ประเมินตนเอง : กระบวนกรกับการจัดการความรู้คณะเภสัชศาสตร์ (2)


การประเมินตนเองต่อจาก บันทึก(1)

 

2.  มีการดำเนินการตามแผนและเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนร้อยละ 100 ดังนี้

2.1  มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้แก่ผู้บริหารและผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

2.1.1  จัดสุนทรียเสวนา : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ ชีพจรกระบวนกรหัดขับ(เคลื่อน)

เมื่อวันที่  8  ตุลาคม  2551 ณ  ห้องพุทธชาด โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ ทีมกระบวนกร ผู้สนใจ และเครือข่าย เช่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยพายัพ  โรงพยาบาลกระบี่ และเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในหน้าที่กระบวนกรเพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู้  ซึ่งได้เขียนสรุปไว้ในเวบ KM ของคณะ http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/pharkm/?p=26  และเผยแพร่ผ่านเวบ gotoknow

http://gotoknow.org/blog/sompornp4/214568

                   2.1.2  จัดสุนทรียเสวนา : การวางแผนการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน  เมื่อวันที่  5  พฤศจิกายน  2551 ณ  ห้องประชุม  2  เพื่อให้หัวหน้างานได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการทำงานของหัวหน้างานและวางแผนการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ในหน่วยงาน ซึ่งได้เขียนสรุปไว้ในเวบ KM ของคณะ http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/pharkm/?p=39  และเผยแพร่ผ่านเวบ gotoknow

http://gotoknow.org/blog/sompornp4/221896

                   2.1.3  จัดสุนทรียเสวนา : การจัดการความรู้ในสถานศึกษาเพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเวทีพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกระบวนการทำงาน วันที่  11  พฤศจิกายน  2551    ห้องพวงคราม  โดยเชิญวิทยากร รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตเจริญ  ไชยาคำ  มาบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้แก่คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้คณะเภสัชศาสตร์ ทีมปันความรู้สู่ทีม ทีมกระบวนกร และผู้สนใจ พร้อมทั้งจัดให้มีสุนทรียเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ซึ่งได้สรุปและเผยแพร่ในเวบ gotoknow http://gotoknow.org/blog/sompornp4/263304   และ http://gotoknow.org/blog/sompornp4/263306

                   2.1.4  จัดสุนทรียเสวนา : เรื่อง ประสบการณ์การทำงานที่มี่ประสิทธิภาพ  เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน  2551    ห้องสุนทรียเสวนา  เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรข้ามหน่วยงานระหว่างงานบริการการศึกษาและหน่วยสารบรรณ ซึ่งได้สรุปและเผยแพร่ในเวบ gotoknow http://gotoknow.org/blog/sompornp4/263307 และ http://gotoknow.org/blog/sompornp4/263310

                   2.1.5  สุนทรียเสวนา : เรื่อง เทคนิคการติดตามการทำงาน  เมื่อวันที่  3  ธันวาคม  2551    ห้องสุนทรียเสวนา  เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของบุคลากรระหว่างหน่วยงาน ของหน่วยบัณฑิตศึกษา   หน่วยบริหารงานวิจัย   หน่วยประสานงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ   งานนโยบายและแผน   หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา   สายวิชาบริบาลเภสัชกรรม   และสายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม  ซึ่งได้สรุปและเผยแพร่ในเวบ gotoknow  http://gotoknow.org/blog/sompornp4/263314 และ http://gotoknow.org/blog/sompornp4/263315

                   2.1.6  สุนทรียเสวนา : เรื่อง เรียนรู้จากน้องใหม่  เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2551 ณ  ห้องสุนทรียเสวนา  เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้องใหม่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานเพื่อนำไปปรับใช้ใจการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งได้สรุปและเผยแพร่ในเวบ gotoknow http://gotoknow.org/blog/sompornp4/263312 และ http://gotoknow.org/blog/sompornp4/263313

            2.2  คณะเภสัชศาสตร์ ได้ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จ ตามมหาวิทยาลัยและเครือข่ายภายนอก พร้อมสนับสนุนให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพในการเป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดเครือข่าย ขับเคลื่อนความสำเร็จของ KM                     

2.2.1  บุคลากรในคณะได้รับเชิญเป็น วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง

เสริมสุขภาวะในสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับคณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    โรงแรมกัตซัน มารีน่า อ.บ้านธิ  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่ 9 10 ตุลาคม  2551

                   2.2.2  บุคลากรคณะได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง การเขียนบันทึกอนุทิน (Blog)    ห้องประชุม 207 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ  จ.เชียงใหม่ วันที่ 26 มกราคม 2552 วันที่ 18 และ 20 กุมภาพันธ์ 2552 http://gotoknow.org/blog/sompornp/242982

                   2.2.3  บุคลากรในคณะได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ สู่การเป็นกระบวนกรที่ดี ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 11 กุมภาพันธ์  2552

                   2.2.4   บุคลากรในคณะได้รับเชิญเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้    คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11  ธันวาคม  2551

                   2.2.5   บุคลากรในคณะได้รับเชิญเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการความรู้ในสถานศึกษาเพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"    คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่  12  ธันวาคม  2551

                   2.2.6  บุคลากรในคณะได้รับเชิญเป็นวิทยากร  การสัมมนาการเรียนรู้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียน การวิจัย และการทำงาน ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ณ สวนป่า อ.สตึก จ.บุรีรัมย์  เมื่อวันที่  7 9 กุมภาพันธ์ 2552

                   2.2.7  บุคลากรคณะได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM กับการพัฒนาองค์กร ในโครงการ กาดนัด KM-PYU ครั้งที  1     มหาวิทยาลัยพายัพ  เมื่อวันที่  26  มีนาคม  2552  และได้จัดแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน  และได้เข้าร่วมประกวดการแสดงผลการดำเนินงาน “KM best Practice”  และได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ  http://gotoknow.org/blog/patimmananya/250428

http://gotoknow.org/blog/hrpyu/249284 

(เอกสารแนบ 2.2.1 2.2.7 ......................)

                   2.2.8  มีแผนการศึกษาดูงานของบุคลากรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ กำหนดวันที่ 21 23 มิถุนายน  2552    เทศบาลนครพิษณุโลก โรงพยาบาลพระพุทธชินราช คณะสหเวชศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (เอกสารแนบ.................................................)

                   2.2.9  มีแผนการจัดทำวัน KM day ของคณะเภสัชศาสตร์ กำหนดวันที่  21  สิงหาคม  2552  เพื่อเป็นการเผยแพร่การจัดการความรู้ มีการจัดแสดงผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของคณะเภสัชศาสตร์และเครือข่าย เวทีสัมมนาของกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoPs)  สำหรับบุคลากรแต่ละสายงาน  และเรียนเชิญวิทยากรภายนอก (รศ.นพ.จิตเจริญ         ไชยาคำ)  มาบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากร            (เอกสารแนบ.................................................)

 2.3  สร้างบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ โดย คณะได้สนับสนุนให้มีห้องสุนทรียเสวนาเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเป็นสถานที่ผ่อนคลายจาการทำงาน http://gotoknow.org/blog/sompornp4/209485   จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ วงน้ำผักปั่นแห่งความรัก โดยดำเนินกิจกรรมในวันพฤหัสบดี หรือในวันที่ว่างร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน   

            2.4  กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในองค์กร โดยการเรียนรู้ระหว่างทีมกระบวนกรทุกวันพุธ เพื่อหาแนวทาง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการ หรือแนวทางในการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดการตอบสนองการจัดการความรู้เพื่อให้เนียนในเนื้องาน 

            2.5  มีการจัดทำคลังความรู้ โดยบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ ดังนี้

2.5.1  เวบ KM ของคณะ http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/pharkm/   

2.5.2  เวบโกทูโน http://gotoknow.org/blog/sompornp4  http://gotoknow.org/blog/sompornp  http://gotoknow.org/blog/sompornpcmu  http://gotoknow.org/blog/sompornp5

2.5.3  เวบของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น รวบรวมแบบฟอร์มต่าง ๆ ของงานคลังและพัสดุ http://intranet.pharmacy.cmu.ac.th/financestock/web1/web/mainedit.htm 

          หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ http://intranet.pharmacy.cmu.ac.th/eduserv/develop/index.html

2.5.4 เวบ Job Module ขั้นตอนการปฏิบัติงาน http://admin.pharmacy.cmu.ac.th/reserve0/index.php?name=Job

 

หมายเลขบันทึก: 263723เขียนเมื่อ 27 พฤษภาคม 2009 12:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 06:57 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

เยี่ยมจริงๆ ค่ะ ขอชื่นชม น้าอึ่งสรุปผลงานได้ดีมาก น้องจะต้องขอนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีซะแล้ว

 

 

สรุปไว้เรียนรู้

แลกเปลี่ยนกันนะคะ

(สรุปหรือยังคะ)

อิอิอิ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี