แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานของตำรวจยุคใหม่