กองพัฒนานักศึกษา ขอแสดงความยินดี “นายสหรัฐ ลักษณะสุต เยาวชนคนเก่ง” Saharat Laksanasut