยจริง ๆ ค่ะ ไม่ขอยืนยัน 555
 • ขอให้มีความสุขมา ๆ นะคะ หายเหนื่อยจากงานที่หนักและยากลำบากค่ะ
 • กำลังพยายามฟัง Rhythm of the rain. อยู่ครับ
 • รู้สึกว่า นพลักษณ์ ยากจัง
 • ยังไม่ค่อยเข้าถึงเลยครับ
 • จะพยายามนะครับ

สวัสดีครับคุณ ศิลา ยังไม่เคยเข้าวงนพลักษณ์ แต่รับรู้จากการอ่าน แลคิดตามอยู่เสมอ พอเห็นแนวมีโอกาสขอเข้าศึกษาเรียนรู้เอามาปรับใช้กับวงชาวบ้านครับท่าน

 • เห็นคุณพี่ชยพร P แว่บ ๆ ขอมาแลกเปลี่ยนก่อนนะคะ
 • ยังดีค่ะที่คุณพี่มีแนวโน้มที่จะสนใจเรียนรู้ มีบางคนปฏิเสธตั้งแต่แรกเลย น่าหยิก สุดท้าย พอเจออาจารย์ของศิลา ก็ถึงบางอ้อ
 • คนที่ศึกษาธรรมะมาอย่างแก่กล้า เติมเรื่องของคนอื่นเข้าไป ก็จะนำหลักที่ดูตัวเอง ไปใช้ในการทำความเข้าใจคนอื่น แม้เรียนรู้ทีหลัง แต่เมื่อรู้แล้ว จะไปได้เร็ว แรง และลึกมากเลยค่ะ เพราะพื้นฐานวิทยายุทธดีอยู่แล้ว ว่าไปนั่น  แต่เห็นภาพเลยไหมคะ 555
 • โอกาสหน้า เรามาจับเข่าคุยกัน ขอย้ำว่าคราวหน้าคุยกุบศิลานะ อย่าไปคุยกันคนอื่นมากนัก 555 เขาไม่มีอะไรน่าห่วงเลย
 • ดีใจมากค่ะที่ท่านวอญ่า P มองเห็นประโยชน์ของ Enneagram ที่จะนำไปใช้กับชาวบ้านค่ะ ขอชมอย่างใจใจริงนะคะว่าเป็นผู้นำชุมชนที่มีวิสัยทัศน์ในหลาย ๆ เรื่องมากค่ะ
 • ขอให้มาประชุมที่กรุงเทพแล้วได้ของดีจากเมืองกรุงฯกลับไปนะคะ โดยเฉพาะของแถวประตูน้ำค่ะ อิอิ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี