อะไรคือแนวคิดเพร้าท์ (PROUT) (3-7)


No need for orchestra if the guitar can do

 

อะไรคือ .... แนวคิด  PROUT (Progressive  Utilization  Theory)

     แนวคิด PROUT (Progressive  Utilization  Theory) หรือ แนวคิดอรรถประโยชน์ก้าวหน้า หรืออาจใช้ชื่อว่า แนวคิด Progressive Socialism เป็นแนวคิดที่เผยแพร่โดย Prabat Ranjan Sargar (P.R.Sargar) นักปราชญ์ชาวอินเดีย  ซึ่งมีการเผยแพร่ ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1959  โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อ 2 ข้อ คือ

1. ทุกสรรพสิ่งในโลก ล้วนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มาจากจุดกำเนิดเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง ไม่สามารถแยกจากกันได้ ดังคำกล่าวที่ว่า เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว (Butterfly effect) หรือที่เกี่ยวข้องและโยงกับ ทฤษฎีไร้ระเบียบ (chaos theory)

2. ทรัพยากรในโลกนี้แม้มีจำกัด แต่ก็เพียงพอสำหรับทุกชีวิตในโลก เพียงแต่ต้องรู้จักการใช้ การแบ่งปันและรู้จักการนำทรัพยากรเหล่านี้มาใช้อย่างเหมาะสม  ดังสำนวนในภาษาอังกฤษที่ว่า No need for orchestra if the guitar can do

PROUT เป็นแนวคิดใหม่ของการอยู่ร่วมกันในสังคม  ซึ่งพัฒนามาจากพื้นฐานจิตวิทยาแนวนีโอฮิวแมนนิส (Neo-Humanist Psychology)  มีความเชื่อใน ความเป็นหนึ่งเดียวของคนในสังคม และ ความเท่าเทียมกันของคนในสังคม ซึ่งดูจะคล้ายคลึงกับ แนวคิดทุนนิยม และ แนวคิดสังคมนิยม (คอมมิวนิสต์)  หากมีความแตกต่างกันอย่างมาก  โดยนำข้อดีและข้อด้อยของทั้งสองทฤษฎีมาผสมผสานกัน เน้นการนำแนวคิดไปใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทของสังคมของตน เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่สมาชิกในครอบครัวโลก การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุด ทุกชีวิตมีความสุข อยู่ดี กินดี และมีสันติภาพ ในขณะเดียวกันก็ยอมรับและธำรงรักษาซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความแตกต่างหลากหลาย

      

นโยบายที่ชัดเจนของแนวคิด PROUT   ได้แก่

1. การมีระบบการศึกษาหรือระบบการเลี้ยงดูเด็ก ด้วยการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนในสังคมเห็นคุณค่าของตัวเอง 

2. ลดความฟุ่มเฟือยของประชาชน 

3. ลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 

4. ลดการนำสินค้าเข้าจากนอกชุมชนที่เกินความจำเป็น

5. ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

6. ให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น  ส่งเสริมการผลิตด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น  

7. สร้างความยั่งยืนให้เกิดความสมดุลในระบบนเวศน์

 

แนวทางในการพัฒนาตามแนวคิด PROUT ประกอบด้วยสอง ส่วน คือ

การพัฒนาปัจเจกบุคคล และการปรับเปลี่ยนสังคม  ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะต้องดำเนินการควบคู่กันไปอย่างจริงจัง

 การพัฒนาปัจเจกบุคคล ประกอบด้วย 3 เรื่อง คือ

1. การมีคุณธรรม จริยธรรม

2. การมีคลื่นสมองต่ำ 

3. การมีภาพพจน์ของตนเองในด้านบวก

 

ด้วยเหตุนี้บุคคลที่ได้รับการพัฒนาตามแนวคิด PROUT แล้วจะมีลักษณะ  ดังนี้

1.    เป็นคนดีมีคุณธรรม

2.    เป็นคนที่เห็นคุณค่าของตัวเอง

3.    เป็นคนที่สนใจในความเป็นธรรมของคนในสังคม

4.    เป็นคนที่มีระเบียบวินัยในตัวเองสูง

5.    เป็นแบบอย่างที่ดีในกาใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด

6.    เป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากสิ่งเสพติด

7.    เป็นคนที่ทันสมัยแต่ไม่ตกเป็นทาสของเทคโนโลยี

8.    เป็นคนที่เคารพตนเองและเคารพคนอื่น

9.    เป็นคนมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ในหลาย ๆ ด้านของชีวิต

      การปรับเปลี่ยนและพัฒนาสังคม แบบ Prout  ได้แก่    

         1. การเลือกผู้นำตามแนวคิด PROUT  ซึ่งขึ้นกับบริบทของชุมชนที่อาศัย โดยพิจารณาถึง เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในเรื่องคุณธรรม ความซื่อสัตย์  มีประวัติการทำงานเพื่อชุมชน  มีทักษะในการเป็นผู้นำ ใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นผู้เอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตนและสิ่งแวดล้อม

       2. การสร้างกฎเกณฑ์และกฎหมายของสังคม  เพื่อให้เกิดการกินดีอยู่ดี มีความเท่าเทียมกันในสังคม

3. การจัดกิจกรรมในสังคมที่ทำให้ทุกคนได้เห็นความจริงของสังคมและความเป็นไปของโลก

 

 

      การศึกษาและพิจารณาแนวคิด PROUT นี้ ทำให้อดจะคิดถึงสังคมในยุคที่เรียกว่า ยุคพระศรีอาริยะเมตไตรย ไม่ได้ ผู้คนต่างมีความสุข มีศีลมีธรรมประจำใจ ล้วนแต่อายุยืน  อยู่ดีกินดี ไม่มีการลักขโมย ไม่มีความทุกข์ยาก แอบคิดว่า...จะเป็นไปได้หรือ อาจารย์ท่านช่างนำสิ่งที่เป็นอุดมคติ (An ideal) มาสอนนิสิตทำไมกันนะ แล้วก็พากันหัวเราะกันอย่างไม่ได้ไตร่ตรองเสียเลยว่า...ก็ทำไมจะมีสังคม แบบนี้ไม่ได้ล่ะ ในเมื่อสรรพสิ่งล้วนไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ตอนนี้เราอยู่ในสังคมทุนนิยม (Capitalism) หรือสังคมบริโภคนิยมสุดขั้ว  แล้วจะเปลี่ยนมาการอยู่ร่วมกันตามแนวคิด PROUT บ้างไม่ได้หรือไร

 

โลกจะเริ่มหมุน ... เมื่อเราก้าวเดิน...

ถ้าปัจเจกชนอย่างพวกเรา... ไม่เริ่ม...แล้วใครจะทำ...

คราวนี้...หันมายิ้มกับตัวเอง...หลังจากยิ้มไม่ค่อยออกมาหลายสัปดาห์...

 

       เอ้า...เริ่มที่ตัวเราเองก่อนนี่แหละ...ไปด้วยกันนะคะ...

อ้างอิง 

* ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล , เท่าทันทุนนิยม,หจก.ภาพพิมพ์.2550

* ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล , หยุดโลกร้อนด้วย PROUT,หจก.ภาพ พิมพ์.2551

* ดร.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ , พุทธทาสกับทฤษฎีไร้ระเบียบ  http://www.nokkrob.org/index.php?file=forum&obj=forum.view(cat_id=ch-ch,id=6) 

* ขอบคุณคุณกวิน สำหรับลิงค์ Introduction to Chaos Theory @ 168985 

 

 ความเห็น (256)

สวัสดีค่ะ คุณคนไม่มีราก

อ่านแล้วรู้สึกดีจัง..

ไปค่ะ..เราเดินไปด้วยกัน..^_^..

สวัสดีค่ะคุณใบไม้

 • ดีใจและทราบว่า คุณใบไม้น่าจะชอบเหมือนคนไม่มีรากค่ะ...^_^...
 • ทุกศาสตร์ ทุกวิชา ทุกศาสนาและความเชื่อ น่าจะมีสังคมในอุดมคติเช่นนี้อยู่ไม่มากก็น้อยเสมอ
 • คนไม่มีรากก็ได้แต่นั่งฝัน ๆ กำลังพยายามทำให้เกิดรูปธรรมให้เป็นจริงให้ได้ค่ะ
 • อย่างน้อยก็มีเพื่อนแล้วล่ะ...ไปกัน...จับมือกันไปด้วยกันนะคะ....^_^...

เป็นแนวคิดทางตะวันออกที่ใกล้ชิดวิถีเรา มีส่วนผสมที่ดีระหว่าง มนุษยนิยม กับ สังคมนิยม เน้นการไม่เบียดเบียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพอเพียง

อยากให้ประเทศไทยเป็นแบบนี้ ครับ

เป็นคนดีมีคุณธรรม    เป็นคนที่เห็นคุณค่าของตัวเอง     เป็นคนที่สนใจในความเป็นธรรมของคนในสังคม     เป็นคนที่มีระเบียบวินัยในตัวเองสูง   เป็นแบบอย่างที่ดีในกาใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด     เป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากสิ่งเสพติด    เป็นคนที่ทันสมัยแต่ไม่ตกเป็นทาสของเทคโนโลยี     เป็นคนที่เคารพตนเองและเคารพคนอื่น     เป็นคนมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ในหลาย ๆ ด้านของชีวิต

สวัสดีค่ะคุณเอกราช

 • แนวคิดเพร้าท์ นี้ เป็นแนวคิดที่ผสมผสานข้อดีของมนุษยนิยมและสังคมนิยมค่ะ  ผู้เผยแพร่แนวคิดคือ ท่าน P.R.Sargar ปราชญ์ชาวอินเดียค่ะ
 • เรามักเรียนและอ้างถึงแนวคิดของชาวตะวันตก ในขณะที่มีแนวคิดมากมายเลยที่เริ่มต้นจากแนวคิดทางตะวันออก แต่กลับไม่ได้มีการเผยแพร่และยอมรับเท่าที่ควร
 • แนวคิดเพร้าท์...จึงเป็นแนวคิดที่ประสานความลงตัวระหว่างแนวคิดตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกัน โดยต้องพิจารณาจากบริบทของสังคมนั้น ๆ ค่ะ

สวัสดีครับคนไม่มีราก

No need for orchestra if the guitar can do

สำนวนนี้เพิ่งเคยได้ยิน เป็นสำนวนที่ไพเราะคล้องจอง+ความหมายดีจังครับ จำได้ว่า ผมเคยศึกษาแนวความคิดของ Karl Marx muj ที่เขียนโดย ดร.มั่น พัฒโนทัย แล้วสรุปย่อไว้ในชื่อบทความ เรื่อง From Communism to Technocrats ซึ่งคนไม่มีรากเคยเข้าไปอ่านแล้ว ดร.มั่น พัฒโนทัย แสดงทรรศนะ ไว้ว่า

ประเด็นที่มากซ์คาดไม่ถึงก็คือในปัจจุบันมีชนชั้นเกิดขึ้นใหม่ และเป็นอันตรายต่อนายทุนยิ่งกว่าคอมมิวนิสต์เสียอีก ชนชั้นนั้นก็คือพวก เทคโนแครท (Technocrat) พวกเทคโนแครทนี้ล่ะครับที่นายทุนปัจจุบันโดยเฉพาะประเทศที่เจริญด้วยอุตสาหกรรมและเทคโนโลยกลัวเหลือเกิน เพราะเขาเหล่านี้คือผู้ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เป็นสมองกลของบริษัทหรือองค์กรด้านความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีขั้นสูง เพราะนายทุนไม่มีความรู้ความสามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างทั่วถึง จึงต้องยอมให้พวกเทคโนแครท คุมการบริหารกิจการของตน ถ้าพวก เทคโนแครทไม่ทำงานเสียอย่างกิจการของนายทุนก็ต้องล้มครืนทันที เพราะนายทุนใช้เครื่องสมองกลไม่เป็น สั่งการในกิจการที่กว้างขวางและมีสาขาอยู่ทั่วโลกไม่ได้ ตัวอย่างเช่นในเมืองไทย ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในธนาคารต่างๆ ก็ดี หรือเครื่องเอทีเอมเสีย ธนาคารนั้นหรือสาขานั้นก็จะเป็นง่อยทางธุรกรรมทันที จะเบิกจะถอน หรือฝากเงินไม่ได้ทั้งนั้น ต้องรอให้ช่างเทคนิค (Technocrat) มาแก้ ถ้าช่างไม่ว่าง หรือไม่มา วันนั้นธนาคารก็ไม่ต้องทำธุรการใดๆ ทั้งนั้น ทั้งๆ ที่มีพนักงานอยู่นับร้อย อย่างนี้เป็นต้น

ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่า ดร.มั่น พัฒโนทัย ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาๆเอิ๊กๆ

สวัสดีค่ะ

* อยากให้เป็นอย่างไร...เริ่มที่ตัวเราก่อน...ใช่เลยค่ะ

* ครูพรรณาเกลังเริ่มค่ะ...

* มีความสุขมากๆ นะคะ....ขอให้มีความสุขในประเทศที่อยู่ค่ะ

 • ตามมาขอบคุณ
 • เหมือนศาสนาพุทธเลยครับ
 • สรรพสิ่งทั้งหลายมีความต่อเนื่องกัน
 • ตามหลักอิทัปปัจจัยตา
 • ขอบคุณครับ
 • สงสัยต้องเลิกซื้อกาแฟกิน
 • ไปขอเพื่อนที่ทำงานกินแทน
 • ฮ่าๆๆๆๆ

สวัสดีค่ะท่านผอ.ประจักษ์

 • คนไม่มีรากก็คิดเหมือนอาจารย์เลยค่ะ
 • เพราะถ้าคน/ปัจเจกชนเป็นคนดี มีคุณภาพ มีคุณธรรมแล้ว ไม่ต้องสงสัยว่า โลกจะดี จะน่าอยู่ขึ้นอีกมากค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

มาเยี่ยม คุณคนไม่มีราก

อ่านแล้วเป็นบันทึกอย่างมีคุณภาพจริงนะนี่ ฮิ ฮิ ฮิ

สวัสดีค่ะคุณกวิน

 • บันทึกนี้ก็เกิดจากหลายเหตุปัจจัยค่ะ ทั้งการได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับหลายท่านที่ถ.ราชดำเนิน การเรียนแนวคิด/ทฤษฎีทางด้านมนุษยวิทยาใหม่ ของท่านดร. เกียรติวรรณ อมาตยกุล อาจารย์ที่คนไม่มีรากประทับใจและเคารพรักสุดใจ  และที่แน่ ๆ ก็ตั้งแต่ได้อ่าน  From Communism to Technocrats ของคุณกวินนั่นเลยล่ะค่ะ แต่เพิ่งบันทึก..เอาตอนนี้...ฮา...
 • ต้องขอบคุณคุณกวินหลาย ๆ ครั้ง ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ไปค้น อ่าน วิเคราะห์ แล้วก็นำมาเขียน ซึ่งถือเป็นการทบทวนตำราเรียนไปในตัว แล้วยังอนุญาตให้ลิงค์ใช้เนื้อหาประกอบบางส่วนเพื่อให้บันทึกนี้สมบูรณ์และเป็นประโยชน์มากขึ้นค่ะ
 • คนไม่มีรากชอบประโยคที่ว่า...No need for orchestra if the guitar can do  มากเช่นกันค่ะ บางครั้งชีวิตทีเรียบง่าย สมถะ ไม่ต้องมีเครื่องประดับประดาหรือปัจจัยที่เกินกว่าปัจจัยสี่ ก็ทำให้ชีวิตง่าย สงบ และงดงามขึ้นมาก
 • ขอบคุณค่ะ...^_^...

สวัสดีค่ะอ.พรรณา

 • คนไม่มีรากก็คิดดังที่อาจารย์บอกจริง ๆ ค่ะ ต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนเสมอไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามที
 • จะให้ใครทำอะไรให้ ถ้ายังไม่ได้ทำด้วยตัวเองแล้ว ยากที่คนจะอยากช่วย หรือ อยากทำเช่นเรานะคะ
 • ตอนนี้มีความสุขในที่ ๆ อยู่ค่ะ
 • ขอบคุณอาจารย์นะคะ..^_^..

คุณคนไม่มีรากเพื่อนรัก

งานนี้อ่านแล้วมีนตึบ เรื่องอะไรก็ไม่รู้ นี่คือที่เรียนหรือ เฮ้อ...มิน่าพวกเรียนมาก  ๆ พูดจากันแปลก ๆ ทุกคน ไม่เว้น...เธอเลยหรือนี่

ถ้าให้อ่านแล้ววิเคราะห์แบบคนที่ยังรัก โลภ โกรธ หลงนะ ฉันว่าไอ้สังคมแบบนี้ไม่มีวันเกิดขึ้นในประเทศไทยหรอก  ชาติหน้าตอนบ่าย ๆ ล่ะได้ ก็ปัจเจกชนใช่ไหม ไม่เปลี่ยน แล้วสังคมจะเปลี่ยนได้ไงเล่าจ้ะ..เธอจ๋า

เอาเหอะยกให้คน...เธอก็เป็นงี้มานานแล้ว ไม่เคยเปลี่ยนหรอก ฝันและยึดมั่นกับอุดมคติต่อไป....แล้วกันนะ

 

ผู้คนต่างมีความสุขได้

พร้อมทั้งใจเปี่ยมด้วยศีลธรรม

เพราะทุกอย่างเกิดจากกรรม

งั้นเริ่มทำกรรมดีพร้อมก้าวเดิน

.....................

มาจับมือกันก้าวไปพร้อมๆกัน...ใครเหนื่อยหรือท้อก็ช่วยกันดึง...ไม่ให้หลุด...

จะได้มีเพื่อนร่วมทาง...ด้วยใจเหมือนๆกัน...ดีมั้ยค่ะ :D

 • สวัสดีค่ะ
 • ไม่ได้แวะมาทักทายกันนานมากนะค่ะ
 • วันนี้หมอเจ๊แวะมาอ่านทฤษฎีข้างบนเพื่อเรียนรู้ เลยแสดงตัวซะหน่อย
 • เป็นเรื่องดีๆค่ะ ชวนฝันมากเลย และเป็นฝันที่เป็นจริงได้ด้วยนา
 • สังคมแบบนี้มีได้แน่ค่ะ ถ้าเราอยากได้ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนคาดหวังจากตัวเราไม่ใช่คาดหวังให้คนอื่นเริ่มค่ะ
 • ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ

สวัสดีค่ะคนไม่มีราก

มาอ่านทั้งที่ไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะ แต่ดูเป็นแนวคิดที่ออกเชิงพุทธอยู่เหมือนกันนะคะ

ความจริงแล้ว ถ้าทุกคนไม่เห็นแก่ตัว รักคนอื่นเหมือนที่รักตัวเอง รักสังคม รักประเทศ รักโลก คงทำให้ดีขึ้นกว่านี้มาก

นักท่องเที่ยวที่มาพังงานั้น เท่าที่สังเกตมีจิตสำนึกในเรื่องการรักสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนไทยนะคะ คิดว่าเป็นการสร้างสำนึกมาตั้งแต่เด็กแล้ว ไม่เหมือนเราที่มักจะไม่ปลูกฝังเด็ก ๆ เพราะคิดว่าเขายังเด็กเกินไป ยังไม่รู้เรื่องค่ะ

แล้วจะเข้ามาอ่านอีกนะคะ

กะปุ๋มเชื่อว่าเป็นไปได้และไปถึง...ในปลายทางนั้น...

สังเกตดีดีว่า หลายๆ กลุ่มสังคมเล็กๆ ที่เกาะเกี่ยวกันนั้นเมื่อได้รับการขัดเกลาระดับจิตวิญญาณหลายๆ กลุ่มมารวมตัวกันบนพื้นฐาน "จิต" ที่ดีงาม ก็จะก่อเกิดเป็นกลุ่มใหญ่เกิดขึ้น...

หากว่า...ใครก้าวตามไม่ทัน นั่นหมายถึง...ระดับความละเอียดทางจิตใจปราศจากการขัดเกลา ยังนอนเนืองด้วยอนุสัยของความรัก โลภ โกรธ หลงอยู่...กลุ่มนี้ก็จะค่อยๆ เลือนหายไป

สังเกตไหมคะว่า...เดี๋ยวนี้ การดำรงอยู่ยังต้องเริ่มเข้าสู่การมีสภาวะศีลที่เป็นรั้วในการดำรงอยู่...

Babanum Kavalum ค่ะ... "คนไม่มีราก"....

(^____^)

แนวคิดแบบนี้ไม่ได้เป็นของใหม่ มีการกล่าวอ้างมานานพอสมควรแล้ว เพียงใช้ชื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ

คนไทยก็ยังคงเป็นทาสฝรั่งเหมือนเดิม ต้องใช้ชื่อให้มีภาษาอังกฤษติดอยู่ด้วย คนจึงจะยอมรับและกล่าวอ้าง

แต่ก็ชอบแนวคิดที่บอกทั้งในส่วนของการพัฒนาระดับปัจเจกและระดับสังคม ซึ่งได้ให้แนวทางไว้อย่างเป็นรูปธรรม เพียงแต่จะทำได้...หรือเปล่าเท่านั้น

ก็เห็นด้วยกับคนเขียนที่ว่า...ถ้าปัจเจกชนอย่างพวกเรา... ไม่เริ่ม...แล้วใครจะทำ...

คุณคนไม่มีรากนี่ก็ช่างเป็นคนที่...มองโลกแง่ดีนะ

คุณครูขจิตคะ

 • เขียนตามคำสั่งของคุณครูขจิตนะคะ
 • คอยตามอ่านต่อนะคะ จะเขียนเรื่อง คลื่นสมองต่ำ ค่ะ
 • เรื่องกาแฟนี่...คนไม่มีรากก็ยังเลิกไม่ได้ แต่ดื่มมากที่สุดไม่เกินวันละ 2 แก้วค่ะ ดื่มมากไม่ดีดังที่บอกแล้ว..มันเปลืองค่ะ
 • (^__^)

สวัสดีค่ะอ.ยูมิ

 • ขอบคุณที่อาจารย์แวะมาเยี่ยมค่ะ
 • พยายามแบ่งปันสิ่งดี ๆ ที่ได้เรียนรู้มาค่ะ
 • มีส่วนที่ต้องเพิ่มเติม...ได้เลยนะคะ

สวัสดีค่ะ

ตามมาอ่านแล้วค่ะ

 • พี่คงไปได้ไม่ถึงดาวดวงนั้นแน่เลยนะคะ ^^
 • บุคคลที่ได้รับการพัฒนาตามแนวคิด PROUT แล้วจะมีลักษณะ....ข้อ 1 ได้ ข้อ 2 พอไหว ข้อ 3 ไม่แน่ใจแล้วค่ะ....ข้อ 4 ก็พอจะโอเค ที่เหลือ ถ้าเป็นข้อสอบ สอบตกแล้วนะค่ะ (คือคนที่เค้าจะชี้หน้าบอกว่าพี่ดาวลูกไก่ทำดีแล้วแต่ยังดีไม่พอน่ะค่ะ^^)
 • แต่จู่ ๆ ทำไมคิดถึงหนังสือของ ดร.เกียรติวรรณ เรื่อง ฉันก็คือฉัน นั่นได้นะคะ (อ่านมาตั้งแต่เด็กๆ จนจำบางส่วนของประโยคได้) ก็เพียงแค่...ฉันก็ยังเป็นฉันอยู่อย่างนั้น ยังอีกนานมากมั้ง...
 • ขอบคุณนะคะ
 • ขอเฝ้าดูและเป็นกำลังใจให้คนไม่มีรากเดินหน้าไปจนถึงฝั่งที่ฝัน อยู่ที่ตรงนี้นะคะ)

จิ๊กกี้เพื่อนรัก

 • ฉันก็ยังเป็นมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งที่มีทั้ง รัก โลภ โกรธ หลง แต่ก็ไม่ผิดไม่ใช่หรือที่อยากจะชื่นชม และ อยากให้โลกของเราเป็นแบบนี้ ... ถึงจะเป็นได้ใน..ชาติหน้า แต่ถ้าเราไม่เริ่มที่กล้าจะคิด จะฝัน เราจะไปถึง...อุดมคติที่เราวาดหวังได้อย่างไรกัน
 • เดินทางร้อยลี้...ก็ต้องเริ่มจากก้าวแรก...ไม่ใช่หรือจ้ะ
 • และเธอก็รู้จักเพื่อนของเธอดี...ใช่แล้ว..ฉ้นเป็นคนช่างฝ้นและยึดมั่นในอุดมคติ..และคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จ้ะ
 • แม้จะเห็นต่างกัน..แต่เราก็ยังเป็น..เพื่อนกัน...ใช่ไหมล่ะ

                                (^__^)

เคยอ่านค่ะ คลับคล้ายคลับคลา อิ อิ

ตอนนั้นอ่าน ยังเด็กๆ อยู่ค่ะ คิดว่าคง

ยากจะเป็นจริงได้ .. แต่ตอนนี้ระดับ

ปัจเจกชน ค่อนข้างมั่นใจ เราจะก้าว

ไปพร้อมกัน .. จะพยายามที่สุดค่ะ ...

.. เป็นกำลังใจกันและกัน อย่าหวั่นไหวค่ะ

http://www.ijigg.com/songs/V2CGGE4PB0

 

มีความสุขนะคะ และภูมิใจที่ได้รู้จักพี่ค่ะ ...

 

สวัสดีค่ะคุณ CK

 • ดีใจค่ะที่คุณ CK แวะเข้ามาอ่านเรื่องอันยืดยาว...
 • ปลื้มจังค่ะ...มาจับมือกันก้าวไปพร้อมๆกัน...ใครเหนื่อยหรือท้อก็ช่วยกันดึง...ไม่ให้หลุด...จะได้มีเพื่อนร่วมทาง...ด้วยใจเหมือนๆกัน...ดีมั้ยค่ะ :D
 • ขอบคุณที่มาร่วมกันสร้างสรรค์ค่ะ เริ่มที่ตนเองและเดินไปด้วยกันนะคะ
 • หนทางดูไม่ค่อยโดดเดี่ยวค่ะ..เมื่อมีเพื่อนร่วมทาง
 • ขอบคุณมากค่ะ...^_^...

สวัสดีค่ะ  หมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ

 • ยินดีต้อนรับและดีใจที่คุณหมอเจ๊มาเยี่ยมค่ะ
 • ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ
 • เราจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยว หวาดหวั่นเลย ถ้าเราทราบว่ามีคนคิดเช่นเดียวกันกับเรา
 • ใช่แล้วค่ะ เริ่มที่ตัวเราก่อน...แล้วค่อยแผ่ออกไปในสังคมโลก ซึ่งคงไม่ไกลเกินฝันค่ะ...^_^...

สวัสดีค่ะคุณเด็กพังงา

 • ดีใจที่ได้พบคุณเด็กพังงาอีกครั้งค่ะ
 • เห็นด้วยกับที่ว่า...ความจริงแล้ว ถ้าทุกคนไม่เห็นแก่ตัว รักคนอื่นเหมือนที่รักตัวเอง รักสังคม รักประเทศ รักโลก คงทำให้ดีขึ้นกว่านี้มาก
 • เรื่องของการปลูกฝังจิตสำนึกนั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องเร่ง..เน้นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนค่ะ
 • หลาน ๆ ที่บ้าน จะถูกสอนให้รู้จักมอง..ปัญหาของสังคมให้เป็นเหมือนปัญหาของตัวเอง และ ต้องเรียนรู้ กฎทองคำ ของครอบครัว 3 ข้อ ที่สืบทอดกันมาคือ  1) ซื่อสัตย์ 2)กตัญญู 3)เอื้อเฟื้อและถ่อมตน ค่ะ
 • เราก็หวังว่า...เด็ก ๆ จะเป็นผู้ที่มองสังคมโลกมากกว่าเพียงมองเรื่องของตัวเองเท่านั้น....
 • ขอบคุณค่ะที่เข้ามาทักทายอย่างสม่ำเสมอ...^_^...

สวัสดีค่ะ..คุณคนไม่มีราก

ได้ติดตามอ่านบันทึกของคนไม่มีรากมาพอสมควรแล้ว แต่ไม่ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ วันนี้ขออนุญาตมาแลกเปลี่ยนค่ะ

จากบันทึกนีโอฮิวแมนนีสของคนไม่มีราก กล่าวว่าแนวคิดนีโอฮิวแมนนีสนี้ได้พัฒนามาเป็นแนวคิด prout หรือทฤษฎีอรรถประโยชน์ นั่นเอง แนวคิด Prout นี้ยังนำมาใช้ในการแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นได้อีกด้วย เพราะว่า Prout เป็นทางเลือกของสังคมยุคใหม่ ที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง พึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกัน โดยไม่เบียดแบนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างมลภาวะ ทุกคนในสังคมไม่เห็นแก่ตัว ไม่ได้มุ่งเน้นความร่ำรวย  

แนวคิดแบบนี้เราอาจเรียกว่าทุนนิยมทางธรรมชาติหรือแนวความคิดพอเพียง ดังเช่นที่ อัลกอร์ เป็นผู้ที่ออกมาจุดประกายเรื่องสภาวะโลกร้อน คือให้ประชาชนรู้จักบริโภคให้น้อยลง อนุรักษ์ให้มากขึ้น เชื่อว่าวิธีการนี้ จะเป็นวิธีแก้ปัญหาการดำรงชีวิตของมนุษย์ในโลกอนาคตได้ดีที่สุดค่ะ

                            

หนังสือหยุดโลกร้อนด้วย Prout ของ คุณเกียรติวรรณ อมาตยกุล คิดว่าคุณไม่มีรากคงได้อ่านแล้ว หรือยังก็ขอแนะนำนะคะ

+ สวัสดีค่ะคนไม่มีราก

+ เจอประโยคนี้ก็โดนใจค่ะ...

   "  1. การมีระบบการศึกษาหรือระบบการเลี้ยงดูเด็ก ด้วยการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนในสังคมเห็นคุณค่าของตัวเอง "

.....................................................

      โลกจะเริ่มหมุน ... เมื่อเราก้าวเดิน...

ถ้าปัจเจกชนอย่างพวกเรา... ไม่เริ่ม...แล้วใครจะทำ...

............................................................

+ อ๋อยจะเริ่มจากจากข้อที่ 1 นี้แหละค่ะ...

 • หนูเขียนเรื่องง่ายให้น่าอ่าน
 • ถ้าหนูเข้าใจธรรมที่ง่ายๆที่ผ่านการย่อยให้เข้าใจง่ายขึ้นของ
 • ท่านพุทธทาสภิกขุหนูจะไม่แปลกใจเลยว่าเรื่องเหล่านี้มันมีมานานแล้วค่ะ มันเป็นธรรมชาติ
 • อินเดียเขาปฏิบัติจริงค่ะต้องไปอ่านบันทึกของท่านทูตพลเดชดูที่หนุเข้าไปอ่านเป็นประจำ ท่านเขียนไว้น่าอ่านแล้วควรทำค่ะตามอย่างชาวอินเดียค่ะ
 • ขอชื่นชมหนูมากค่ะที่นำมาเผยแพร่แบบบทความทางวิชาการที่ไม่น่าเบื่อรู้แล้วจะรู้อีกไม่ได้หรือแถมมีภาพให้ดูด้วยชอบค่ะ
 • เป็นสิ่งทีดีที่ควรสนับสนุน
 • มันอาจจะใหม่สำหรับคนที่ไม่เคยรู้แต่มันเป็นสิ่งมีการปฏิบัติจริงในหมู่คนไม่น้อยซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาอีก
 • แต่อาจจะมีน้อยในประเทศที่หลงในความเจริญทางวัตถุค่ะ
 • ขอบคุณที่เอาสิ่งที่งดงามมาเตือนใจกันค่ะ

สวัสดีครับ จริงๆ ก็เพิ่งเคยได้ยินเกี่ยวกะเรื่อง PROUT (Progressive Utilization Theory) ถ้าเป็นงานเขียนด้านการศึกษาผมก็ไม่ค่อยได้อ่านหรอก ฮาๆเอิ๊กๆ อ่านแต่ วรรณคดี+ศาสนา เป็นส่วนใหญ่ ขอบคุณนะครับ ภาพสวยจัง นึกว่านักข่าวมืออาชีพ เขียนสกุ๊ป ข่าว นะเนี่ย :)

แนวคิดของ PROUT นี้ดีมาก ๆ

น่าสนับสนุนให้คนไทยนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจะได้ประโยชน์มากทีเดียว

ที่สำคัญที่สุดต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน

ขอบคุณสำหรับบทความดี ๆ

อ่านแล้วได้ข้อคิดไว้ปรับปรุงตัวเองเยอะแยะ

สวัสดีครับ

 

 

 • สวัสดีครับท่านคนไม่มีราก
 • ครับ เป็นความจริงที่สุดคือ "ธรรมใดก็ไร้ค้า ถ้าไม่ทำ"
  แนวคิดอันเหล่าล้วน  ทฤษฎี
  เก่าใหม่หลายมากมี   บ่งใช้
  เกิดผลต่อวิถี            มีแน่
  หากแต่ไป่ทำไซร้      ย่อมไร้โภคผล
 • เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า เริ่มที่ตัวเรานี่แหละ ทำเดี๋ยวนี้ ทำทันที
 • เจริญสุขตลอดไปครับ

โหลจ๋า

แวะมาอ่าน อ่านแล้วก็รู้สึกดีนะ เหมาะสมกับเธอแล้วนะ

น่าจะคล้ายสังคมอุดมคติ ทำให้หันมามองตัวเองเหมือนกันว่า ทำไมเราจะทำไม่ได้ล่ะ...เพราะเราไม่ทำใช่ไหม...สังคมจึงยังเป็นเช่นนี้

อยากสัญญาว่าจะเริ่มที่ตัวเองนะจ้ะ ... ขอจับมือไปด้วยคนนะ

คิดถึงจ้ะ

โหลเพื่อนรัก

แวะมาแซวอีกครั้ง ฉันแซวหรอกนะ และรู้ว่าเธอจะไม่โกรธ ก็เธอออกจะใจดี จนบางครั้งคิดว่าเธอจะเคยโกรธใครบ้างหรือเปล่า และนี่เป็นเหตุที่เพื่อน ๆ รักเธอมาก เพราะความดีของเธอนี่เอง

อยากบอกว่า...การจะทำสิ่งใดให้สังคมโลก เธอต้องทำให้ต้วเองโดยไม่เดือดร้อนก่อน จำได้นะว่า..เธอเคยช่วยเพื่อนทำรายงานทั้งที่รายงานเธอยังไม่เสร็จ..ก็เพราะคนอื่นขอร้อง เธอสงสารแต่เธอต้องทำจนเช้า และโดนดุด้วย ... นี่ทำให้ฉันเห็นน้ำใจของเธอจ้ะ 

ฝากบอกพี่คนตัดไม้ว่า...ดูแลเพื่อนรักของฉันด้วย อย่าให้คุณเธอทำเพื่อสังคมมากไป ให้ทำเพื่อตัวเองและอย่าลืมมาส่งบ้านด้วย เพราะฝนตกทุกเย็น...และถ้าเป็นไปได้ ช่วยบอกให้เพื่อนรักของฉันช่วยรับโทรศัพท์ของฉันด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง...(ประชด)

ช่วงนี้คุณสามีฉันกลับมาจากสิงคโปร์แล้ว คงต้องยุ่งกับการดูแลคุณสามีมากขึ้น ไม่ค่อยมีเวลามีแซวและคอยโทรตามเธอนะจ้ะ

คิดถึงจ้ะ

แวะมาส่งข่าว

สวัสดีครับ

 • อ่านดูเหมือนกับอยู่ในยุคของพระศรีอาริย์จริง ๆ ครับ
 • ดังเช่นสังคมโกทูโนว์นี่ก็ใช่ด้วย
 • ขอบคุณสำหรับแนวคิด PROUT ครับ

คุณกะปุ๋มคะ

 • คนไม่มีรากก็เชื่อมั่นค่ะว่าเราจะสามารถได้พบสังคมเพร้าท์สักวันหนึ่ง...
 • การขัดเกลาและการร่วมกันยกระดับจิตวิญญาณนั้น เราต้องมีศรัทธาและมุ่งมั่น แม้บางครั้งเราก็หวั่นไหวและเคลือบแคลงเกิดคำถามขึ้นในใจ..แต่เราต้องไม่หยุด..ค่ะ

Babanum Kavalum ... "Love is everywhere" ..เช่นกันค่ะ ..คุณกะปุ๋ม...^_^...

สวัสดีค่ะคุณไม่แสดงตน

 • จริงดังที่คุณไม่แสดงตนกล่าวไว้ค่ะ....คนไทย (บางคน) ก็ยังคงเป็นทาสฝรั่ง ต้องอ้างอิงและมีภาษาอังกฤษไว้ในวงเล็บ ครั้นจะไม่วงเล็บก็กลายเป็นไม่เป็นสากล หรืออาจไม่ให้เกียรติเขาเท่าที่ควร...อยากขออนุญาตชวนคิด..

*เป็นเพราะเรา..เอาแต่อ้างอิง โดยไม่เคยขบคิดถึงสาระอันแท้จริงเลยหรือเปล่า ถ้าขึ้นชื่อว่าเป็น...ฝรั่งต่างชาติจะต้องมีความคิดดี ถูก น่าเชื่อถือ คนเอเชีย คนไทย ตาสี นายสา ไม่เคยมีชื่อเสียง จะมารู้เรื่อง...ได้อย่างไร...

*เป็นเพราะเราถนัดที่จะต้องทำของธรรมดาให้เป็นของยาก ทำของยากให้ยิ่งยากมากขึ้นหรือเปล่า

 • คนไม่มีรากถูกสอนมาตลอดจากมหิดลว่า...คนเก่งจะต้องทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ไม่ใช่ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก ต้องสื่อสารด้วยการให้เกียรติ ไม่ใช่การยกตนข่มท่านว่าฉันเก่ง ต้องพูดเรื่องยาก ๆ ใครฟังแล้วไม่รู้เรื่อง นั่นล่ะฉันล่ะ...
 • แนวคิด/ทฤษฎีใดก็ตามย่อมต้องการระยะเวลาในการพิสูจน์...และเมื่อมีความคิดเห็นที่พิสูจน์ว่าใช่ ว่าตรง ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยและตรงกับความเป็นจริง แต่..ก็ไม่ได้หมายความว่าแนวคิด/ทบ.นั้นไม่มีคุณค่า เพราะอย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหา...ความถูกต้องในเวลาต่อมา...
 • ขอบคุณสำหรับ...ความเห็นที่มีคุณค่าที่ทำให้ได้มีโอกาสคิดต่อ และนี่คือเป็นสิ่งที่คนไม่มีรากคาดหวังไว้ทุกครั้งในการเขียนบันทึก เนื่องจากตระหนักว่าไม่ได้เป็นผู้ที่มีความรู้รอบในทุกเรื่อง ทุกประเด็น การได้รับข้อคิดเห็น ข้อคิด ย่อมทำให้ความคิดแตกฉานมากขึ้น และ เป็นการได้รับกำไรจากการเขียนบันทึกเสมอมา
 • คนไม่มีรากคิดว่า...คุณไม่แสดงตน..ก็คงเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเช่นเดียวกัน ...
 • ก็ในเมื่อ..ไม่มองโลกในแง่ดี..ก็ต้องมองโลกในอีกแง่หนึ่งแล้วไซร้...จะเลือกมองโลกในแง่ใด...ก็คงอยู่ที่เราเลือก..จริงไหมคะ
 • ขอบคุณที่ให้ข้อความคิดที่สร้างปัญญาค่ะ

                          (^__^) 

พี่ดาวลูกไก่คะ

 • หลังจากเขียนบันทึกแล้ว น้องก็ได้คุยกับท่านอ.เกียรติวรรณ และคุยในประเด็นที่ว่า...คนในสังคมเพร้าท์มีคุณสมบัติที่เหมือนยอดมนุษย์เลย จะเป็นไปได้หรือคะที่จะมีคุณสมบัติดีมากมายขนาดนั้นได้  ท่านตอบว่า..ก็มีดีกรีและคุณสมบัติแตกต่างกัน มากน้อย ก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญเพียงแต่ตั้งใจและเริ่มที่จะพัฒนาตัวตน...นั่นก็เริ่มก้าวเท้าเข้าสู่แวดวงเพร้าท์แล้ว
 • หนังสือ ฉ้นก็คือฉัน เป็นเล่มที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเอง ปัญหาของคนในปัจจุบันที่ทำสิ่งต่าง ๆ โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่อาจตามมาในด้านไม่ดี ก็เพราะขาดความมั่นใจในตัวเอง ... เสียจนต้องหา ต้องทำ ต้องพูด...สิ่งที่ทำให้ตัวเองรู้สึกมั่นใจมากขึ้น  ซึ่งอาจจะทำให้มั่นใจมากขึ้นแบบผิด-ถูก ไม่ทราบได้
 • ขอบคุณพี่ค่ะ เราทุกคนล้วนอยู่ในสังคมโลก และน้องเชื่อมั่นว่า...เราต่างมีส่วนในการสร้างสังคมเพร้าท์หรือสังคมในยุคพระศรีอาริย์ขึ้นในโลกค่ะ....^_^..

สวัสดีค่ะคุณ Poo

 • ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเป็นสมาชิกในครอบครัว...โลกที่อบอุ่นค่ะ..^_^..
 • ได้ฟังเพลง Hand in Hand แล้ว ด้วยความขอบคุณยิ่งค่ะ
 • ใช่แล้ว...เราจะไม่โดดเดี่ยว..เรามีเพื่อนเสมอ...ในโลกที่กว้างขวาง ถ้าเราเปิดประตู หน้าต่างหัวใจให้กว้าง..เราจะพบว่า..โลกกว้าง สวยงาม และมีผู้คนที่เป็นเพื่อนเราอีกมากมายค่ะ..
 • Yes, I know that...we always walk together...with hand ih hand...^_^...

สวัสดีค่ะคุณขวัญชนก

 • ยินดีต้อนรับค่ะ และ ดีใจที่มีเพื่อนร่วมอุดมการณ์และสนใจในผลงานและแนวคิดของท่านอาจารย์เกียรติวรรณ เช่นเดียวกันกับคนไม่มีราก...^_^..
 • คุณขวัญชนก...สรุปเรื่องเพร้าท์ ไว้ได้ครบถ้วนและได้ใจความมากค่ะ...หนังสือเล่มนี้

                            

 • หนังสือหยุดโลกร้อนด้วย Prout นี้ เป็นอีกเล่มหนึ่งที่คนไม่มีรากโปรดปราน เป็นหน้งสืออ่านสำหรับประกอบการเรียนวิชาจิตวิทยานีโอฮิวแมนนิสค่ะ
 • ขอบคุณมาก ๆ  นะคะ ที่กรุณาติดตามอ่านบันทึกของคนไม่มีราก ถ้าให้เดา คงต้องเป็นนิสิตที่เรียนในครุศาสตร์เช่นเดียวกับคนไม่มีรากแน่เลย หวังว่าเราคงได้คุยกันสักวันนะคะ

                            (^___^)

คุณอ๋อยคะ

 • โลกเริ่มหมุน...เมื่อเราก้าวเดิน...จริงนะคะ ถ้าเราไม่เริ่มทำ เริ่มคิดสิ่งดี ๆ จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น
 • คนไม่มีราเชื่อว่า...คุณอ๋อยทำได้ และ ได้ทำอยู่แล้ว คุณอ๋อยเป็นคุณครู สร้างคน สร้างอนาคตของชาติ และยังเสียสละอยู่ในที่ ๆ ซึ่งคนกลัวหนักหนาว่าอันตราย .....
 • คนไม่มีรากยกย่อง..ชื่นชม คุณอ๋อยด้วยใจทั้งดวงเลยค่ะ
 • ค่อย ๆ เริ่มเดินที่ตัวเราก่อนค่ะ อาจไม่เห็นผลเร็วนัก แต่อานิสงส์คือ...สิ่งที่เรารู้สึกได้ที่ใจ..
 • ต้องทำเอง จึงจะรู้สึกได้ด้วยตนเอง....

                       (^___^)

สวัสดีค่ะอ.Lin_hui เคารพ

 • กราบขอบคุณอาจารย์ค่ะที่กรุณาเข้ามาอ่านและให้กำลังใจ คนไม่มีรากยังมีความรู้น้อยและต้องหาความรู้เพิ่มเติมอีกมากค่ะ...เพียงแต่..อยากนำมาแบ่งปันในสิ่งที่คิดว่าดี เป็นสิ่งจรรโลงใจและจรรโลงโลก แม้จะเป็นเสี้ยวเล็ก ๆ ก็อยากทำและทำอย่างบริสุทธิ์ใจ อ่อนน้อม ถ่อมตน ระลึกว่าตัวเองยังมีความรู้เท่าหางอึ่ง การได้รับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจึงเป็นความปรารถนาอันยิ่งยวดของคนไม่มีรากค่ะ...^_^...
 • คนไม่มีรากแปลกใจแกมปลื้มปิติค่ะ ที่อาจารย์กรุณาสนใจความเคลื่อนไหวของคนเล็ก ๆ ทราบว่า คนไม่มีรากสนใจและเข้าไปในบันทึกของท่านอ.พลเดช บ่อย ๆ เป็นเรื่องจริงค่ะ ทุกครั้งที่สับสนคนไม่มีรากจะเข้าไปและปรารภ (บ่น) และท่านก็จะให้ข้อคิด ให้ธรรมะ ซึ่งเป็น อกาลิโก นั่นคือ ทันสมัยและตรงกับความจริงอยู่ทุกยุคทุกสมัย
 • ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง และได้รับความรู้สึกรักและขอบคุณจากใจคนไม่มีรากนะคะ....^_^...

 

สวัสดีค่ะคุณกวิน

 • แนวคิด PROUT (Progressive Utilization Theory) นี้ เป็นแนวคิดและทฤษฎีในกลุ่ม มนุษยวิทยา ความจริงก็เผยแพร่มานานพอสมควร แต่ไม่ค่อยมีเอกสารภาษาไทย ทำให้คนไทยที่ไม่ค่อยสนใจไม่รู้จักมากนัก...
 • ชอบเขียนบันทึกที่ผ่านการ ย่อยมาบ้างแล้ว นั่นคือ ต้องอ่านอย่างน้อยแล้ว 2-3 รอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ครุ่นคิด ใคร่ครวญก่อนจะเขียนว่าจะเขียนอย่างไรดี ให้เข้าใจง่าย เพราะไม่ใช่การเขียนบทความทางวิชาการ (ซึ่งอาจหาอ่านที่ไหนก็ได้) และสุดท้าย เขียนแล้วจะเกิดประโยชน์แก่ตัวเองและคนที่อุตส่าห์เสียสละเวลามาอ่านบ้างหรือเปล่า....จึงจะตัดสินใจ...เขียนออกมาค่ะ
 • ...ขนาดหลายขั้นตอน...ก็ยังเขียนได้แค่นี้เอง..ฮา...
 • ส่วนเรื่องภาพนั้น ...ก็เช่นกัน คนไม่มีรากชอบภาพที่ถ่ายเอง ไม่ชอบภาพจะแหล่งอื่น เพราะบางครั้งก็ไม่ตรงใจ ภาพประกอบหรือภาพที่จะนำไปฝากใคร จึงมักจะเป็นฝีมือตัวเองเป็นส่วนใหญ๋ค่ะ
 • ขอบคุณค่ะที่ชมว่าเหมือนนักข่าวมืออาชีพ และชมว่าภาพสวย...ปลื้มเชียว...^__^...

สวัสดีค่ะคุณวัชรา

 • ดีใจที่ได้คุยกันกับนักบริการผู้มีวิญญาณให้บริการเต็มเปี่ยมค่ะ
 • การแบ่งปันสิ่งดี ๆ ย่อมทำให้เกิดความคิดและการกระทำดี ๆ ส่งผลให้ทุกสิ่งดีขึ้น...จริงไหมคะ
 • ขอบคุณค่ะ..^_^...

กราบท่านอ.ทนันค่ะ

 • ได้ธรรมะในเช้าวันนี้อีกหนึ่งข้อแล้ว..

 "ธรรมใดก็ไร้ค้า ถ้าไม่ทำ"

 • เห็นจริงที่สุดกับอาจารย์ค่ะว่า...ธรรมะใด แนวคิด/ทบ.ใดก็ตาม แม้เลิศประเสริฐสุดขนาดไหน ถ้าไม่นำไปปฏิบัติแล้ว...ก็หาคุณค่าเกือบไม่ได้เลย
 • กราบขอบคุณค่ะ...^_^...

กราบท่านอ.ทนันค่ะ

 • ได้ธรรมะในเช้าวันนี้อีกหนึ่งข้อแล้ว..

 "ธรรมใดก็ไร้ค่า ถ้าไม่ทำ"

 • เห็นจริงที่สุดกับอาจารย์ค่ะว่า...ธรรมะใด แนวคิด/ทบ.ใดก็ตาม แม้เลิศประเสริฐสุดขนาดไหน ถ้าไม่นำไปปฏิบัติแล้ว...ก็หาคุณค่าเกือบไม่ได้เลย
 • กราบขอบคุณค่ะ...^_^...

หน่อย/จิ๊กกี้เพื่อนรัก

 • ขอบคุณจ้ะ ที่คอยเป็นห่วง ตามเข้ามาทักทายเสมอ...รู้สึกเหมือนได้นั่งคุยกันทุกวัน...ไม่เหงาเลยจ้ะ...^_^...
 • จิ๊กจ้ะ ไม่ต้องห่วงเพื่อนหรอก...ฉันรู้ดีว่าอะไรคือหน้าที่ อะไรต้องทำก่อน ทำหลัง...(แม้บางครั้งจะสลับกันบ้าง..5555) จะพยายามรับโทรศัพท์จ้ะ..เพียงแต่ฉัน ไม่ค่อยได้พกโทรศัพท์ติดตัว มันเก็บอยู่ในกระเป๋าล่ะมาก กว่าจะมาดูก็เย็นค่ำแล้ว โทรกลับก็เกรงใจ ก็เลย..ตามเลยจ้ะ พี่คนตัดไม้ก็มาส่งฉันเกือบทุกวัน เพราะตอนบ่าย ๆ ต้องทำงานวิจัยด้วยกันอยู่แล้วจ้ะ...ไม่ต้องห่วงหรอก  ฝากความระลึกถึงให้คุณสามีแสนดีของเธอด้วยจ้ะ
 • หน่อยจ้ะ...เชื่อจ้ะว่าหน่อยมุ่งมั่นใน...ความดีและทางที่ถูกต้องเสมอ...
 • คิดถึงมากจ้ะทั้งสองคน...^_^...

สวัสดีค่ะคุณครูสุ

 • ดีใจที่ได้พบและคุยกับคุณครูสุอีกครั้งค่ะ
 • คนไม่มีรากเชื่อมั่นว่า...การคิดดี พูดดี ทำดี จะเป็นเกราะป้องกันเราจาก...สิ่งไม่ดีได้ค่ะ
 • เพราะสิ่งที่คล้ายกัน มีคลื่นเดียวกัน ก็ย่อมจะดึงดูดกันเสมอ
 • ระลึกถึงคุณครูสุนะคะ...^_^...

 

เข้ามาด้วยการ Search คำว่า Prout ครับ 

ผมสนใจเรื่องนี้เนื่องจากได้ไปร่วมอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์และศรัทธาอาจารย์เกียรติวรรณอย่างมากครับ ประทับใจท่านจริง ๆ

มีข้อน่าคิดคือ การเปลี่ยนแปลงปัจเจกชน อาจจะทำไม่ยากนัก แต่การเปลี่ยนและพัฒนาระบบสังคม ...น่าจะต้องใช้เวลามากและยากเย็นแสนเข็ญนะครับ

ผมหาซื้อหนังสือทั้งหมดของอ.เกียรติวรรณแล้วครับ น่าอ่านมาก

ขอบุคณที่นำข้อมูลดี ๆ มาเผยแพร่ครับ

กลับมาดูคำตอบอีกครั้ง....ต้องบอกว่า...คนเขียนบันทึกนี่....

สุดยอด...แห่งการคิดบวก...

ไม่แน่ใจว่าคุณคนไม่มีรากรู้สึกโกรธ ไม่พอใจหรือเปล่า แต่ที่แน่ ๆ สามารถตอบได้อย่าง...ผู้มีความอดทนและ..ละวางตัวตนได้...

แอบกรุ่นโกรธอยู่บ้างหรือเปล่าเอ่ย...

ไม่ได้ตั้งใจจะ discredit อะไรหรอก เพียงอยากทดสอบว่าจะคิดบวก คิดดี พูดดี ทำดี ดังที่บอกหรือไม่

ก็ยอมรับว่า..พอใจในคำตอบ และ ชอบที่ ชวนคิด...

มนุษย์ต้องรู้จัก..คิด ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง ถูกต้องแล้ว...น่านิยม ยกย่อง ถ้าทำได้ดังนี้จริง ๆ

เป็นคนที่ใช้คำได้...อารมณ์บวก เสียจริง ๆ จัง ๆ ดร.เกียรติวรรณคงภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้ได้ล่ะ

เขียนอีกนะ จะได้เข้ามาอ่านและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  ชักชอบคนที่...คอยลับสติปัญญาอยู่เสมอ...เราคงได้คุยกันอีกนะ

สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะน้องคนไม่มีราก

อ่านแล้วชื่นชม สนับสนุนความเห็นของคุณคนไม่แสดงตนค่ะ สุดยอด...แห่งการคิดบวก...

พี่ขอต่อเรื่องการค้นหาความมั่นใจในตัวเอง ตามที่ถกถึง ฉ้นก็คือฉัน ....ซึ่งอาจจะทำให้มั่นใจมากขึ้นแบบผิด-ถูก

จริงค่ะ ในความรู้สึกนั้น คือ มองเห็นแต่ตัวเอง แต่พอได้สัมผัสอีกครั้งกับปรัชญาความคิดผ่าน เรื่อง แห่งการงานอันเบิกบาน ที่เคยคุยกัน (เบาๆ) ทำให้เริ่มมองเผื่อแผ่ไปถึงผู้อื่นได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจค่ะ จนอยากให้คนรอบข้างได้เห็นในสิ่งที่เราเห็น บางทีการทำงานร่วมกันเพื่อนำองค์กรไปสู่ความเจริญจะพัฒนามากยิ่งขึ้น เกินความคาดหมาย เพราะเริ่มต้นจากคนในที่ทำงานเอาใจใส่ในงานเต็มๆ อ้าววกไปเข้าเรื่องงานเฉยเลยค่ะ

 • สวัสดีครับ คนไม่มีราก
 • นักปราชญ์ชาวอินเดีย  ซึ่งมีการเผยแพร่ ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1959  โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อ 2 ข้อ คือ
  1. ทุกสรรพสิ่งในโลก ล้วนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มาจากจุดกำเนิดเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง ไม่สามารถแยกจากกันได้
 • มาเสริม ที่คนไม่มีราก เขียนไว้ ว่าความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดู เชื่อเรื่อง อาตมัน และ ปรมาตมัน
 • โดยเชื่อว่า พระเจ้าคือทุกสิ่ง มนุษย์กำเนิดจากพระเจ้า เพราะฉะนั้น เมื่อตัวตน (อาตมัน) ของมนุษย์ ตายแล้ววิญญาณก็จะลองลอยกลับไปรวมกับพระเจ้า (ปรมาตมัน)
 • ฉะนั้นการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า ก็คือบรมสุขหรือ นิพพานในความเชื่อของ ศาสนาพุทธ
 • พรหมณ์ฮินดู นั้นสอนว่าให้ คิดดี ทำดี พูดดี เพื่อว่า วิญญาณจะได้กลับไปสถิตกับพระผู้เป็นเจ้า อะไรทำนองนนี้นะครับ
 • ทุกศาสานาสอนให้คนเป็นคนดี ว่ามั้ยครับ 

อ่านแล้วชอบค่ะ สังคมเป็นแบบ Prout ได้ คงน่าอยู่แน่เลย  และถ้าให้ดีต้องจัดการพวกที่คอยทำตัวเป็นเหลือบไรสังคม เช่นที่อยู่รัฐสภา ทำเนียบรัฐบาลให้หมดไปก่อน...น่าจะดี

 

สวัสดีค่ะ

นำภาพนี้มาฝากกันค่ะ......

***ฉันทำทุกอย่างเพื่อเธอ

และภาพนี้ค่ะ.....

***ความจริงที่พานพบ

สวัสดีค่ะ พี่คนไม่มีรากค่ะ

* ฝากส่งข่าวบอกว่า ครูพี่ปู ฝากความคิดถึงค่ะ

และกำลังวุ่นๆ เหมือนยุงตีกัน ฮา ไฮ้ ... ค่ะ

* .... ปูก็ กำลัง วุ่นๆ กับงานอบ และ รม ค่ะ

คิดถึง และเป็นกำลังใจให้ เสมอค่ะ  ขอบคุณค่ะ

สำหรับ ทุกคำทักทาย ทางใจ ความนัย ใส่ใจ ...

 

สวัสดีค่ะ

นำภาพนี้มาฝากกันค่ะ......

***ฉันทำทุกอย่างเพื่อเธอ

และภาพนี้ค่ะ.....

***ความจริงที่พานพบ

แวะมาอ่านบันทึกใหม่ของคนไม่มีราก

แนวคิดนี้พี่เคยอ่านมาบ้างแล้ว และเคยเข้าเวปของ PROUT ด้วย แล้วจะหาเวปมาให้นะครับ

ขอคุยกับคุณกวินสักเล็กน้อย ...

เห็นด้วยว่าทุกศาสนามุ่งสอนให้คนทำความดี แต่คนนั้นจะนำคำสอนไปตีความอย่างไร ทางพราหมณ์-ฮินดูนั้น เคยศึกษามาบ้าง พราหมณ์เชื่อว่ามนุษย์เป็นส่วนที่แยกออกมาจากพระเจ้า ดังนั้นมนุษย์ทุกคนจึงมีความดี ความเป็นอมตะอยู่ในตัวตน และทุกคนใฝ่ที่จะกลับไปสู่ตัวตนดั้งเดิม คือ ปรมาตมัน

ด้วยเหตุนี้ฮินดูจึงมีพระเจ้ามากมายนับไม่ถ้วน และแม้จะยังมีชีวิตเป็นมนุษย์ เขาก็ยังยกย่องเปรียบประดุจพระเจ้าได้ เพราะมนุษย์มีส่วนเสี้ยวของพระเจ้าอยู่ในตัวทุกคน

แล้วค่อยแลกเปลี่ยนกันใหม่นะครับ

สวัสดีค่ะ

ห่างหายไปนาน คิดถึงคุณคนไม่มีราก...

มาอ่านแนวคิดดี ๆ เพิ่งเคยได้ยินค่ะ แต่จะว่าไปแล้วแนวคิดและศาสนาต่าง ๆ ก็ล้วนแต่สั่งสอนให้คนทำดี คิดดี พูดดีเหมือนที่คนไม่มีรากพูดอยู่เสมอ  เพียงแต่ยังไม่มีรูปธรรมให้เห็นนั่นเอง

อ่านแล้วก็สบายใจ อย่างน้อยก็ยังมีการสอนแนวคิดดี ๆ ในสถาบันอุดมศึกษา คนที่ออกมาต้องเป็นผู้นำในสังคมต่อไป ก็น่าจะเชื่อได้ว่า..สังคมคงจะดีขึ้นบ้าง...ฝ้นมากไปหรือเปล่าคะนี่

ช่วงนี้คนไม่มีรากคงต้องยุ่งกับการเรียนนะคะ อาจตัองงดการเรียนนอกระบบที่ถ.ราชดำเนินไปบ้าง...เป็นห่วงค่ะ

แล้วจะมาเยี่ยมอีกนะคะ

สวัสดีค่ะคุณสมชัย

 • ยินดีต้อนรับค่ะ
 • คนไม่มีรากเป็นลูกศิษย์ท่านดร.เกียรติวรรณค่ะ และชื่นชอบ เชื่อมั่นในแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสและเพร้าท์มาก  และก่อนจะมาเป็นลูกศิษย์ที่คณะครุศาสตร์ก็ได้ไปร่วมการอบรมกับท่านตั้งแต่ปี 2546 ตั้งใจไว้ว่า..สักวันจะไปเป็นลูกศิษย์ท่านให้ได้ค่ะ
 • การเปลี่ยนแปลงปัจเจกชนและการพัฒนาระบบสังคม ต้องดำเนินการไปพร้อม ๆ กันค่ะ เพราะแม้ปัจเจกชนจะเปลี่ยน แต่ถ้าระบบสังคมยังไม่เปลี่ยน ก็อาจทำให้ปัจเจกชนนั้นเหน็ดเหนื่อยและท้อถอยได้ ดังนั้นแม้จะต้องใช้เวลามากและยากเย็นแสนเข็ญ...เราก็คงต้องทำ...นะคะ
 • ขอบคุณค่ะที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันอีกนะคะ

ขอบคุณมากครับ ได้แนวความคิดที่ดีครับ

PROUT

สวัสดีค่ะคุณไม่แสดงตน

 • ยินดีต้อนรับอีกครั้งค่ะ รู้สึกเป็นเกียรติที่กรุณาแวะมาเยี่ยมอีกครั้ง..และยังชมว่าเป็น...สุดยอด...แห่งการคิดบวก...
 • ถ้าให้เรียนตามตรงก็คงต้องบอกว่า...ไม่ได้โกรธ แต่..แปลกใจ ค่ะ เพราะคิดว่าถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่น่าเข้ามาแสดงความคิดเห็น..แต่ถ้าแสดงความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยก็ต้องคิดได้หลายแง่ว่า อาจต้องการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ที่มีมากกว่าหรืออีกแง่ก็คือ..อาจจะต้องการมาป่วน แต่ด้วยนิสัยดั้งเดิมของตัวเองจึงไม่ค่อยจะคิดว่าเป็นการเข้ามาป่วน ค่ะ.. (ซึ่งอาจไม่ถูกเพราะใช้ความคิดของตัวเองวัด)
 • คนไม่มีรากเป็นคนชอบตั้งคำถามกับเรื่องราวต่าง ๆ ชอบชวนคิด มากกว่าจะ ชวนทะเลาะ เพราะการทะเลาะ ถกเถียงโดยใช้อารมณ์นั้นไม่เกิดมรรคผลอะไรค่ะ สู้คุยกันดี ๆ สร้างสรรค์ความคิดดีกว่า
 • ต้องยอมรับค่ะว่าชื่นชมและเห็นเช่นเดียวกับที่คุณไม่แสดงตนกล่าวว่า..มนุษย์ต้องรู้จัก..คิด ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง ถูกต้องแล้ว...น่านิยม ยกย่อง ถ้าทำได้ดังนี้จริง ๆ
 • ดร.เกียรติวรรณมักจะสอนให้ใช้คำพูดบวกเพื่อให้ส่งผลถึงการมีคลื่นสมองต่ำ ซึ่งเป็นภาวะที่จะทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์และมีทัศนะที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงที่สุดค่ะ
 • และตั้งใจว่าบันทึกต่อไปจะเป็นเรื่องคลื่นสมองต่ำนี่ล่ะค่ะ  อย่าลืมเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกนะคะ
 • ขอบคุณค่ะ...^_^..

สวัสดีค่ะพี่ดาวลูกไก่

 • จำได้ว่าพี่เคยกล่าวถึงหนังสือแห่งการงานอันเบิกบาน...ซึ่งจนบัดนี้น้องก็ยังหาหนังสือเล่มนี้ไม่พบ  อยากให้พี่ดาวลูกไก่ได้เล่าจังเลยค่ะ เพราะเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงแล้วจากการอ่านหนังสือ...
 • น้องคงต้องดีใจและปลื้มปิติไปกับพี่ด้วย ที่พี่กล่าวว่า...ทำให้เริ่มมองเผื่อแผ่ไปถึงผู้อื่นได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจค่ะ จนอยากให้คนรอบข้างได้เห็นในสิ่งที่เราเห็น...
 • น้องขอชื่นชมค่ะ เพราะการที่เราคิดเผื่อแผ่ไปยังคนอื่นได้แล้ว จิตใจนั้นย่อมฉ่ำเย็น สดชื่น และทำให้คนรอบตัวพลอยได้รับอานิสงส์ไปด้วย และอย่างนี้..สังคมก็คงต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีด้วยเช่นกันค่ะ
 • ขอบคุณพี่มากค่ะ..^_^...

สวัสดีค่ะคุณคนไม่มีราก..

วันนี้ดิฉันเข้ามาเสียดึกเลยค่ะ เข้ามาอ่านคำตอบของคุณคนไม่มีรากค่ะ และได้อ่านข้อแสดงความคิดเห็นของหลายๆ ท่านเสียเพลิดเพลินเชียวค่ะ เป็นการแลกเปลี่ยนที่สนุกสนานอย่างกัลยาณมิตรจริงๆ

อยากเล่าให้คุณคนไม่มีรากฟังว่า เมื่อก่อนดิฉันใช้ชีวิตอย่างหักโหมฟุ่มเฟือย อารมณ์ฉุนเฉียว โกรธง่าย และมักปวดหัวบ่อยๆ ซึ่งส่งผลให้การทำงานขาดประสิทธิภาพอย่างมาก บางครั้งเบื่อหน่ายชีวิต จนมาวันหนึ่งดิฉันได้รู้จักกับการใช้ชีวิตแบบนีโอฮิวแมนนิส บอกตรงๆค่ะว่าตอนแรกรู้สึกต่อต้าน เพราะเห็นว่าห่างไกลความจริงเสียเหลือเกิน แต่ด้วยความเป็นคนอยากเอาชนะทุกเรื่อง จึงเกิดการท้าทายกับตัวเองขึ้นว่า หากตัวเองลองฝึกใช้ชีวิตแบบนีโอฮิวแมนนีสแล้วทำให้ชีวิตฉันดีขึ้นอย่างคำกล่าวของตำหรับตำรานั้นจริง ดิฉันจึงจะเชื่อ 

เริ่มต้นด้วยการฝึกสมาธิ ทานอาหารจากธรรมชาติเน้นพวกผักผลไม้ และโปรตีนจากถั่วเหลือง ตอนแรกๆก็ต้องใช้ความอดทนอย่างมากค่ะ เพราะไม่เคยชิน ค่อยๆฝึกจนมาถึงช่วงหลังแทบไม่ต้องฝึกเลยค่ะ เพราะเราสามารถทานได้อย่างสนิทใจ จิตใจไม่ต่อต้าน คิดในแง่บวก ทุกอย่างมันก็เป็นไปเองตามธรรมชาตินะคะโดยที่เราไม่ต้องฝืนเลย จากนั้นก็ค่อยๆ เริ่มฝึกที่ใจตัวเอง คือ พูดดี คิดดี ทำดี คิดในแง่บวก ทำจิตใจให้สงบ มีสมาธิมากขึ้น การทำงานก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น อันนี้วัดจากความรู้สึกของตัวเองนะคะ คงจะเป็นเรื่องของคลื่นสมองต่ำอย่างที่คุณคนไม่มีรากบอก การที่คลื่นสมองต่ำ ทำให้มีสมาธิ จิตใจสงบไม่วอกแวก สดชื่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ยิ่งคลื่นสมองต่ำมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งส่งผลดีมากขึ้นเท่านั้นค่ะ นอกจากนี้คนที่อยู่ใกล้คนที่มีคลื่นสมองต่ำ ก็จะให้คลื่นสมองต่ำไปด้วย อารมณ์ก็จะเยือกเย็น หากทุกคนในสังคมมีคลื่นสมองต่ำ ลองคิดดูซิค่ะว่าสังคมจะน่าอยู่มากแค่ไหน..

เล่ามาเสียยาวเชียว..ต้องขออภัยด้วยคะ ลืมไปค่ะ..ที่คุณคนไม่มีรากเดาว่าดิฉันคงเป็นนิสิตที่เรียนที่ครุศาสาสตร์อย่างคุณคนไม่มีรากนั้น ความจริงแล้วตอนนี้ไม่ได้เป็นอย่างคุณคนไม่มีรากคาดเดาหรอกค่ะ แต่ในอนาคตก็ไม่แน่นะคะ หวังว่าเราอาจได้คุยกันค่ะ แต่ตอนนั้นคุณคนไม่มีรากก็คงเป็นอาจารย์ดิฉันซะแล้วละคะ ..

ขอบคุณคนไม่มีรากและพื้นที่ที่ให้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ..แล้วจะเข้ามาแลกเปลี่ยนอีกค่ะ

สวัสดีค่ะคุณคนไม่มีราก

ต้องขอโทษด้วยค่ะเพิ่งจะมาได้เห็นได้อ่าน..ดีใจจังค่ะ คิดถึงอยู่เสมอๆนะคะ

..PROUTแนวคิดนี้เป็นไอดอลที่ทุกคนใฝ่ฝันอย่างที่คนไม่มีรากบอกจริงๆด้วย คล้ายๆแนวเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันนะคะ ทีแรกว่าจะถามเหมือนกันค่ะ ว่าคลื่นสมองต่ำนี่เป็นอย่างไร เลยเห็นบอกว่าจะเขียนคราวหน้าใช่ไม๊คะ จะรออ่านนะคะ

สวัสดีครับคุณคนไม่มีราก

ร่วมแลกเปลี่ยนเรีนรู้อีกครั้งครับ

ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ  แนวคิด PROUT รายละเอียดน่าจะไปในแนวเดียวกับหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงของในหลวงนะครับ  ในด้านชุมชนพอเพียง ซึ่งมีบุคคล สมาชิกครอบครัวต่างๆ ที่มีความพอเพียง มีความรู้และคุณธรรมเป็นแนวทางในการในการดำเนินชีวิต จนสามารถพึ่งตนเองได้ คนเหล่านี้มารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องเหมาะสมภูมิสังคมของแต่ละชุมชน โดยพยายามใช้ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลหลากหลาย  เพื่อทำประโยชน์สุขของคนส่วนรวม โดยอาศัยสติ ปัญญา ความสามารถของทุกคนและบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือแบ่งปันกันระหว่างสมาชิกชุมชน จนนำไปสู่ความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีของชุมชน และส่งผลถึงประเทศชาติในที่สุด

สวัสดีค่ะคุณกวิน

 • สมกับเป็นกัลยาณมิตรของคนไม่มีรากจริง ๆ ค่ะ อุตส่าห์มาเสริม..โดยดึงความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่เชื่อเรื่อง อาตมัน และ ปรมาตมัน มาช่วยอธิบาย
 • คนไม่มีรากได้มีโอกาสทำงานด้านศาสนามาระยะหนึ่ง และได้ไปสัมภาษณ์ท่านพระครูวามเทพมุนี ประธานหัวหน้าพราหมณ์ในปัจจุบัน (เป็นผู้ที่ต้องเป็นผู้นำในพระราชพิธีทุกครั้ง) ได้ความกระจ่างมากขึ้น ใจเปิดกว้างขึ้น เพราะแต่เดิมจะมองเรื่องพิธีกรรมต่าง ๆ ว่า...ไร้สาระ (ขอโทษที่ใช้คำเช่นนี้) แต่ท่านได้กรุณาอธิบายถึงเหตุที่มาแห่งพิธีกรรม จึงเข้าใจขึ้น เทพเจ้าหรือจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์นั้นสถิตย์อยู่ในตัวตนของมนุษย์ สัตว์ สิ่งของ พราหมณ์ฮินดูจึงเชื่อและเคารพนับถือ ไม่จาบจ้วงต่อสิ่งรอบตัว และในขณะเดียวกัน...ความชั่วร้ายหรือภาคดำมืดของสรรพสิ่งก็ดำรงอยู่คู่กันไป (เรามีทั้งภาคที่เป็นคนดีและเห็นแก่ตัว)..ซึ่งพิธีกรรมนั้นเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้มนุษย์ตระหนักถึง ด้านสว่าง (ความดี) และด้านมืด (ความชั่วร้าย เห็นแก่ตัว) ในสรรพสิ่งด้งกล่าว
 • และท้ายที่สุด จากความเชื่อที่คุณกวินกล่าวว่า พระเจ้าคือทุกสิ่ง มนุษย์กำเนิดจากพระเจ้า เพราะฉะนั้น เมื่อตัวตน (อาตมัน) ของมนุษย์ ตายแล้ววิญญาณก็จะล่องลอยกลับไปรวมกับพระเจ้า (ปรมาตมัน) ....จึงอาจกล่าวได้ว่ามนุษย์ทุกคนย่อมเรียกร้องที่จะกลับไปสู่แหล่งกำเนิดของตนคือ การรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าหรือการกลับคืนไปสู่ความดี ความงามที่เคยเป็นส่วนหนึ่งมานั่นเอง
 • ด้วยเหตุนี้ คนไม่มีรากจึงคิดเองว่า...เราควรมองผู้คนรอบข้างในด้านสว่าง (ความดี) เพราะทุกคนมีความดีงามในตัว การมุ่งมองเฉพาะส่วนมืดทำให้ความชั่วร้ายนั้นมีกำลังในการจะแสดงผลออกมา และแม้คนไม่มีรากจะยังไม่ได้ศรัทธาในการกลับคืนสู่พระเจ้า ดังความเชื่อของพราหมณ์-ฮินดู แต่ก็เชื่อและมั่นใจว่า...การคิดดี พูดดี ทำดี ต่อตนเองและคนรอบข้าง...จะทำให้เราได้พบกับ...ความดีงาม ซึ่งอาจจะเรียกว่าอะไรก็ได้...ที่ทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายกัน
 • และเห็นด้วยอย่างไม่มีข้อโต้แย้งที่ว่า..ทุกศาสานาสอนให้คนเป็นคนดี
 • ขอบคุณคุณกวินค่ะ...^_^...

สวัสดีค่ะคุณอรนุช

 • ยินดีต้อนรับค่ะ
 • สังคมเพร้าท์ก็เป็นสังคมหนึ่ง ที่มุ่งเน้นในแนวคิดที่ทำให้บุคคลอยู่อย่างมีความสุขร่วมกันในสังคมโลก
 • ปัจเจกชนก็ยังคงมีความคิดที่แตกต่างกัน การกระทำจึงต่างกัน เราอาจมองว่าเขา..เป็นคนไม่ดีหรือที่คุณอรนุชกล่าวว่า..เป็น เหลือบไรสังคม...
 • ความจริงแล้วคงไม่มีใครอยากเป็นเช่นนั้น แต่คงมีเหตุผลหลายปัจจัย หรือ เขามีเหตุอะไรให้ต้องทำเช่นนั้น มนุษย์นั้นเป็นสิ่งดีงาม แต่การกระทำที่ไม่ดี อาจเกิดจากอะไรก็ได้ที่เราไม่ทราบ
 • ดังนั้นเราจึงไม่ควรเกลียดหรือรังเกียจ..คน...แต่จงรังเกียจการกระทำที่หลงผิดและไม่ดีของเขา...และที่สำคัญ..เราต้องมีความหวังว่า...สักวันเขาอาจกลับสู่ความดีงามในตัวเอง
 • ขอบคุณคุณอรนุชที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ

อ.พรรณาคะ

 • ขอบคุณสำหรับภาพ..."ฉันทำทุกอย่างเพื่อเธอ" และภาพ "ความจริงที่พานพบ" พิจารณาอยู่นานและทำให้เกิดความคิดหลายอย่าง
 • อย่างแรกคือ คิดถึงความรัก ความเอื้ออาทรของคุณแม่ทุกคนในโลกนี้ เป็นความรัก อาทร และทำทุกอย่างด้วยความรู้สึกอันบริสุทธิ์ ไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ นอกจากให้เพราะ...รัก...
 • อย่างที่สอง คือ ตระหนักถึง การเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้...เราเป็นหนี้ทุกสรรพสิ่ง นักวิทยาศาสตร์บางคนกล่าวว่า...มนุษย์เป็นสัตว์ที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยที่สุดในบรรดาสัตว์โลกด้วยกัน  เราจึงควรสำนึกและไม่ควรอหังการในตัวตน..เพราะแท้ที่จริงนั้น เราต้องอาศัยผู้อื่นทั้งสิ้น และด้วยเหตุนี้ เราควรหาโอกาสที่จะต้องตอบแทน...บุญคุณที่ได้หล่อเลี้ยงเรามาในวิถีทางที่ทำได้ อย่าดูดาย...
 • ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ ภาพเพียงไม่กี่ภาพได้กระตุ้นเตือนให้คนไม่มีราก..ตระหนักได้มากเพียงนี้..

                               (^__^)

พี่คนตัดไม้คะ

 • ขอบคุณที่มาช่วยเติมเต็มนะคะ ...ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูอีกมากเลยค่ะ
 • รอเวปของ Prout นะคะ
 • ...^__^...

สวัสดีค่ะคุณ Poo

 • แวะเวียนมาส่งกำลังใจอยู่เสมอทั้งที่กำลังอบและรม...เสร็จการอบรม คงจะผิวพรรณสวยงามมากขึ้นไปอีกแน่เลย
 • ขอบคุณที่ส่งความคิดถึงของครูปูค่ะ เธอเป็นกัลยาณมิตรคนหนึ่งที่คนไม่มีรากระลึกถึงเสมอ..ช่วยบอกครูปูให้กลับมาเร็ว ๆ นะคะ คิดถึงจะแย่แล้วค่ะ
 • ขอบคุณภาพสวย ๆ ที่นำมาฝากทุกครั้งเลยค่ะ

                               (^__^)

สวัสดีครับ

เข้ามาอ่านสองสามรอบ แต่ยังไม่ได้ลงความเห็นไว้

ช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับ เมื่อวานก็ผ่านไปที่จุฬาฯ เห็นเขาตกแต่งซุ้มกันสวย งานรับปริญญาวันนี้คงสนุก แต่รู้สึกว่าฝนตกพรำๆ ชุ่มฉ่ำดี

คุณคนไม่มีรากไปงานรับปริญญาด้วยหรือเปล่าครับวันนี้

สวัสดีค่ะคุณแฟนเก่า

 • ดีใจและคิดถึงมากค่ะ..หายไปนานจริง ๆ ด้วยค่ะ มีภาระยุ่งมากหรือคะ...เป็นห่วงค่ะ
 • แนวคิดเพร้าท์เริ่มต้นการพัฒนาที่ตัวเอง(ปัจเจกชน) จากนั้นก็นำไปสุ่การพัฒนาสังคม โดยทำควบคู่กันค่ะ
 • ดังนั้นแล้ว...คาถาของคนไม่มีรากที่ว่า...คิดดี พูดดี ทำดี ก็ยังใช้ได้เสมอไป...ฮา...
 • ช่วงนี้ไม่มีเวลาไปถ.ราชดำเนินค่ะ แต่ก็ยังติดตามข่าวและไปส่งเสบียงเป็นครั้งคราว โดยตอนนี้ก็มีพี่คนตัดไม้เป็นแนวร่วมอีกคนหนึ่ง ทำให้คนไม่มีรากทำตามอุดมคติของตัวเองได้อย่างสะดวกสบายใจขึ้นมากค่ะ
 • ขอบคุณค่ะที่เป็นห่วง...รับได้ถึงความรู้สึกนี้อย่างมากและเต็มหัวใจ...แม้เราจะรู้จักกันผ่านตัวอักษร ไม่เคยเห็นหน้าตากันเลย...ขอบคุณทุกเหตุและปัจจัยนะคะที่ทำให้เราได้เป็นกัลยาณมิตรกัน..เช่นนี้...^_^...

สวัสดีค่ะ คุณ panik

 • ขอบคุณที่สนใจและเข้ามาอ่านค่ะ
 • มีอะไรอยากเพิ่มเติมหรือให้ข้อคิดเห็นก็เชิญเลยนะคะ

                              (^__^)

สวัสดีค่ะคุณขวัญชนก

 • ยินดีค่ะที่คุณขวัญชนกกรุณากลับมาอ่านและติดตาม อดจะรู้สึกปิติในใจที่ว่า..ได้อ่านข้อแสดงความคิดเห็นของหลายๆ ท่านเสียเพลิดเพลินเชียวค่ะ เป็นการแลกเปลี่ยนที่สนุกสนานอย่างกัลยาณมิตรจริงๆ  สังคม G2K (gotoknow) นี้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มิตรภาพและเป็นกัลยาณมิตรดังที่คุณขวัญชนกกล่าวจริง ๆ ค่ะ
 • อยากเชิญชวนให้มาสมัครเป็นสมาชิกดีไหมคะ สนุก ได้สาระ และเปิดกว้างอย่างแท้จริง...คนไม่มีรากยินดีจะช่วยแนะนำเท่าที่มีความสามารถค่ะ
 • ได้อ่านประสบการณ์ของคุณขวัญชนกแล้วด้วย...ความขอบคุณยิ่ง...ถ้าท่าน อ.เกียรติวรรณท่านได้ทราบคงจะดีใจมาก และอาจจะต้องขออนุญาตนำข้อความที่คุณขวัญชนกมาแลกเปลี่ยนนี้ไปเผยแพร่หรือเขียนบันทึกอีกบันทึกหนึ่ง...โดยจะรอคำอนุญาตจากคุณขวัญชนกก่อนนะคะ...^_^..
 • ประสบการณ์ของคนไม่มีรากก็คล้ายคลึงในบางส่วนกับคุณขวัญชนกค่ะ และเมื่อลองใช้แนวทางของนีโอฮิวแมนนิส ชีวิตก็เปลี่ยนไปจริง ๆ เช่นเดียวกัน เราคงได้แลกเปลี่ยนกันในโอกาสต่อไปค่ะ
 • ในขณะนี้คนไม่มีรากทานผัก ผลไม้เป็นหลัก ทานปลา ไก่และอาหารทะเลบ้าง ทำโยเกิร์ตจากนมถั่วเหลืองทานเองทุกวัน สวดมนตร์เช้าทุกวัน นั่งสมาธิทุกวัน 15-30 นาที ออกกำลังกายโดยโยคะสัปดาห์ละ 3-5 วัน เต้นเกาชิกิ คีรตานตามแต่สะดวก และฟังดนตรีปรับคลื่นสมองต่ำทุกวันแทนการฟังเพลงสากลที่เคยชอบมาก
 • การอ่านหนังสือ การเรียน ประสบความสำเร็จดี ได้พบกับกัลยาณมิตร แม้จะทุกข์ใจแต่ก็สามารถปรับและเข้าใจ อภัยและวางใจ คลายใจกับปัญหาที่พบพานได้อย่างรวดเร็ว ชีวิตได้ทำสิ่งดี ๆ ที่ตั้งใจ โดยไม่มีอุปสรรค ฯลฯ
 • ที่คุณขวัญชนกกล่าวว่า...หากทุกคนในสังคมมีคลื่นสมองต่ำ ลองคิดดูซิค่ะว่าสังคมจะน่าอยู่มากแค่ไหน..น่าคิดและท้าทายมากค่ะ เพียงเราสองคนได้ปฏิบัติตน แม้จะยังไม่สมบูรณ์นัก (ในส่วนของคนไม่มีราก) เรายังเปลี่ยนชีวิตได้มากมายขนาดนี้แล้ว...
 • ที่คนไม่มีรากเดาว่าคุณขวัญชนกเป็นนิสิตเพราะมีกลุ่มของผู้สนใจในแนวคิดนีโอ ฯ และ เพร้าท์ ซึ่งท่านอ.เกียรติวรรณนำมาเผยแพร่จำนวนมากและได้เข้ามาแลกเปลี่ยนในบันทึกของคนไม่มีรากบ่อยน่ะค่ะ ...แม้ว่าคุณขวัญชนกจะไม่ได้เป็นนิสิตของคณะครุศาสตร์ในปัจจุบัน...เราก็มีความคิดที่คล้ายกันและคงได้มีโอกาสพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะ
 • เข้ามา ลปรร อีกบ่อย ๆนะคะ คนไม่มีรากรอ การอนุญาตให้เผยแพร่..คอมเม้นท์และความคิดเห็นของคุณขวัญชนกค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ...^_^

สวัสดีค่ะ

* โหๆ! ลึกล้ำ...คิดไปได้ตั้งไกล...

* จากใจจริง....นับถือๆ...ค่ะ

* รักษาสุขภาพด้วยนะคะ...วันนี้วันพฤหัสบดีเป็นวันครู....วันวานที่ผ่านมาครูก็ดูไว้เป็นครูค่ะ...

* คิดถึงค่ะ

Rosesbutterfly

ส่งดอกไม้มาให้กำลังใจค่ะ

ขอบคุณมากที่เป็นห่วงน้ำใจช่างงามเหลือเกินไม่อยากให้ใครกังวนจึงต้องออกมาบอกว่าหายไประยะหนึ่งนั้นไม่ได้มีอะไมมากค่ะ จัดการกับขนุน ที่ทะยอยสุกอย่างต่อเนื่องค่ะ เป็นภาระ ต้องแกะขนุนเอาไปแบ่งปันเพื่อนบ้าน  ค่อยๆแจกผู้คนที่ห่างจากบ้านมาก ก็ต้องใช้รถยนต์ขับเอาขนุนไปแจกถึงบ้านให้ได้ชิมกันทุกปี ขนุนลูกใหญ่สุด นน.16 กก.เพิ่งสุกเมื่อสองวันก่อนต้องแกะกลางคืนจนเสร็จฟรีซไว้ในช่องแข็งกะจะฝากไปสวนป่าให้ได้ชิมกันช่วงไปปลูกป่าที่นั่นค่ะ

รักและชื่นชมหนู เป็นธรรมดาที่ความคิดต่างทำให้ปัญญาเกิดค่ะ 

สวัสดีครับคนไม่มีราก

ได้ลิงค์ของ เพร้าท์แล้วนะครับ

http://www.anandamarga.org/  หรือ

http://www.prout.org/

ลองเข้าไปดูแล้ว น่าสนใจ แต่ยังไม่มีเวลาศึกษา แล้วนำมาแลกเปลี่ยนครับ

แล้วค่อยคุยกันนะครับ

สวัสดีครับคนไม่มีราก และพี่คนตัดไม้ เอคุณจิ๊กกี๊ หายไปไหน ไม่มาป่วน เรียนเชิญ ไปอ่าน ประวัติ พระยอดเมืองขวาง นะครับพอดีอ่านข่าวเขาพระวิหารแล้วก็นึกถึงคดีพระยอดเมืองขวาง   ที่นี่ครับ  http://gotoknow.org/blog/2etc/193296 

 

สวัสดีค่ะ

วันนี้ฝนตกทั้งวันที่พังงาค่ะ ซึ่งก็เป็นปรกติอยู่แล้ว แต่ทำให้รู้สึกเหนื่อย ๆ  เบื่อ ๆ ไปหน่อยค่ะ เลยเข้ามาอ่านอีกครั้ง .. ไม่ผิดหวังเพราะได้ความรู้จากคนที่เข้ามาให้ความคิดเห็น

โอ้..ได้ความรู้มากเลยค่ะ ได้เห็นความใจกว้างและมองโลกในแง่บวกของคนไม่มีรากด้วย ... เก่งจัง..แฮะ...ขอชมค่ะ

อ่านแรก ๆ ยังมะโหแทน ไม่เห็นด้วยแล้วมาอ่านทำไมเล่า...ไปอ่านอย่างอื่นก็ได้นี่นา...อ้อ..ที่แท้จะเข้ามาทดลองทบ....

เห้อ..เด็กพังงาคงสอบตกแหงแซะ...

คุยแค่นี้ก่อนดีกว่านะคะ

 • สวัสดีค่ะน้องโก๊ะ คนไม่มีราก
 • หายไปนานนะคะ แต่ก็กลับมาพร้อมเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ สมกับความคิดถึงนะ
 •  ผู้นำตามแนวคิดเพร้าท์ ก็มีหลายข้อ ที่คล้ายของเดิมๆ
 • โดยเฉพาะในเรื่องของคุณธรรม การประหยัด ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การคิดเชิงบวก
 •  และจบที่การคิดดี ทำดี พูดดี ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้า
 • ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว นะคะ ขอบคุณค่ะ

แนวคิดนี้..ถูกใจจังเลยค่ะ..พี่วัลภา

เป็นแนวคิดที่ดีมากๆ..จะเป็นจริงได้..ต้องเริ่มที่ตัวเรา..ถูกต้องที่สุดเลยค่ะ..

แอ๊วขอร่วมอุดมการณ์นี้ด้วยคนค่ะ..

ด้วยความระลึกถึงนะคะ..^^

มาอ่านคำตอบค่ะ และ เห็นด้วยที่คุณคนไม่มีรากกล่าว..มนุษย์ทุกคนมีความดีงามอยู่ในตัวเอง...น่าคิดจังเลย...

ต่อไปจะพยายามมองโลกในแง่บวกให้มากเข้าไว้ค่ะ แม้ทุกวันนี้จะยังทำใจไม่ค่อยได้ ... ก็ยังเห็นคนทำชั่วตำตาอยู่ทุกวันในทีวี วิทยุ ทำไมยังลอยหน้าลอยตา เป็นคนมีเกียรติในสังคม เมืองไทยเป็นอะไรไปแล้วหรือเปล่า...

ยังรู้สึกดีที่คนไม่มีรากเห็นความสำคัญของปัญหาขณะนี้ จนถึงกับนำแนวคิดนี้มาเผยแพร่...ให้คนได้อ่านเป็นสติ..

ขอบคุณค่ะ

แวะกลับมาใหม่ค่ะ จะบอกว่าเพิ่งได้หนังสือของคุณเกียรติวรรณมาค่ะ..เรื่อง เท่าทันทุนนิยม น่าอ่านเชียวค่ะ เป็นหนังสือที่อ่านง่าย ตัวหนังสือโต ๆ  ถนอมสายตามากเลยค่ะ

อ่านจบแล้วจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะ คุณคงได้อ่านแล้วนะคะ

สวัสดีอีกทีค่ะ

หอบความคิดถึงมาฝากค่ะ

          

สวัสดีค่ะคุณคนไม่มีราก..

 • วันนี้เข้ามาอ่านคำตอบของคนไม่มีรากอย่างเบิกบานใจค่ะ และยินดีอย่างยิ่งค่ะหากคุณคนไม่มีรากจะนำข้อแสดงความคิดเห็นของดิฉันไปประกอบบันทึกหรือหรือไปเผยแพร่ เพราะความรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้เราได้อะไรใหม่ๆกลับไม่คิดทบทวนอยู่เสมอๆ หากสงสัย หรือไม่เข้าใจก็ยิ่งจะทำให้เกิดความกระหายความรู้ยิ่งขึ้นไปอีกคะ ถ้าสิ่งที่ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนจะเป็นประโยชน์ก็ยิ่งยินดีปรีดาอย่างที่สุดค่ะ..ขอบคุณคุณคนไม่มีรากค่ะ ที่ให้เกียรติกันถึงขนาดนี้..
 • ที่คุณคนไม่มีรากชักชวนให้ดิฉันสมัครเป็นสมาชิกนั้น คิดว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกนะคะ แต่หากขอเข้ามาแลกเปลี่ยนกันบ้างตามโอกาสที่เหมาะสมก็จะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ..จะขอเข้ามาซึมซับบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกัลยาณมิตรก่อนสักระยะค่ะ หากติดใจอย่างไรจะแจ้งภายหลังค่ะ..
 • วันนี้ขอแลกเปลี่ยนเรื่องนี้ค่ะ คุณคนไม่มีรากได้สรุปลักษณะของบุคคลที่ได้รับการพัฒนาตามแนวคิด prout ข้อ 3 ที่ว่า
 • เป็นคนที่สนใจในความเป็นธรรมของคนในสังคม
 • ลักษณะของบุคคลลักษณะนี้เหมือนกับชาวกรีกโบราณค่ะ ที่ให้ความสำคัญกับความคิด โดยคิดและหาเหตุผลในการอธิบายสิ่งต่างๆ เช่น พยายามอธิบายถึงความยุติธรรม พยายามอธิบายถึงที่มาของความยุติธรรม และพยายามอธิบายถึงการเข้าถึงความยุติธรรม ต่อมามีการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีการใช้เหตุผลโต้แย้งและวิจารณ์มากขึ้น common good ถูกละเลย มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง กฏหมายหรือความยุติธรรมจึงถูกปฏิเสธ อันนี้เห็นกันโดยทั่วไปในสังคมเราทุกวันนี้ค่ะ
 • สังคมเราทุกวันนี้เป็นแบบอรรถประโยชน์นิยม มากกว่า อรรถประโยชน์ก้าวหน้า หากเราปรับเปลี่ยนตัวเองตามแนวความคิดการใช้ชีวิตแบบนีโอฮิวแมนนีส แล้วพัฒนามาเป็น prout ได้ก็จะมีแต่สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในสังคม เพราะ...
 • ทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มาจากจุดกำเนิดเดียวกัน และมีความสำพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งไม่ทางใดก็ทางหนึ่งชนิดที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้จึงมีความสำคัญและเป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน มนุษย์มีหน้าที่ต้องสร้างระบบและกฏเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกันในการดูแล แบ่งปัน เกื้อกูล ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเหมาะสมยุติธรรม แม้ว่าทรัพยากกรจะมีอยู่อย่างจำกัด ก็เพียงพอที่จะสามารถเลี้ยงดูคนและสิ่งมีชีวิตโลกอย่างสบาย หากเรารู้จักใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย  รู้จักประหยัด ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมค่ะ
 • อย่างที่คุณไม่มีรากบอกนะคะว่าเริ่มที่ตัวเราก่อน..แล้วค่อยมาเดินไปพร้อมกันหลายๆคนค่ะ
 • วันนี้ดิฉันเขียนยาวอีกแล้ว เจ้าของบันทึกจะรำคาญเสียกระมังค่ะ ยิ่งวันนี้รู้สึกว่าตัวเองลำดับความคิดได้ไม่ดีเท่าที่ควร วกวนชอบกล..ต้องขออภัยคุณคนไม่มีรากด้วยค่ะ
 • หวังลึกๆ ว่าจะได้อ่านบันทึกคลื่นสมองต่ำเร็วๆนี้นะคะ ..
 • แล้วจะคอยติดตามต่อไปค่ะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้เกิดปัญญา จริงๆ
 • ให้กำลังใจคุณคนไม่มีรากต่อไป ขอบคุณค่ะ


 

พี่โก๊ะที่รัก..

เข้ามาอ่านเป็นคนที่ 86 โห..เต่าเรียกพี่เลยคะ อิอิ อ่านแล้วสองรอบ เหมือนกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะ ถึงจะเป็นแนวความคิดของตะวันตก แต่เราก็รับเอามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสังคมของเราได้นะคะ เราต้องยอมรับกันว่า ตะวันตกเค้ามีความเจริญของระบบการคิดและอารยธรรมของมนุษย์ในสังคมมาก่อนเรานานแล้ว เรารับมาย่อยสลายแนวคิดเชิงปรัชญานี้ มาใช้กับสังคมไทยอย่างสอดคล้องแล้วกันค่ะ ..

เชื่อว่าสังคมแบบนี้เกิดขึ้นได้ หากเราคิดที่จะเริ่มค่ะ..

คิดถึงพี่โก๊ะมากค่ะ..สุดท้ายก่อนจะไปหัวฟูต่อ อยากบอกว่าอย่าลืมคนที่เขาจากไปแสนไกลนะคะ บางทีเค้าอาจจะอยู่ใกล้ๆเรานี่เอง ความทรงจำที่งดงามมันอยู่ในใจเราเสมอ..หากเราไม่หลงลืมมันไป...เป็นกำลังใจให้พี่สาวคนดีตลอดไปค่ะ

Kaokaw%20014

สวัสดีค่ะคุณคนไม่มีราก

คราวนี้มาอ่านเรื่องทางวิชาการบ้าง คงจำดิฉันได้นะคะ ที่ตามมาอ่านเรื่องของ แมลงเม่ากับข้าวตอก ไงคะ

อ่านแล้ว...นึกถึงยุคพระศรีอาริยะจริงด้วยค่ะ ความจริงสังคมแบบนี้ก็มีหลายที่แล้ว ในเมืองไทยนั้นน่าจะเป็นที่...บรรดาสันติอโศก ทั้งหลายนะคะ ดูเป็นชุมชนที่ปรับใช้แนวคิดที่คุณคนไม่มีรากเล่านี้ล่ะค่ะ  อ่านไปแล้วคิดว่าก็คล้ายระบบคอมมูนหรืออะไรสักอย่างที่เคยใข้ในอิสราเอล ที่เคยได้ยินนะคะ ....

ที่อิสราเอลมีการรวมตัวอยู่กันเป็นคอมมูล ผลิตร่วมกัน กินใช้ร่วมกันทำนองนี้ล่ะค่ะ ถ้ามีข้อมูลจะนำมาคุยอีกนะคะ

คนไม่มีรากนี่มีความรู้รอบดีค่ะ เขียนวิชาการก็อ่านง่าย เขียนเรื่องน่ารัก กุ๊กกิ๊ก ก็...จ๊าบน่าดู...เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถค่ะ ชื่นชมจริง ๆ

สวัสดีค่ะ

แวะมารอบที่สาม ยังไม่สามารถลงรายละเอียดไว้

แต่รู้ว่า คนไม่มีราก นำเอาอะไรดีๆมานำเสนอไว้ แล้วจะมาสอยรายละเอียดอีกที  ไม่ว่ากันนะครับ  ขอบคุณมากครับ

น่าสนใจมากครับ  ในเมืองไทยน่าจะยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงแนวคิดนี้นัก ได้ยินเป็น นีโอฮิวแมนนิสต์ มากกว่า...

เสิร์ชหาคำว่า เพร้าท์ - Prout จะมีข้อมูลในไทยน้อยมาก..

เคยไปร่วมสังกตการณ์การอบรมของคณะครุศาสตร์ เรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็กอะไรทำนองนี้ล่ะครับเมื่อต้นปี ... ก็ยังงง ๆ นิดหน่อยและยังไม่เห็นเป็น..รูปธรรรมว่าจะทำจริงได้อย่างไร

ขอบคุณครับ

สวัสดีคุณคนไม่มีราก (คนมองโลกด้านบวก)

วันนี้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจ คุณคนไม่มีรากอาจสนใจและได้ใช้ประโยชน์..ลองดูนะครับ

http://www.proutworld.org/

ลองย่อยแล้วนำมาแบ่งปันนะครับ

แวะมาเยี่ยมเพื่อนรักจ้ะ

สบายดีนะ ส่งข่าวว่าคุณสามีสุดที่รักบอกว่าจะต้องไปกทม.วันเสาร์นี้ ฉันจะฝากขนมไปให้เธอนะจ้ะ  อยากได้อะไรสั่งได้ โทรมาตอนทุ่มกว่านะ ช่วงนี่คนไข้เยอะจัง

รักษาสุขภาพนะ

คิดถึงจ้ะ

สวัสดีค่ะคุณอุ๊

 • ดีใจที่คุณอุ๊เข้ามาอ่านค่ะ ความจริงก็ได้ติดตามอนุทินของคุณอุ๊อยู่บ่อย ๆ ค่ะ ไม่ได้ห่างหายไปจากกันเลย
 • แนวคิดเพร้าท์พัฒนามากก่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเล็กน้อยค่ะ แต่หลักการคล้ายกัน มีข้อแตกต่างกันบ้าง โดยมีผู้วิเคราะห์ไว้ว่า...เศรษฐกิจพอเพียงนั้น เน้นปัจเจกชน โดยไม่สนใจระบบ คือ เน้นให้คนพี่งตนเองได้ โดยไม่สนใจระบบสังคม ...แต่ในที่สุดก็คือหวังในทุกคนและสังคมโลกอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
 • ขอบคุณนะคะ ที่สนใจ ช่วงนี้คนไม่มีรากมีเวลาน้อย เลยไม่ค่อยได้เข้าไปทักทายคุณอุ๊นะคะ  ถ้าเขียนบันทึกเรื่องคลื่นสมองต่ำเมื่อไหร่จะไปส่งข่าวค่ะ
 • รักษาสุขภาพนะคะ 
 • ระลึกถึงเสมอเช่นกันค่ะ ...^_^..

สวัสดีค่ะคุณวัชรา

 • ดีใจที่คุณวัชรากรุณาสนใจและสรุปแนวคิดนี้ไว้อย่างน่าสนใจและครบถ้วนอย่างมากค่ะ..^_^..
 • รายละเอียดโดยสรุปเป็นดังที่คุณวัชราให้ข้อคิดเห็นเลยค่ะ แต่มีรายละเอียดของ กระบวนการ ที่กำหนดรายละเอียดในการนำไปสู่ความเป็นสังคมเพร้าท์ มีหลักการปฏิบัติตัวที่เป็นรูปธรรม มีหลักธรรมะ ที่เรียกว่า ยามะ และ นิยามะ ซึ่งชาวเพร้าท์จะยึดไว้เป็นหลักปฏิบัติค่ะ และยังมีรายละเอียดอื่น ๆ อีกส่วนหนึ่งแต่คนไม่มีรากยังไม่ได้นำมาลงไว้ค่ะ
 • ความจริงแค่เพียงหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเรา ถ้าทำจริงก็น่าจะเห็นผลแล้ว ข้อสำคัญขณะนี้พวกเราต่างก็ตื่นตัวต่อ...การคุกคามของระบบทุนนิยมที่กลืนกินเราจนเกือบหมดแล้ว
 • ตอนนี้ในฐานะคนเล็ก ๆ อย่างเราก็ได้แต่เริ่มที่ตัวเองก่อนนะคะ
 • ขอบคุณคุณวัชรามากค่ะ...^_^...

 

อ.ธ.วัชชัยคะ

 • เข้ามาอ่านแล้วไม่ให้ข้อคิดเห็นแสดงว่า..ยังไม่โดนใจแน่เลย
 • ลองให้ความคิดเห็นสักนิดไม่ดีหรือคะ
 • แล้วมีภาษาที่ผิดพลาดหรือเปล่าคะ...
 • ขอบคุณค่ะ

อ.พรรณาคะ

 • ขอบคุณมากค่ะ ที่ส่งภาพที่ทำให้เกิดความคิด...คิดได้มากมาย จนแปลกใจตัวเองเลยค่ะ
 • รักษาสุขภาพนะคะ
 • ระลึกถึงอาจารย์ค่ะ..^_^...

อ. Lin_Hui ที่เคารพ

 • ขอบคุณสำหรับดอกไม้ที่อาจารย์นำมาให้เป็นกำลังใจค่ะ สวยงามและมีความหมายสำหรับคนไม่มีรากมากค่ะ
 • ความรู้สึกบางอย่างกับบางท่าน...น่าแปลกที่ไม่สามารถอธิบายได้ เพียงสื่อสารผ่านตัวอักษรไม่กี่ตัว คนไม่มีรากกลับรับได้ถึงความเมตตาของอาจารย์ค่ะ
 • จะน้อมรับและจดจำคำแนะนำของอาจารย์ค่ะ...รักและชื่นชมหนู เป็นธรรมดาที่ความคิดต่างทำให้ปัญญาเกิดค่ะ 
 • รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
 • รักและระลึกถึงอาจารย์ค่ะ

พี่คนตัดไม้คะ

ขอบคุณสำหรับลิงค์ค่ะ...^_^...

คุณกวินคะ

 • จะตามไปอ่านพระยอดเมืองขวางภายหลังนะคะ
 • ขอบคุณสำหรับลิงก์ที่ส่งมาให้ค่ะ..^_^..

สวัสดีค่ะคุณเด็กพังงา

 • อุตส่าห์เข้ามาชื่นชม...ทั้งที่กำลังเบื่อ ๆ นะคะเนี่ย...
 • ถ้าเบื่อลองทำอะไรใหม่ ๆ แปลก ๆ บ้างนะคะ หรือลองไปอ่านบันทึกของคนอื่นๆ บ้าง ช่วงนี้คนไม่มีรากมีเวลาเขียนบันทึกน้อยค่ะ ...^_^..
 • เรื่องโกรธ โมโหนี่ก็เป็นธรรมดานะคะ มีทุกคน แต่เราจะจัดการกับมันอย่างไรเท่านั้นค่ะ

                                       (^__^)

พี่เอื้องแซะคะ

 • ขอบคุณพี่มาก ๆ ค่ะที่คอยเข้ามาทักทายน้อง
 • ช่วงนี้คนไม่มีรากไม่ค่อยได้ไปทักทายนะคะ ... ต้องขอโทษด้วยค่ะ
 • คิดดี พูดดี ทำดี ก็ยังคงเป็นคาถาส่วนตัวค่ะ ...
 • ขอบคุณพี่มาก ๆ ค่ะ
 • ระลึกถึงพี่นะคะ...^_^..

สวัสดีค่ะ  คุณครูแอ๊ว

 • ยินดีต้อนรับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ค่ะ
 • ใช่แล้วค่ะ ... โลกเริ่มหมุนเมื่อเราเริ่ม..เดินค่ะ
 • ขอบคุณมากค่ะ...^_^...

สวัสดีค่ะคุณอรนุช

 • ในโลกความเป็นจริงแล้ว..มีทั้งด้านบวกและลบค่ะ แต่เราควรเลือกมองและชื่นชมในด้านดี...อย่างน้อยก็สบายใจ แต่ไม่ได้หมายความว่า ... ไม่มองตามความเป็นจริงนะคะ เรารับรู้ตามที่เป็น แต่ไม่นำใจไปผูกไว้กับ...สิ่งที่ไม่ดีนั้น
 • คนไม่มีรากเองก็เห็นและตระหนักถึงสิ่งที่คุณอรนุชกล่าวไว้ค่ะ แต่ไม่อยากกล่าวถึงในที่นี้ เพราะเป็นวัตถุประสงค์คนละอย่างกัน หน้าที่ ความถูกต้อง นั้น สามารถทำได้หลายทาง และคนไม่มีรากก็เลือกทางที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนหรือไม่สบายใจค่ะ...คิดว่าเราคิดเหมือนกันค่ะ..^_^..
 • หนังสือของท่านดร.เกียรติวรรณมีมากมายค่ะ และเล่มล่าสุดก็คือ เรื่องเท่าทุนนิยม และ หยุดโลกร้อนด้วยเพร้าท์ค่ะ
 • ขอบคุณค่ะที่เข้ามา ลปรร.

สวัสดีค่ะคุณครูตุ๊กแกที่น่ารัก

 • คิดถึงมากเช่นกันค่ะ...^_^...
 • เวลาน้อยแต่ก็อยากเข้าไปฟังเพลงเพราะ ๆ เสมอค่ะ
 • ยังเหงาหรือเปล่าคะ...ถ้าเหงา...อย่าลืมมาซบตักพี่สาวนะคะ
 • ยินดีค่ะ
 • (^__^)

สวัสดีค่ะคุณขวัญชนก

 • คนไม่มีราก..แอบรอว่าเมื่อไหร่คุณขวัญชนกจะเข้ามาและพยายามจะรีบตอบ แม้ว่าจะมีงานอื่นค่ะ ในช่วงนี้อาจตอบช้าบ้าง เพราะมีงานเรื่องหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ต้องส่งอาจารย์ในสัปดาห์หน้าค่ะ  แต่อยากคุยกับคุณอรนุชมากเลยค่ะ...
 • ในหัวข้อที่คุณขวัญชนกยกมาแลกเปลี่ยนกันนี้ เป็นประเด็นที่ทำให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นค่ะ   การที่จะเป็นคนที่สนใจในความเป็นธรรมของคนในสังคม...คงต้องมีการปลูกฝ้ง วางระบบมาตั้งแต่ระดับครอบครัว และเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า...สังคมก็มีส่วนในการหล่อหลอมความคิดของเด็ก ๆ ด้วยเหตุนี้ เมื่อสังคมเราทุกวันนี้เป็นแบบอรรถประโยชน์นิยม มากกว่า อรรถประโยชน์ก้าวหน้า ความยากจึงเกิดขึ้นและมีปัญหาที่เราก็พบซ้ำซากอยู่ทุกวัน
 • ทางออกมีหลายทางและโดยส่วนตัวก็เช่นเดียวกันกับคุณขวัญชนก...เมื่อได้ทดลองปฏิบัติตามแนวทางนีโอฮิวแมนนิส ซึ่งเป็นฐานของการนำไปสู่ แนวคิดเพร้าท์ ...แล้วได้ผลดีกับตัวเอง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และหวังว่า จิตวิญญาณน่าจะได้รับการเยียวยาขึ้น ดังที่อ.เกียรติวรรณท่านบอกว่าเป้าหมายอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตตามแนวคิดเพร้าท์ คือ Spiritual Elevated... นั่นคือจิตวิญญาณของเราได้รับการยกระดับให้สูงขึ้น มีจิตใจเผื่อแผ่ต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสังคมโลกด้วย
 • ซึ่งแน่นอนว่าย่อมส่งผลในภาพรวมให้ทุกคนมีความสุขสงบเพราะ...ทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มาจากจุดกำเนิดเดียวกัน และมีความสำพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งไม่ทางใดก็ทางหนึ่งชนิดที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้
 • คนไม่มีรากเองก็อยู่ในครอบครัวและใช้ชีวิตแบบทุนนิยมมาโดยตลอดค่ะ เพียงแต่มีกฏทองของครอบครัวที่เอื้อต่อการเข้าใจและเห็นโลกได้ คือ ซื่อสัตย์ กตัญญู เอื้อเฟื้อและถ่อมตน(เอื้อเฟื้อนั้นถูกเน้นว่าต้องเต็มไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่เช่นนั้นจะติดดี) การถูกสอนเช่นนี้ตั้งแต่เด็ก ต้องท่องก่อนรับเงินค่าขนมทุกวัน ทำให้ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึก ซึ่งก็สอดคล้องกับที่ดร.เกียรติวรรณท่านกล่าวว่า...พลังจิตใต้สำนึกจะส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างมากค่ะ
 • และนี่คือเหตุผลที่หลังจากผ่านการใคร่ครวญแล้ว จึงได้เขียนและเชื่อว่า...เราต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน เสมอในการจะเริ่มหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใดก็ตาม
 • จะพยายามเขียนบันทึกเรื่องคลื่นสมองโดยเร็วค่ะ ... แล้วอย่าลืมเข้ามาเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยน พูดคุยกันอีกนะคะ
 • และถ้าพร้อมที่จะเป็นสมาชิกใน G2K เมื่อไหร่ ส่งข่าวด้วยนะคะ จะตั้งเป็นกลุ่มแฟนคลับผู้ไม่ได้เป็นสมาชิก ซึ่งคนไม่มีรากมีกลุ่มเพื่อนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกมากเลยค่ะ เช่น คุณแฟนเก่า คุณคนตัดไม้ คุณเด็กพังงา คุณจิ๊กกี  คุณหน่อย คุณขวัญ คุณอรนุช แล้วตอนนี้ก็ยังมีคุณขวัญชนกอีกคนหนึ่ง...
 • อย่าลืมมาทักทายกันอีกนะคะ

                        (^___^)

ครูมิมคนดี

 • ดีใจที่ครูมิมกลับมาทักทายกันอีกครั้ง หลังจากไปมองหลังคาบ้านครูมิมทุกวัน..จนเกือบหมดความหวังแล้ว
 • แต่ก็เข้าใจและยอมรับค่ะว่า...ครุมิมมีงานมากและคงจะมีเวลา..ดังเดิมในเร็ว ๆ นี้ค่ะ
 • แล้วที่ว่า....อยากบอกว่าอย่าลืมคนที่เขาจากไปแสนไกลนะคะ บางทีเค้าอาจจะอยู่ใกล้ๆเรานี่เอง ความทรงจำที่งดงามมันอยู่ในใจเราเสมอ..หากเราไม่หลงลืมมันไป...
 • หมายถึงใครคะ ... ถ้าหมายถึงครูมิม พี่ก็ต้องบอกว่า...ไม่หลงลืมหรอก คิดถึงทุกครั้งค่ะที่เข้ามา G2K เพียงแต่อาจไม่ได้พูดคุยกันมากเหมือนเดิม...แต่ก็ระลึกถึงวันเวลาที่ผ่านมาอย่างสนุกสนานและดีงามร่วมกันค่ะ
 • ส่งน้องกลับไปทำงาน..หัวฟูต่อไป...ค่ะ...
 • คิดถึงเสมอค่ะ...^_^...

สวัสดีค่ะ คนไม่มีรากที่คิดถุ๊ง คิดถุง ( ^___^ )

 • ครูปูไปเจ็บตัวข้างนอกบ้านมาตั้งหลายวัน
 • แล้วก็พลอยได้พิสูจน์อะไรต่อมิอะไร ที่ตรงกับทฤษฎีนี้ด้วยหล่ะค่ะ
 • เลยมานั่งนิ่ง ๆ เช็ดน้ำมูกอยู่บ้านค่ะ
 • หน้าตาดูไม่ได้ แต่ก็แสนจะสุขจริง ๆ ค่ะ อิอิ
 • คิดถึงจังค่ะ
 • สวัสดีค่ะคุณนภัสสร

  • จำได้ค่ะ ที่จะนำพล็อตเรื่องแมลงเม่ากับข้าวตอกไปทำเรื่องสั้น ให้เด็ก ๆ อ่าน...^_^...
  • ขอบคุณค่ะกล่าวถึง สันติอโศก และ อิสราเอล ค่ะ ... คนไม่มีรากคุ้นเคยกับ ครูภูมิปัญญาหลายท่านที่อยู่และทำงานรับใช้ศาสนาในสันติอโศก ค่ะ และเป็นแนวคิดที่คล้ายคลึงกันแต่ก็แตกต่างกันบ้าง
  • ส่วนอิสราเอลนั้นเนื่องจากเคยได้ทุนไปฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาสตรีชนบท ที่กรุงเทลอาวีฟ 3 เดือน ทำให้ได้เรียนรู้และซึมซับเรื่องราวมาเช่นกันค่ะ
  • อิสราเอลในระยะแรกที่ชาวยิวกลับไปปกครองดินแดนนั้น มีการพัฒนาและรวมตัวโดยการตั้ง คิปบุตต์ และ โมชาฟ คล้ายสหกรณ์ในบ้านเรา แต่มีการอยู่รวมกันเป็นชุมชน ร่วมมือกันผลิตทั้งผลิตผลด้านเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านงานฝีมือ ในชุมชนทุกอย่างจะถือเป็นของส่วนรวม และ มีหน่วยพยาบาล หน่วยเลี้ยงดูเด็ก หน่วยซักรีด หน่วยทำอาหาร ฯลฯ เป็นครอบครัวใหญ่ แต่เท่าที่ทราบในปัจจุบัน คนก็ไม่ค่อยนิยมที่จะเข้าเป็นสมาชิกใน คิปบุตต์ และ โมชาฟ แล้ว จึงทำให้รูปแบบการบริหารเปลี่ยนแปลงไปค่ะ
  • คนไม่มีรากเป็นคนชอบเดินทาง ชอบอ่าน และชอบแสวงหาคำตอบอยู่เสมอค่ะ ทำให้มีโอกาสดี ๆ ในหลายอย่าง แต่ก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรเป็นพิเศษนะคะ รู้เหมือนเป็ด...อย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะ..
  • แล้วเข้ามาคุยกันอีกนะคะ...^_^...

  เล่าซือคะ

  • ว่างเมื่อไหร่เข้ามาคุยกันนะคะ
  • ระลึกถึงเสมอค่ะ..^_^..

  สวัสดีค่ะคุณคนทำงานสื่อ

  • ยินดีต้อนรับค่ะ
  • เรื่อง เพร้าท์ ในเมืองไทยยังมีข้อมูลและคนเขียนถึงน้อยมากค่ะ ตั้งใจจะเขียนและเผยแพร่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปค่ะ
  • ขอบคุณค่ะที่สนใจ

  สวัสดีค่ะคุณไม่แสดงตน

  • ขอบคุณสำหรับลิงก์ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
  • จะพยายามย่อย..แล้วนำมาเล่าค่ะ
  • คุณไม่แสดงตน...น่าจะได้อ่านแล้ว...จะไม่ลองนำมาแลกเปลี่ยนกันหรือคะ อาจจะได้ข้อมูลและบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากกว่าคนไม่มีรากอีกนะคะ
  • อย่าลืมเข้ามา ลปรร อีกนะคะ...^_^...

  จิ๊กกี้เพื่อนรัก

  • ขอบคุณจ้ะ ขนมอะไรก็ได้ คุณสามีเธอมาเมื่อไหร่...บอกด้วยนะจ้ะ จะได้รอจ้ะ
  • จะโทรไปคุยนะจ้ะ..^_^..

  ครูปูคะ

  • กลับมา...ก็ดีแล้ว...เพื่อน ๆ ให้อภัยหลังจากหนีออกจากบ้าน G2K ไป...ฮา...
  • ที่ว่า..แล้วก็พลอยได้พิสูจน์อะไรต่อมิอะไร ที่ตรงกับทฤษฎีนี้ด้วยหล่ะค่ะ
  • หายหวัด น้ำมูกไหลเมื่อไหร่ต้องมาเล่าให้ฟังนะคะ
  • รักษาสุขภาพค่ะ
  • คิดถึงมากเช่นกันค่ะ...^_^...

  สวัสดีค่ะพี่โก๊ะที่รัก..

  วันนี้งานใหญ่ๆ จบไปอีกหนึ่งงานค่ะ กลับมาบ้านด้วยความอ่อนเพลีย อาทิตย์หน้าจะเขียนเป็นบันทึกให้อ่านค่ะว่ามิมหายไปไหนมา แต่วันหยุดนี้ขอหยุดให้หายเหนื่อยก่อนค่ะ ยังมีงานที่ใหญ่กว่ารออยู่ข้างหน้าและต้องขอหายหน้าหายตาไปอีกสักระยะหนึ่งค่ะ

  เรื่องคนที่เขาจากไปแสนไกลนั้น ไม่ได้หมายถึงมิมหรอกค่ะ เพราะว่ามิมไม่ได้หายไปไหน หากจำได้ในสิ่งที่เราเคยพูดคุยกัน พี่โก๊ะจะรู้ว่าคนที่จากไปแสนไกลนั้นคือใคร อย่าลืมสิ่งที่เราตั้งใจทำเพื่อคนที่จากไปแสนไกลนะคะ อย่างน้อยเมื่อตอนที่เขายังอยู่กับเราเค้าก็เป็นคนที่ดีที่สุดกับเรา แม้เวลาจะผ่านมานานมากแล้วก็ตาม มิมแค่รู้สึกดีที่ได้รับรู้เรื่องราวนี้ มันเป็นสิ่งที่งดงามในความรู้สึกของมิมนะคะ ก็เลยไม่อยากให้พี่โก๊ะหลงลืมมันไปก็เท่านั้นเอง

  ช่วงนี้ก็ต่างยุ่งๆกันทุกคนนะคะ ..มีโอกาสเราคงได้คุยกันตามสภาพ ยังคิดถึงวันคืนแห่งความสนุกสนานของเราค่ะว่า..ฮา.มากแค่ไหนแต่ตอนนี้ยังฮาไม่ออกค่ะ อิอิ....รักพี่โก๊ะคนดีเสมอ..^_^ เป็นกำลังใจให้ทำทุกอย่างผ่านไปด้วยดีค่ะ..

  อ่านแล้วชอบมากค่ะ  เคยได้อ่านหนังสือเรื่อง ... พูดอย่างนีโอของดร.เกียรติวรรณค่ะ แล้วก็ชอบมากเลย

  เรื่องเพร้าท์ ยังไม่ค่อยมีใครเขียนค่ะ หาอ่านยากมาก เท่าที่รู้ก็ต้องที่อินเดียแหล่งกำเนิด อ้อ..มีที่ออสเตรเลียด้วยค่ะ ถ้าจำไม่ผิด

  สวัสดีค่ะ

  หนังสือของท่านดร.เกียรติวรรณ ดีมากนะคะ  แต่เล่มล่าสุดก็คือ เรื่องเท่าทุนนิยม และ หยุดโลกร้อนด้วยเพร้าท์ ยังไม่ได้อ่านค่ะ ขอบคุณที่นำมาเผยแพร่ค่ะ เ
  อารูปบนสีคิ้วมาฝาก ข้างบนเขาเย็น และสมถะกันจริงๆค่ะ วันหลัง คงต้องเขียนบันทึกถึงเสียแล้ว


   

  • ยุคพระศรีอาริยะเมตไตรย... ผู้คนต่างมีความสุข มีศีลมีธรรมประจำใจ ล้วนแต่อายุยืน  อยู่ดีกินดี ไม่มีการลักขโมย ไม่มีความทุกข์ยาก แอบคิดว่า...จะเป็นไปได้หรือ
  • ถ้าถึงยุดของพระองค์ ต้องเป็นไปได้อยู่แล้วอย่างไม่ต้องสงสัย
  • แต่...หากจะเอา"ความสุข" ในยุคพระศรีอาริยะเมตไตรย มาบังคับให้เกิด ณ พ.ศ.นี้ละก้อ เป็นไปได้ฤๅ?
  • ขอให้โชคดีมีความสุขตลอดไปครับ

  เป็นลูกศิษย์อ.ตั๋งเช่นกันค่ะ

  อ่านแล้วสนุก มีความคิดที่หลากหลายดีครับ

  หวังว่าจะได้พบพี่คนไม่มีรากในจุฬาบ้างนะคะ

   

  สวัสดีครับ คนไม่มีรากเคยได้ทุนไปฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาสตรีชนบท ที่กรุงเทลอาวีฟ 3 เดือน ทำให้ได้เรียนรู้และซึมซับเรื่องราวมาเช่นกันค่ะ

   เขียนเล่าให้บ้างนะครับ (ถ้าว่าง) สำหรับองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาสตรีชทบท  ผมว่าคนไม่มีราก เขียนรวมเล่มเป็น พอกเก็ตบุ๊คได้เลยนะนี่ ถ้าไปอยู่ตั้งสามเดือน ลองเขียนไว้ที่ g2k เป็นตอนๆ สิครับ คิดว่าต้องมีคนตามอ่านเยอะแน่ๆ

  สวัสดีจ้ะโหล

  อ่านเพิ่มพูนความรู้หน่อยจ้ะ คุณโจ้กับน้องโก๋ ก็มานั่งอ่านด้วยกัน  ภาพสวยมากเลย ฝีมือถ่ายรูปของเธอนี่...สุดยอด มีมุมมองที่แปลก ๆ

  จำได้ว่ากล้องของเธอจะมีแต่รูปวิว รูปภูเขา ใบไม้ใบหญ้า พอเพื่อนบอกให้ถ่ายรูปให้ เธอก็ยิ่ม...บอกว่า..เดี๋ยววิวเสียหมด...ใช่มะล่ะ...จำได้แม่นเลย

  เค้าอยากให้มีสังคมแบบเพร้าท์นะ โลกจะสงบสุขมากขึ้น ส่วนเพลงปรับคลื่นสมองต่ำนั้น เค้าเปิดให้น้องโก๋ฟังทุกวันเลย .. ตอนแรกไม่ยอมฟังนะ พอบอกของน้าโหล...เท่านั้นแหละนิ่งเชียว...

  ว่าง ๆ จะแวะมาคุยใหม่จ้ะ  คิดถึงจังเลย

  สวัสดีค่ะ

  * เข้ามาเที่ยวค่ะ

  * ครูปู..ข่าว่าออกหน้าจอทีวีเชียวนะนั่น...ไม่ยักเห็นคนไม่มีราก...อิอิ

   * เขียนรวมเล่มการพัฒนาสตรีชนบท....เมื่อไรครูพรรณาจองมากกว่าคุณกวินทรากร ๑ เล่ม....๕๕๕๕ค่ะ

  * {< ! >}....บริหารกล้ามเนื้อที่ใบหน้าให้หายตึงเครียดค่ะ...แหะแหะ

  ครูมิมคนดี

  • เหนื่อยมากเลยหรือคะ ต้องพักผ่อนบ้างนะคะ..เป็นห่วงน่ะ
  • เรื่องคนที่จากไปนั้น...ป่านนี้เขาคงได้ไปอยู่ในที่ที่ดีมาก ๆ แล้ว..ถ้าเราพูดถึงคนเดียวกันนะคะ..^__^...
  • สำหรับพี่แล้ว...ความทรงจำ ความรู้สึกดี ๆ ความรัก ความเอาใจใส่ ยังอยู่เสมอ ติดอยู่ที่หัวใจ ไม่เคยเลือน อาจไม่เจ็บปวดทุรนทุรายเหมือนแรก ๆ ที่เขาจากไป แต่..ความดี ความงาม ความระลึกถึง ไม่เคยมีใครแทนที่ได้ ไม่มีเลยจนวันนี้ค่ะ...รับรองได้...
  • การดำเนินชีวิตของพี่ทุกวันนี้..ก็เป็นไปเพื่อ..คนที่จากไปนั่นแหละค่ะ เพราะเขาสอนให้พี่รู้จัก..ความเป็นมนุษย์ สอนให้รักผู้คน รักคนที่ลำบากกว่า รักสังคม รักโลก โดยเขาสอนให้พี่รักเป็น ด้วยการให้ความรักอย่างไม่มีข้อแม้แก่พี่ค่ะ...
  • รับรองได้ค่ะ...ว่าไม่มีวันลืมเลือน...
  • ขอบคุณครูมิมค่ะที่คอยย้ำเตือนและส่งกำลังใจ
  • รักษากาย-ใจให้ดีนะคะ
  • คิดถึงค่ะ

  สวัสดีค่ะคุณ Veena

  • หนังสือ พูดอย่างนีโอ นั้น ยังไม่ได้อ่านค่ะ แต่ก็น่าจะมีประโยชน์มาก เพราะการพูดนั้นเป็นประเด็นทีท่านอ.เกียรติวรรณ ให้ความสำคัญมากค่ะ
  • ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ...ที่ออสเตรเลียนั้นทราบว่ามีการทำวิจัยบ้างแล้ว...แต่ยังไม่ได้ในรายละเอียด กำลังหาข้อมูลเพิ่มเติม เพราะตั้งใจจะทำเป็นวิทยานิพนธ์ค่ะ

  สวัสดีครับคนไม่มีรากวันนี้ตั้งใจจะเขียนบทความ เขียนคิ้วทาปากผู้รากมากดี รออ่านนะครับ

  กราบท่านอ.ทนันค่ะ

  • คนไม่มีรากไม่กล้าคิดฝัน...ให้ความสุขในยุคพระศรีอาริยะเมตไตรยเกิดในยุคนี้เลยค่ะ เพราะเราต่างยังอยู่ในสังคมอีกแบบหนึ่ง...
  • แต่...เขากล่าวกันว่า..สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ ไม่ใช่หรือคะ...ก็ไม่แน่นะคะ...
  • ขอบคุณค่ะ..^_^..

  สวัสดีค่ะ นิสิตจุฬาฯ-ต้อม

  • ยินดีต้อนรับนัองเลือดสีชมพูค่ะ
  • ถ้าได้พบกัน..เราคงจำกันได้นะคะ...น้องต้อม..ฮา..
  • พี่อยู่คณะครุศาสตร๋นะคะ...^__^...

  คุณกวินคะ

  • คนไม่มีรากไปอิสราเอลตั้งแต่ปี 2000 ข้อมูลจะเก่าไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบค่ะ แต่ก็ยังคงมีข้อมูลอยู่ส่วนหนึ่ง
  • อิสราเอลมีระบบการศึกษา โดยเฉพาะด้านการศึกษานอกระบบ (ซึ่งเป็นวิชาหลักที่คนไม่มีรากเรียน) ที่น่าสนใจมากค่ะ เคยเรียนกันถึงเที่ยงคืน...เนื่องจากครูติดอยู่กับกลุ่มระเบิดพลีชีพ ทั้งที่ต้องมาสอน ห้าโมงเย็น ...แต่ครูมาได้สี่ทุ่ม และไปโฟนเรียกนักเรียนอย่างพวกเรามาเรียนจนถึงเที่ยงคืนค่ะ
  • ...ตารางเรียน..ก็คือ ตารางเรียนค่ะ...ต้องเรียน...
  • ว่าง ๆ ค่อยเล่าให้ฟังค่ะ ไปหารูปเก่า ๆ มาก่อน..^_^..

   

  สวัสดีครับอาปิงน้องรัก

  วันนี้แอบมาดูน้องคนเก่ง...เขียนเรื่องเพร้าท์....เขียนได้ย่นย่อและสรุปใจความได้ดีตามเคยครับ

  ..สมกับเป็นศิษญ์คนโปรดอ.เกียรติวรรณจริง ๆ ครับ

  หาหนังสือได้อีก 1 เล่ม วันจันทร์จะนำไปฝากปิงน้องรักครับผม....อย่านอนดึกนะ เดี๋ยวอาปิงหลับกลางอากาศ...555555...

  ราตรีสวัสดิ์จ้ะ

  กำลังสนใจเรื่องนีโอฮิวแมนนิสและเพร้าท์ค่ะ

  หาหนังสือยากนะคะ นอกจากของอาจารย์เกียรติวรรณแล้ว พอจะแนะนำของใครได้อีกไหมคะ

  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  เข้ามาอ่าน หาความรู้ อยากให้มีรายละอียดมากหน่อยได้ไหมครับ

  แล้วจะมาอ่านใหม่ครับ

  ขวัญเพื่อนรัก

  • บอกคุณโจ้กับน้องโก๋ว่า...คิดถึงมากจ้ะ
  • จะโทรไปคุยนะ

  สวัสดีค่ะอ.พรรณา

  • กำลังค้นข้อมูลเก่าค่ะ รูปภาพในปี 2000 ที่ไปอิสราเอลยังเป็นภาพที่ใช้ฟิล์มอยู่เลยค่ะ
  • หากเขียนรวมเล่ม ... จัดส่งให้อาจารย์ฟรีค่ะ ไม่คิดค่าใช้จ่าย
  • ....^__^....

  คุณกวินคะ

  • ตามกลับไปอ่านตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะ  เป็นบันทึกที่ดีมากค่ะ เต็มไปด้วยสาระ ... ขอชื่นชม
  • มาแปะไว้ในบันทึกนี้ จะมีแฟนคลับของคนไม่มีรากตามไปอ่านนะคะ ไม่คิดค่านายหน้าค่ะ..^_^..

   

  พี่อ่างที่เคารพ

  • อาปิงไม่ใช่ศิษย์เอกของอ.ตั๋งนะคะ เดี๋ยวจะกลายเป็นตู่เอาเอง...5555...
  • เรื่องย่อเรื่องสรุปให้สั้นให้ง่ายนี่...อาปิงถนัดอยู่แล้วค่ะ
  • ขอบคุณสำหรับหนังสือค่ะ
  • พบกันวันจันทร์ค่ะ

  คุณพัดชา / คุณ OK

  • หนังสือภาษาไทย เกี่ยวกับ เพร้าท์ ในขณะนี้คงมีที่ท่านอ.เกียรติวรรณเขียนเท่านั้นค่ะ ยังไม่มีท่านอื่น แต่ก็มีที่เป้นภาษาอังกฤษ 2-3 เล่ม ซึ่งคนไม่มีรากเพิ่งได้มากำลังจะอ่านค่ะ ซึ่งไม่มีในห้องสมุดคณะครุศาสตร์ ลองดูชื่อนะคะ
  • Progressive Utilization theory : Prout  by Dr. Ravi Batra,1990
  • Proutist Economics by Prabhat Ranjan Sarkar,1992
  • จะพยายามเพิ่มเติมข้อมูล แล้วคอยเข้ามาดูนะคะ
  • ขอบคุณค่ะที่สนใจ

  ขอบคุณพี่คนไม่มีรากค่ะที่แนะนำหนังสือ

  ทำไมพี่ใช้ชื่อว่า...คนไม่มีราก คะ..       ^-^

  สวัสดีครับคนไม่มีราก

  แวะมาส่งข่าวว่าวันนี้ได้หนังสือเรื่อง เพร้าท์ จากออสเตรเลียแล้ว  จะนำไปให้วันจันทร์ที่คณะนะครับ 

  แล้วพบกัน มีความสุขกับการทำงานให้ทันเวลาครับ

  ต้องบอกว่า...รักษาสุขภาพด้วยครับ เป็นห่วง

  สวัสดีครับ  ขอรบกวนช่วยบอกหน่อยภาพนี้อยู่ที่ไหน ชอบอยากไปดู หวังว่าในประเทศเรา  ขอบคุณมากครับ

  แวะมาสวัสดีเพื่อนรัก

  ส่งข่าวว่าสุดที่รักของฉ้นกล้บถึงบ้านโดยปลอดภัย  แล้วก็บ่นว่าเธอซูบไปมากเลย ลดน้ำหนักทำไมจ้ะ เธอไม่อ้วนสักหน่อย เขาว่าเธอผิดตาไปเลย แต่ก็ยังดูสดชื่นดี...ไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าจ้ะ

  อย่าคิดอะไรเพื่อคนอื่นมากไปนะ คิดถึงตัวเองบ้าง แม่คนจิตใจดี

  รักษาสุขภาพนะ คิดถึง อ้อ..ขอบใจซีดี ปรับคลื่นสมองต่ำจ้ะ

  จะลองฟังดูนะจ้ะ

  รักนะ จุ๊บ ๆ ๆ ๆ

  L00gf 

  ปกหนังสือชื่อ ไม่ครบห้า (No One’s Perfect)
  ที่มา http://bp3.blogger.com/_a3eCNkfFVsU/RhkZpdgjTnI/AAAAAAAAAZo/2yTL0XbRjMA/s1600-h/L00GF.jpg

  สวัสดีครับคนไม่มีราก ปกหนังสือชื่อ ไม่ครบห้า (No One’s Perfect) ผมค้นมาจากเนตอีกทีนะครับ ถ้าจะนำไปประกอบบทความอย่าลืมอ้างที่มาด้วยนะครับ

  แวะมาส่งกำลังใจให้เจ้าของเวป ... (หยุดทานข้าวหรือยังครับ)

  ได้กลอนดี ๆ มา อ่านแล้วก็ตรงใจ

  "เขียนกวีบทหนึ่ง        ซึ่งมีคุณค่าและความหมาย

  ซ่อนรักไว้มากมาย      แทนชื่อดอกไม้...ให้เธอ"

  รู้ครับคนไม่มีรากชอบใบไม้ใบหญ้ามากกว่าดอกไม้...ไว้ต้องรอ...แต่งใหม่ เกี่ยวกับใบไม้ ใบหญ้า แสงแดด สายลม และ ... มวลชน ดีไหมครับ

  คุณพัดชาคะ

  • ยินดีค่ะที่ได้ประโยชน์ในฐานะศิษย์อ.เกียรติวรรณด้วยกันค่ะ
  • เรื่องชื่อนั้น พีตั้งให้เป็นอุทรหรณ์เตือนใจตัวเองค่ะ ..ให้รักและตระหนักถึง รากเหง้า ของเรา ซึ่งเป็นคนไทยค่ะ  เนื่องจากพี่เคยทำงานในพื้นที่ชนบทและไม่รู้เรื่องของพื้นบ้านเลย แต่ไปรู้เรื่องต่างประเทศเสียมากมาย ทำให้ต้องกระตุกสำนึกว่า...เราต้องเรียนรู้ รู้จัก ตัวตน ของเราเสียก่อน ที่จะไปรู้สิ่งนอกตัวค่ะ.

  พี่คนตัดไม้คะ

  • ขอบคุณสำหรับหนังสือ...รวดเร็วทันใจมากเลย ... เกรงว่าจะอ่านไม่ค่อยทันเสียแล้ว กำลังจะสำลักข้อมูลแล้วค่ะ...ฮา...ข้อมูลเยอะมาก หลังจากประกาศกับบรรดาพี่ น้อง เพื่อน พ้องทั้งหลาย พากันระดมหาหนังสือมาให้...อ่านไม่ค่อยไหวแล้วค่ะ...T_T...
  • แต่ก็ขอบคุณค่ะ.... กลอนนี่คุ้น ๆ นะคะ....^_^...
  • กลอน กวีนิพนธ์ที่มีกัลยาณมิตรนำมาฝาก จะลอกมา จะแต่งให้...ก็ล้วนมีคุณค่าค่ะ ยิ่งเกี่ยวกับ...ใบไม้ ใบหญ้า แสงแดด สายลม และ ... มวลชน ยิ่งดีค่ะ
  • ถูกใจ...เพราะ...สิ่งที่บอกมานั้น...จรรโลง สร้างสรรค์ และไม่...น้ำเน่า...ค่ะ
  • ขอบคุณพี่ล่่วงหน้าค่ะ...^_^...

  ท่านอ.ประจักษ์คะ

  • ต้องขอโทษท่านค่ะ...ภาพนี้เป็นภาพริมแม่น้ำ Swan เมือง Pert, Australia ค่ะ เนื่องจากได้ไปดูงานเมื่อ 16-20 พค.51 ที่ผ่านมาค่ะ
  • ความจริงวิวสวย ๆ ของไทยมีมากมายค่ะ แต่เนื่องจากช่วงนี้ลาศึกษาต่อ จึงไม่มีโอกาสได้ออกต่างจังหวัดเหมือนเช่นเคย เลยไม่มีภาพจากเมืองไทยมาฝากค่ะ
  • ดีใจที่ท่านชอบค่ะ..^_^...

  จิ๊กกี้เพื่อนรัก

  • ขอบคุณสำหรับขนมจำนวนมหาศาล โดยเฉพาะรากบัวเชื่อมหวานแสบคอ...5555...ชอบมาก แต่ทานแล้ว...ทานข้าวไม่ลง หวานมากเลยจ้ะ
  • ฉันไม่ได้ป่วยนะจ้ะ แต่เลือกทานอาหารตามแนวทางของนีโอฮิวแมนนิสจ้ะ คือ หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ (แต่ฉันยังทานอาหารทะเล ไก่บ้าง) ทานผัก ผลไม้เป็นหลัก ทานโยเกิร์ตจากนมถั่วเหลือง ออกกำลังกายด้วยการเล่นโยคะ เต้นเกาชิกิ เต้นคีรตาน  ฟังเพลงปรับคลื่นสมองต่ำ ... แม้จะยังไม่เป็นชาวนีโอ ร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็คงสัก 80 % แล้วล่ะ 
  • ข้อสำคัญฉันแข็งแรงขึ้นนะ ไม่ค่อยเป็นหวัด..(จะได้ไปเดินตามฝนได้ตามที่ชอบไง...)  เพียงแต่น้ำหนักมันหายไปเองจ้ะ ไม่ได้มีความทุกข์เรื่องอะไรเลย สุขใจและยังได้ช่วยคนอื่นด้วยนะ..คุยซะเลย
  • แล้วค่อยคุยกันใหม่จ้ะ..^_^..

  คุณกวินคะ

  • ขอบคุณค่ะสำหรับภาพปกเรื่อง ไม่ครบห้า นำไปใส่เพิ่มเติมแล้วนะคะ

                            (^__^)

  + สวัสดีค่ะ...คุณคนไม่มีราก..

  + ที่ตานีร้อนจังเลยค่ะ....

  + ที่ดน่นเป้นอย่างไรบ้างค่ะ...

  + มาเพียงเพราะว่าคิดถึงค่ะ...

  สวัสดีค่ะ

  เป็นศิษย์นอกสถาบันของอ.เกียรติวรรณค่ะ ประทับใจที่ท่านเป็นคนติดดินมาก ๆ และมีความเป็นมนุษย์สูงจริง ๆ ค่ะ

  เต้นเกาชิกีได้ แต่คีรตานและโยคะนั้น ยังไม่ได้ทำสม่ำเสมอค่ะ คุณทำได้ตามอ.เกียรติวรรณเกือบหมดแล้วนะคะ

  แล้วจะมาเยี่ยมค่ะ อยู่ใก้ล ๆ คณะครุศาสตร์ค่ะ กระซิบบอก..อ.เม้งค่ะเป็นคนแนะนำ...

  สวัสดีนะคะ

  แวะมาอ่าน  สนุกดีนะ อ่านแล้วก็อ่านได้อีก ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร

  รักษาสุขภาพล่ะ

  คิดถึงจ้ะ

  คุณคนไม่มีราก เป็นผู้เรียนที่ใฝ่รู้ ช่างค้นคว้านะคะ

  สมัยที่พี่กำลังเขียนวิทยานิพนธ์ก็ได้ค้นคว้าอ่านพบเรื่องนี้จากอินเทอร์เน็ต ดีใจที่เรื่องนี้คนไทยก็ให้ความสนใจ เพราะเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเหมาะกับการที่เราจะใช้ปรับตัวเสียใหม่ เพื่ออนาคตของสังคมและโลก

  สวัสดีค่ะคุณอ๋อยและน้องแอมแปร์

  • กรุงเทพ ฯ ก็ร้อนอ้าว ๆ ค่ะ เนื่องจากฝนไม่ตกมา 2-3 วันแล้ว ซึ่งก็ดีค่ะ สงสารคนที่ชุมนุมเรียกร้องอยู่ที่ราชดำเนินน่ะค่ะ ... ถึงแม้ฝนตกจะเย็นสบายแต่...ก็อยากให้ฝนไม่ตกมากกว่าค่ะ...^_^...ร้อนแค่นี้อดทนได้ค่ะ
  • รักษาสุขภาพนะคะ
  • ระวังตัวด้วย
  • คิดถึงเช่นกันค่ะ...^_^...

  สวัสดีค่ะคุณจีอุน

  • ยินดีต้อนรับค่ะ
  • ขอบคุณที่สนใจค่ะ จะพยายามเพิ่มเติมรายละเอียดในเร็ว ๆนี้ค่ะ...
  • เรียนขอบคุณ อ.เม้ง ด้วยค่ะที่กรุณาแนะนำ...มิน่า..อาคันตุกะจากจุฬา ฯ เข้ามาเยอะเลยค่ะ
  • ว่าง ๆ แวะเข้ามาที่คณะครุศาสตร์บ้างนะคะ
  • ขอบคุณค่ะ..^_^..

  หน่อยเพื่อนรัก

  • แวะมาอ่านได้ตามสบายจ้ะ คงได้รับซีดีปรับคลื่นสมองต่ำแล้วนะจ้ะ
  • คิดถึงมากจ้ะ..^_^..

  สวัสดีค่ะพี่นุช

  • ยินดีต้อนรับพี่นุชค่ะ
  • ความจริงคนไม่มีรากก็ไม่ได้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากหรอกค่ะ แต่แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่เรียนและสนใจที่จะทำเป็นวิทยานิพนธ์ ...แล้วก็ขัดใจมาก เพราะในประเทศไทยมีเพียงท่านดร.เกียรติวรรณเท่านั้นที่เขียนเรื่องนี้ค่ะ  ส่วนข้อมูลที่มีมากคือจากแหล่งของท่านผู้เผยแพร่แนวคิด ท่าน PR.Sarkar ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวอินเดียค่ะ
  • คนไม่มีรากศึกษาแล้วคิดว่า..แนวคิดนี้น่าจะเป็นแนวคิดหนึ่งที่เหมาะในการนำมาปรับใช้ในสังคมไทยค่ะ
  • ขอบคุณพี่ค่ะ

  สวัสดีครับ

  วันนี้พี่คิดว่า...คงเหนื่อยมาก...ส่งกำลังใจให้

  ไม่ต้องห่วงเรื่องงานวิจัย เพราะขณะนี้ยังเตรียมเรื่องเครื่องมือ คงมีเวลาให้ตั้งใจอีกพักครับ

  แอบอ่านที่คุยกับ..คุณครูมิม

 • สำหรับพี่แล้ว...ความทรงจำ ความรู้สึกดี ๆ ความรัก ความเอาใจใส่ ยังอยู่เสมอ ติดอยู่ที่หัวใจ ไม่เคยเลือน อาจไม่เจ็บปวดทุรนทุรายเหมือนแรก ๆ ที่เขาจากไป แต่..ความดี ความงาม ความระลึกถึง ไม่เคยมีใครแทนที่ได้ ไม่มีเลยจนวันนี้ค่ะ...รับรองได้...
 • การดำเนินชีวิตของพี่ทุกวันนี้..ก็เป็นไปเพื่อ..คนที่จากไปนั่นแหละค่ะ เพราะเขาสอนให้พี่รู้จัก..ความเป็นมนุษย์ สอนให้รักผู้คน รักคนที่ลำบากกว่า รักสังคม รักโลก โดยเขาสอนให้พี่รักเป็น ด้วยการให้ความรักอย่างไม่มีข้อแม้แก่พี่ค่ะ...
 • รับรองได้ค่ะ...ว่าไม่มีวันลืมเลือน...
 • อ่านแล้ว...ปลื้มใจแทน...เขาคนที่จากไป...ถ้าเขารู้...คงต้องดีใจ สำหรับพี่ก็ชื่นชมใน...ความมั่นคงของคนไม่มีราก...ซึ่งคงหาได้ยากมากแล้วในคนปัจจุบัน

 • พักผ่อนและมีความสุขมาก ๆ ครับ
 • + หวัดดีค่ะคุณคนไม่มีราก....

  + ดีใจมากมายที่เรื่องราวของครอบครัวแอมแปร์ทำให้คุณคนไม่มีราก...ยิ้มและขำ ๆ ได้....

  + พักกายพักใจ...เพื่อวันพรุ่งที่สดใสค่ะ

  + คิดถึงเสมอค่ะ...อ๋อยเชื่อว่าคุณคนไม่มีรากจัดการกับใจได้แม้จะเจอเรื่องราวอันใดมาก็ตาม....

  + อ๋อยเชื่อมั่นในตัวคุณคนไม่มีรากเสมอค่ะ....

  + เชื่อมั่น ศรัทธา ค่ะ.....

  อ่านแล้วได้ความรู้ดีค่ะ การปฏิบัติตัวต้องเริ่มที่ตัวเอง ... น่าคิดค่ะ

  แต่คนเรามักไม่ได้คิดถึงคนอื่นนะคะ นอกจากเราจะเดือดร้อนขึ้นมา

  ขอบคุณที่นำสิ่งดี ๆ มาแบ่งปันค่ะ

  พึ่คนตัดไม้คะ

  ขอบคุณสำหรับน้ำใจและความเข้าใจค่ะ

              (^__^)

  สวัสดีค่ะคุณอ๋อย

  • เมื่อวานนั้น รู้สึกเหนื่อยใจค่ะ..พาให้กายล้าไปด้วย...
  • แต่เมื่อเข้าไปเยี่ยมบันทึกคุณอ๋อยแล้ว...ได้ยิ้มและหัวเราะ ทำให้รู้สึกดีขึ้นจริง ๆ ค่ะ ...
  • ประจักษ์ได้เลยว่า...ทุกสิ่งอยู่ที่..ใจ...จริง
  • เรามารักษาใจให้เข้มแข็งกันนะคะ..
  • ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ..^_^..

  สวัสดีค่ะคุณ Veena

  • ความจริงแล้ว เราทุกคนล้วนมีส่วนเกี่ยวพันกันนะคะ ดังที่กล่าวไว้ว่า...เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว คำพูด การกระทำ ความคิดของเราล้วนมีผลต่อทั้งตัวเองและผู้อื่น เพราะเราล้วน...มีจุดกำเนิดมาจากจุดเดียวกันค่ะ
  • เราควรคิด ตระหนัก ถึงคนอื่น ๆ รอบตัวเราให้เสมือนเป็นตัวเราเอง...ถ้าทุกคนคิดเช่นนี้...สังคมคงสงบสุขค่ะ
  • ขอบคุณค่ะที่กรุณาเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน      

  • (^__^)

  + มาส่งแรงใจค่ะ....

  + จะมาบอกคุณคนไม่มีรากว่า...

  + วันนี้ได้รับของจากพี่ใบไม้ค่ะ...

  + เป็นเพลงที่พี่เค้าร้อง และเล่นดนตรีกันเอง...

  + ฟังแล้วมีแรงใจไปต่ออย่างประหลาดค่ะ...

  + ดีใจที่ได้รู้จักกัลยาณมิตรอย่าง คนไม่มีรากและ พี่ใบไม้....

  + ทั้งสองทำให้อ๋อยรู้สึกว่าชีวิตมีความเชื่อมั่น ศรัทธา มากขึ้น

  " ฉันเหนื่อย ฉันเพลีย ฉันหวัง "

  + "....รับใช้ประชา คือ ปลายทางเราที่เล่าเรียน "

  + รัก คิดถึง ห่วงใยมากมายค่ะ

  มาเยี่ยมเพื่อนรัก

  ช่วงนี้คงยุ่งสินะ  ฉันก็ยุ่ง ๆ กับญาติ ๆ สามีล่ะ วุ่นวาย ว่าจะไปนั่งสมาธิเสียหน่อย เมื่อไหร่เธอจะได้ฤกษ์มาเยี่ยมนครสวรรค์จ้ะ ฉันยังไม่ลืมสัญญาที่เราจะไปวัดหนองบัวนะ

  คืนนี้ก่อนทุ่มจะโทรไปนะจ้ะ เปิดโทรศัพท์ด้วย

  คิดถึงจ้ะ

  คนไม่มีรากและคุณจิ๊กกี้

  ถ้ามีเวลาลองอ่านที่นี่นะครับ.....ลิงก์เรื่องบทกวีแห่งสายรุ้ง http://gotoknow.org/blog/kelvin/192617

  ดีมากครับ รับรอง

  คุณอ๋อยคะ

  • ทุกครั้งที่คนไม่มีรากเหนื่อย ทดท้อกับบางสิ่งที่ไม่เข้าใจ..หาคำตอบไม่ได้...น่าแปลกที่เมื่อได้เข้ามาคุยกับเพื่อน ๆ ใน G2K แล้ว ก็จะมีกำลังใจขึ้นเช่นกัน....
  • และหลาย ๆ คนทั้งคุณอ๋อย คุณใบไม้ คุณครูปู ครูมิม คุณแจ๋ว คุณกวิน คุณสิทธิรักษ์ คุณ Poo อ.พรรณา อ.พลเดช อ.Lin-Hui อ.ทนัน  และอีกหลายท่าน ล้วนทำให้..คนไม่มีรากรู้สึกไม่โดดเดียวเลยค่ะ
  • ดีใจที่คุณอ๋อยมีความเชื่อมั่น ศรัทธา มากขึ้นจากการที่เราได้พูดคุยและรู้จักกัน....
  •  ใช่แล้วค่ะ  "....รับใช้ประชา คือ ปลายทางเราที่เล่าเรียน "

  จิ๊กเพื่อนรัก

  ทำใจให้สบายนะ เพราะทุกอย่างต้องมีทางออกเสมอ

  คืนนี้จะโทรไปคุยจ้ะ...^_^...

  พี่คนตัดไม้คะ

  ขอบคุณค่ะ...^_^..จะตามไปอ่านค่ะ

  สวัสดีครับคุณคนไม่มีราก

  ผมสนใจเรื่องเพร้าท์ และกำลังหาข้อมูลเพิ่มเติมครับ ตั้งใจจะทำวิจัยสักชิ้นเล็ก ๆ เพราะเคยได้ไปฟัง ดร.เกียรติวรรณท่านบรรยายให้กับม.ธรรมชาติ และพบว่าออกจะหาข้อมูลได้ยากจริงดังที่หลายคนในที่นี้กล่าวถึงครับ

  จะมาติดตามอ่านและถือโอกาสขอลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในบันทึกนี้และเกี่ยวกับเพร้าท์ไปบ้างนะครับ

  ขอบคุณครับ

   

  • สวัสดีค่ะน้องโก๊ะคนอารมณ์สุนทรี
  • เข้ามาอ่านอีกรอบค่ะ
  • ติดใจ ประโยคนี้ค่ะ
  • No need for orchestra if the guitar can do.
  • มาแวะอีกครั้ง ก็ยังยืนยันคำเดิม เริ่มที่ตนเองก่อน
  • เอ้า...เริ่มที่ตัวเราเองก่อนนี่แหละ...ไปด้วยกันนะคะ... เห็นด้วยอย่างยิ่งตามคำเชิญนี้ขอให้คนไม่มีราก จงมีความสุขกายสุขใจตลอดไปนะครับ

  คุณ ป๊อบ-เกษตร คะ

  • ยินดีต้อนรับค่ะ
  • ช่วงนี้ยังคงไม่ค่อยมีเวลาในการเพิ่มเติมข้อมูลค่ะ  จะพยายามค่ะ และถ้าคุณป๊อบ-เกษตรสนใจก็สามารถ ค้นหาโดยใช้คำว่า..Prout ได้ค่ะ มีข้อมูลพอควรที่อยู่ในเวปของมูลนิธิ Ananada amarga ค่ะ

   

  สวัสดีค่ะพี่เอื้องแซะ

  • ประโยคที่ว่า...No need for orchestra if the guitar can do. ก็เป็นประโยคซึ่งน้องชอบและเห็นความลึกซึ้งค่ะ เพราะทำให้เราได้ตระหนักถึง สาะอันแท้จริงของความเป็นมนุษย์ ซึ่งต้องอ่อนน้อมและกตัญญูต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต่อผู้คนรอบตัวเรา
  • ...เพราะแท้ที่จริงแล้ว เราล้วนเป็นหนี้สรรพสิ่งอยู่เสมอ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง...เพียงเราจะตระหนักหรือไม่เท่านั้นค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ...^_^..

  อาจารย์ทนันคะ

  • คนไม่มีรากเขียนชักชวนไว้นั้น...ความจริงก็เป็นการเตือนให้ตัวเองตระหนัก...ถึงการต้องเริ่มต้นที่ตัวเองค่ะ
  • ...ถ้าเรามัวแต่...ประกาศเรียกร้องให้คนอื่นทำสิ่งใด ๆ ก็ตามโดยที่เราไม่ได้ทำด้วยตัวเองก่อนแล้ว...ใครจะอยากมาร่วมทำในสิ่งที่เราบอกว่า...ดีเหลือเกินล่ะคะ
  • ขอบพระคุณที่อาจารย์แวะมาเยี่ยมค่ะ..^_^..

  ครับสนับสนุน คำพูดคนไม่มีรากด้วยครับ

  เล่าซือคะ

  ขอบคุณค่ะ

  ระลึกถึงเล่าซือจังค่ะ..^_^..

  สวัสดีพี่คนไม่มีรากค่ะ

  ตามมาอ่านช้ากว่าใคร แต่ช้าหรือเร็วก็ได้มุมมองได้แง่คิดสาระดีๆ ที่พี่คนไม่มีรากนำมาบอกกล่าวนะคะ

  คิดถึงๆๆๆๆๆ ค่ะ

  สวัสดีค่ะ พี่คนไม่มีราก

  * พักผ่อนบ้างนะคะ เป็นห่วงสุขภาพนะคะ

  * คนน่ารักเป็นห่วง (เลียนแบบน้องคนหน้าตาดี)

  * .... อยากให้แนวคิดนี้ ช่วยปรับฟื้น บ้านเรา ค่ะ

  * แต่คงต้องใช้เวลานะคะ .. เราจะเริ่มจากปัจเจก ก่อน? ค่ะ

  * ... ฝันดีล่วงหน้า ราตรีสวัสดิ์ค่ะ ขอบคุณค่ะ

  น้องคนไม่มีรากคะ

  • พักผ่อนบ้างนะคะ
  • พี่มาตามหาคนนี้น้อง jaewjingjing ด้วยค่ะ หายไปนานมากมาย บันทึกใหม่ก็ไม่ยอมเขียนให้หายคิดถึง (แอบมาบ่นแบบนี้เลย ^^X

  คุณแจ๋วคะ

  • ดีใจที่ได้พบคุณแจ๋วอีกครั้งค่ะ...คิดถึงมากค่ะ..^_^...
  • ได้แต่ส่งใจให้คุณแจ๋วทำงานได้ลุล่วงและเบิกบาน มีความสุขกับงานนะคะ
  • คิดถึงทุกวันค่ะ

                                        (^__^)

  คุณ Poo คะ 

  • คนหน้าตาดีมักจะน่ารักและนิสัยดีค่ะ...เข้าข่ายนี้เลยค่ะ
  • ขอบคุณที่คอยมาทักทาย...ด้วยไมตรีจิตรและยังส่ง...เรื่องดี ๆ ให้ทางเมลเสมอ...^_^...
  • มีความสุขมาก ๆ ค่ะ

   

  สวัสดีค่ะพี่ดาวลูกไก่

  • คนไม่มีรากพักผ่อนและเที่ยวเล่นเป็นระยะ ๆ  ค่ะ...
  • ขอบคุณพี่ค่ะ

                             (^__^)

  สวัสดียามดึกค่ะพี่สาว

       แวะมาขอนอนหนุนตักอุ่นๆ แถมให้เกาหลังเบาๆด้วย คืนนี้ขอนอนหนุนนานๆให้หายคิดถึงหน่อยนะคะ และขอหนุนเผื่อไว้วันอื่นๆที่ไม่ได้เข้ามาด้วยค่ะ

      ไม่ต้องกลัวเมื่อยนะคะ เตรียมCounterpainไว้นวดให้แล้วค่ะ ^__^

      รักษาสุขภาพด้วยนะคะ..ด้วยรักค่ะ

              

  แวะมาตอนเช้าอีกรอบค่ะ

  เอาข่าวนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัต์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาฝากค่ะ

  ถ้ามีเวลาอยากเชิญพี่คนไม่มีรากไปชม(ฟรี)ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

  ไปชมภาพสวยๆ เป็นน้ำจิ้มๆ ที่บันทึกนี้ก่อนได้ค่ะ

  http://gotoknow.org/blog/jaewjingjing-art/194769

  ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีครับ

  มาดูว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ผมจะเข้าร่วมการอบรมของดร.เกียรติวรรณ อาทิตย์หน้าครับ

  แล้วจะมาส่งข่าวนะครับ

  สวัสดีครับ

  พี่ได้ทราบข้อมูลจากเพื่อนที่ระยอง เล่าว่ามีศูนย์จัดการศึกษาและใช้ชีวิตแบบ เพร้าท์ ซึ่งกำลังก่อสร้าง ยังไม่ได้รายละเอียดมากนัก ถ้าทราบเพิ่มเติมจะส่งข่าวให้นะครับ

  หรือลองดูที่ www.Proutworld.org ก็จะได้ข้อมูลส่วนหนึ่งครับ

  ส่งกำลังใจมาช่วยให้ทำงานได้ตามเป้าหมายครับ

  • สวัสดีค่ะน้องโก๊ะคนอารมณ์สุนทรีย์
  •  นำบุญมาฝากในเทศกาลเข้าพรรษาค่ะ
  •  ขอให้อิ่มบุญ อิ่มเอิบใจนะคะ

  แวะมาทักทายค่ะ วันนี้สนุกมากได้ไปทำบุญที่กระบี่ ขากลับได้น้ำตาลสด อร่อยมากค่ะ

  มีความสุขในวันเข้าพรรษานะคะ

  ครูตุ๊กแกคะ

  • มาค่ะ พี่ให้นอนหนุนตักอุ่นๆ แถมเกาหลังเบาๆด้วยค่ะ
  • มีความสุข รักษากาย-ใจอย่าให้เหงานะคะ
  • คิดถึงมากเช่นกันค่ะ..^_^..

  คุณแจ๋วคะ

  • ขอบคุณคุณแจ๋วค่ะที่นำข่าว นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัต์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาฝาก
  • คิดถึงค่ะ..^_^..

  คุณป๊อบ-เกษตร

  • กำลังพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
  • จะมีบันทึกใหม่เรื่องคลื่นสมองต่ำใน 2-3 วันนี้ค่ะ ถ้าเป็นไปได้ค่ะ

   Utopia : Or the Happy Republic, a Philosophical Romance. by Sir Thomas More   ยูโทเปีย  : ผู้เเต่ง : ทอมัส มอร์ ผู้แปล : ศ.ดร.สมบัติ จันทรวงศ์  พิมพ์ครั้งแรก ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2517 สํานักพิมพ์ : โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ รูปเล่ม : ปกอ่อน กระดาษธรรมดา จํานวนหน้า : 240 หน้า

  สวัสดีครับ แวะมาแล้วรู้สึกประทับใจ ได้ความรู้ดีๆ มากมาย ครั้งนี้ขอนำเอาแนวคิด PROUT ไปใช้ประกอบการบรรยายในเวทีของชุมชนของจังหวัดชุมพรหวังว่าไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคับ ผมเองได้รับการอบรม จาก อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ ผมรู้สึกประทับใจในความสามารถของอ.ชัยวัฒน์มาก

  สวัสดีค่ะน้องวัลภา

  ได้รู้จากน้องอ้อมว่า น้องวัลภา ใช้ชื่อ คนไม่มีราก และเขียนบล็อกใน โกทูโนว์ ก็เลยตามมาอ่านค่ะ ดีใจที่ได้อ่านบันทึกนี้

  เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับที่เราอบรมเรื่อง Systematic Thinking ด้วย

  น้องสบายดีนะคะ อบรมครั้งที่ 4 เรื่อง Transformative จะมีอ.หมอธนา (คู่กัดแต่ปางก่อนของน้องวัลภา...ล้อเล่นค่ะ) มาเป็นวิทยากรร่วมด้วย ต้องมาให้ได้นะคะ 22-24 กค.51 อย่าลืมนะคะ อยากได้เจอและร่วมกันเดินในป่าไผ่อีกค่ะ

  จะมาเยี่ยมใหม่ แต่ไม่ทราบจะเข้ามาถูกหรือเปล่าค่ะ

  สวัสดีค่ะ

  แวะมาดูใจ...คุณปูนิ่ม....

  อย่าเครียดมากนัก กับหัวข้อ ถ้าไม่ผ่านหัวข้อ ก็ให้พี่คนตัดไม้ช่วย ไม่ต้องกลัว...ฉันต่อรองให้แล้ว เพียงเธอเอ่ยปากพี่เขาก็ช่วยเต็มที่จ้ะ   ^_^

  ส่งข่าวและขอบใจที่ฟังฉันบ่นตั้งสามชั่วโมงเมื่อวันก่อน .. รู้สึกผิดเล็ก ๆ อ่ะ แต่ก็ทำไปแระ...ช่วยไม่ได้

  บายจ้ะ

  สวัสดีค่ะพี่คนตัดไม้

  • ขอบคุณสำหรับข้อมูลเรื่องศูนย์ที่ระยองค่ะ เท่าที่ทราบเพิ่งมาวางโครงการยังไม่มีรายละเอียดค่ะ

                            (^__^)

  พี่เอื้องแซะคะ

  • ขอบคุณค่ะ  อนุโมทนาด้วยกับการทำบุญค่ะ
  • คนไม่มีรากเองเพิ่งได้ไปทำบุญที่วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรีค่ะ  ส่วนเมื่อวานได้ไปทำบุญที่วัดใผ่เงิน แถวบ้านค่ะ
  • มีความสุขมาก ๆ ในวันหยุดนะคะ..^_^..

  สวัสดีค่ะคุณเด็กพังงา

  • อนุโมทนากับการได้ไปทำบุญที่กระบี่ค่ะ ไปที่วัดถ้ำเสือหรือเปล่าคะ
  • คนไม่มีรากเคยไปที่วัดถ้ำเสือหลายครั้ง มีคำคม สุภาษิตสอนใจมากมายเลยค่ะ
  • ระยะนี้คนไม่มีรากมีงานยุ่ง ๆ ถ้าตอบช้ามากก็ขอโทษด้วยนะคะ...
  • มีความสุขมาก ๆ เช่นกันนะคะ

                              (^__^)

  สวัสดีค่ะคุณกวิน

  • ขอบคุณสำหรับข้อมูล  ยูโทเปีย  : ผู้เเต่ง : ทอมัส มอร์ และข้อมูลเรื่อง บุญนิยม ที่กรุณาช่วยหาให้ ใช้ประโยชน์ได้มากค่ะ
  • ต่อชีวิตไปอีกวันหนึ่ง...ฮา..หากินวันต่อวันค่ะ...^_^..
  • จะรีบไปอ่านและรีบย่อยอย่างรวดเร็วค่ะ

  สวัสดีค่ะคุณวิระ

  • ยินดีต้อนรับค่ะ
  • ดีใจและเต็มใจค่ะที่จะนำข้อมูลเพร้าท์...ใช้ประกอบการบรรยายในเวทีของชุมชนของจังหวัดชุมพร...
  • ไม่สงวนลิขสิทธิ์ค่ะ แต่ต้องออกตัวนิดหนึ่งก่อนว่า..เป็นข้อมูลที่ย่นย่อมาลงไว้ รายละเอียดยังมีอีกมากและอยู่ในระหว่างการหาข้อมูลเพิ่มเติมจากต่างประเทศ เนื่องจากเรื่องเพร้าท์นี้ในปรเทศไทย มีเพียงท่านอ.เกียรติวรรณท่านเดียวที่เขียนหนังสือและเผยแพร่ค่ะ
  • คนไม่มีรากเองก็ได้เข้าอบรมกับอ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ ตามโครงการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากับคณะครุศาสตร์จุฬา ฯ ค่ะ
  • ถ้าต้องการายละเอียดมากขึ้น ขอให้ดูรายชื่อหนังสือและลิงก์ที่ให้ไว้ท้ายบันทึกนะคะ
  • แล้วเข้ามาส่งข่าวและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกนะคะ
  • ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะพี่อุ้ม

  • ดีใจค่ะที่ได้พบพี่อุ้มในบันทึกของตัวเอง..555...อุตส่าห์ไม่บอกใครแล้วนะคะ
  • การอบรมครั้งที่ 4 เรื่อง Transformative นั้นน้องอาจไปร่วมได้ในวันที่ 23-24 กค.51 เนื่องจากมีเรียนและต้องนำเสนองานในวันที่ 22 กค.51
  • น้องไม่บังอาจไปต่อกรกับ ท่านอ.หมอธนาหรอกค่ะ เพียงแต่เป็นคนลักษณ์เจ็ดเหมือนกันจึงนิสัยคล้ายกัน ต้องถก ต้องมองต่างมุม ต้องหาคำตอบ...ต้องไปค่ะ เพราะท่านให้คนโทรมาตามด้วยค่ะ...คงกลัวไม่มีคนขัดคอนั่นเอง..555...
  • ได้พบกันแล้วจะบอกวิธีพี่ให้เข้ามาอ่านได้ค่ะ
  • แล้วพบกันค่ะ..^_^...

  สวัสดีจ้ะจิ๊กเพื่อนรัก

  • ไม่ต้องห่วงเรื่องหัวข้อ เพราะฉันว่าจะเปลี่ยนหัวข้อตามคำแนะนำของ Advicer ซึ่งโทรมาบอกฉันเมื่อสาย ๆ วันนี้จ้ะ..ตอนนี้กำลังตาเหลือกตาลานกับการหาข้อมูลใหม่มาสนับสนุนจ้ะ
  • เรื่องฟังเธอสามชั่วโมงไม่ต้องขอบคุณหรอกจ้ะ เพราะระหว่างฟัง ก็หลับแอบหลับไปด้วย...ฮา...
  • มีความสุขมาก ๆ จ้ะ  สุข ทุกข์อยู่ที่ใจ ก็เธอบอกฉันบ่อย ๆ นะ ....แล้วมันก็จะผ่านไปจ้ะ..
  • เพราะ...มันเป็นเช่นนั้นเอง
  • แล้วคุยกันใหม่จ้ะ..^_^..
  • สวัสดีครับคนไม่มีราก
  • แวะมาเยี่ยมด้วยความระลึกถึงครับ
  • ครับ "สรรพสิ่งในโลก ล้วนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน"

   

  หวัดดีครับ

  ถ้าให้ผมเดา คิดว่าคนไม่มีรากต้องเป็นคนช่างคิด เป็นนักปรัชญา

  ใช่แล้ว..No need for orchestra if the guitar can do.

  ยามมีสุข ใยต้องคิดถึงทุกข์เล่า

  ตามอ่านเรื่องคนไม่มีรากดีกว่า

  สวัสดีค่ะพี่คนไม่มีราก

  ขออนุญาตมาเป็นกำลังใจเรื่องงานวิทยานิพนธ์ด้วยนะคะ

  พี่คนไม่มีรากสู้ๆ ค่ะ

  + สวัสดีค่ะ...คุณคนไม่มีราก

  + ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาทักทายและส่งกำลังใจถึงกันค่ะ

  + วันนี้ที่ตานีฝนตกหนักมาก...แอมแปร์และพ่อสัมนึกสนุกไปเล่นน้ำฝนกันค่ะ

  + แต่ไม่ต้องห่วงแอมแปร์นะค่ะ..เพราะใส่ "หมวกฝนเปียก"

  + ฮา ๆ เอิ้ก ๆ แอมแปร์เรียกหมวกคลุมผมตอนอาบน้ำว่า "หมวกฝนเปียก"

  + พอใส่หมวกคลุมผม ติดกิ๊บเพื่อความแข็งแรง ก็วิงจู๋ไปหน้าบ้าน พร้อมเสียงกรี๊ดดดดด

  + กรี๊ดดดดดดเพราะถูกใจ...เป็นครั้งแรกในชีวิตของแอมแปร์ค่ะที่ได้เล่นน้ำฝน..

  + อ๋อยดูภาพนั้นแล้วสุขใจอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะ...

  + เล่าสู่กันฟังค่ะ...

  + ขอบุญรักษาคนไม่มีรากและครอบครัวด้วยค่ะ

  + สวัสดีค่ะคุณคนไม่มีราก...

  + สำหรับข่าวคราวที่ทราบ...คงมีความจริงอยู่น้อยมากค่ะ...

  + เมื่อกี้อ๋อยเดินออกไปซื้อไข่ให้แอมแปร์ที่บ้านต้นซอยมองไปยังปากซอยก็เห็นทหารยังเอารถถังมายืนเฝ้าที่ปากซอยอยู่เลยค่ะ

  + เมื่อคืนวานตอนดึก ๆ มีการวางระเบิดที่สถานีอนามัยบ่อทอง..ตัดสัญญาณโทรศัพท์จนถึงเที่ยงวันของอีกวันเลยค่ะ...

  + คงมีความซับซ้อมมากมายเกินกว่าที่เราเข้าใจค่ะ...

  + คิดถึงมากมายค่ะ....

  สวัสดีครับคนไม่มีราก ทิ้งลิงค์ Utopia ไว้ให้อีกทีนะครับ ใน คคห.ที่ 190 ไม่ได้ใส่ไว้ เพราะทำลิงค์ไว้ที่รูป ถ้าคลิกที่รูปหนังสือก็จะพาไปหน้า full text หรือไม่ก็ เข้าที่ลิงค์นะครับ

  http://books.google.co.th/books?id=sCkAAAAAYAAJ&printsec=titlepage

  แวะมาสวัสดีครับ

  คุณคนไม่มีรากเรียนอะไรอยู่ครับ เรียนที่จุฬา ฯ คณะครุศาสตร์ใช่ไหมครับ 

  ผมไปห้องสมุดครุบ่อยครับ

  ว่าง ๆ จะได้ไปคุยกันนะครับ

  ผมเป็นศิษย์อ.ตั๋งครับ อยูพละ บทความน่าสนใจมากครับ ขอลิงก์ไปให้เพื่อนอ่านนะครับ

  โดยมากจะทราบแต่นีโอฮิวแมนนิส ไม่ค่อยพูดถึง เพร้ากันเท่าไรครับ จะไปหามาอ่านบ้างครับ

  ขอบคุณครับ

  สวัสดีคนไม่มีราก

  สบายดีนะครับ  แวะมาทักทายครับ

  สวัสดีค่ะท่านอ.ทนัน

  • ชอบภาพและคำที่มีความหมายดี ๆ ตรงกับสิ่งที่ในบันทึกเสนอเลยค่ะ
  • ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

  สวัสดีค่ะคุณ bipolar

  • คนไม่มีรากเรียนทึ่คณะครุศาสตร์ จุฬา ฯ ค่ะ แต่ก็ไม่ได้เข้าไปคณะทุกวัน
  • ขอบคุณคุณbipolar ที่สนใจและกรุณาเข้ามาเยี่ยมและทักทายกันในหลาย ๆ บันทึก
  • ช่วงนี้คนไม่มีรากมีภารกิจมาก อาจตอบช้า ต้องขอขอโทษด้วยนะคะ
  • ขอบคุณค่ะ..^_^..

  สวัสดีค่ะคุณแจ๋ว

  • ขอบคุณที่มาส่งกำลังใจค่ะ
  • คิดถึงคุณแจ๋ว คุณใบไม้ ครูมิม เหมือนเดิมค่ะ

                              (^__^)

  สวัสดีค่ะคุณอ๋อย

  • เข้ามาตอบช้ามาก ๆ ต้องขอโทษนะคะ
  • ขอบคุณมากค่ะ ที่ส่งข่าวอย่างสม่ำเสมอ
  • บุญรักษาและขอให้ระมัดระวังตัวนะคะ
  • คิดถึงค่ะ...^_^...

  สวัสดีค่ะคุณกวิน

  • ขอบคุณมากสำหรับลิงค์ข้อมูลค่ะ 
  • ได้เข้าไปอ่านแบบรวดเร็วแล้ว คงได้อ่านละเอียดอีกครั้งเมื่อมีเวลามากขึ้นค่ะ..^_^...

  สวัสดีค่ะคุณอิทธิ

  • ยินดีที่คุณอิทธอจะได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ค่ะ
  • ขอบคุณนะคะ

  สวัสดีค่ะพี่คนตัดไม้

  • ขอบคุณค่ะ

               (^__^)

  แวะ มาเยี่ยมเพื่อนรัก

  ยุ่งมาก ก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะจ้ะ

  ฉันเองก็ยุ่งเหมือนกัน  กำลังเหนื่อย ๆ กับการซ่อมบ้านจ้ะ

  ขอบใจคำแนะนำดี ๆ ที่ให้ในวันนั้น อยากคุยอีกจัง แต่คุณเธอไม่ยอมเปิดโทรศัพท์เลย

  คิดถึงจ้ะ

  แวะมาดูว่าเมื่อไหร่ คนไม่มีรากจะเขียนเรื่อง คลื่นสมองเสียที  รอมานานแล้วนะครับ  วันนี้ผมเข้าห้องสมุดคณะครุ แต่ไม่รู้ว่าคนไหนคือ คนไม่มีราก คิดว่าสักวันคงได้คุยกันนะครับ

  อยากคุยด้วยครับ

  สวัสดีครับ คนไม่มีราก วันนี้ลองค้นๆ ในเวป เอามา ประติดประต่อกับเนื้อหาใน หนังสือ (พระ)สูตรของเว่ยหล่าง โดย พุทธทาสภิกขุ ซึ่งเนื้อหากล่าวเน้นเกี่ยวกับเรื่อง จิตเดินแท้ (Essence of Mind) http://gotoknow.org/blog/kelvin/195931 น่าจะเข้ากันได้เดี่ยวกับ (PROUT) นะครับถ้ามีหนังสือเล่มนี้แล้ว ก็ลองค้นคว้าต่อยอด เชื่อมโยงดูนะครับ

  ครูปูคะ

  • คิดถึงมากเช่นกันค่ะ
  • Shall we go....we will walk together...!!!!

                              (^__^)

  จิ๊กกี้เพื่อนรัก

  • Don't worry about me.
  • แล้วจะโทรไปคุยจ้ะ..^_^...

  สวัสดีค่ะคุณ bipolar

  • วันนี้เข็น บันทึกใหม่เกี่ยวกับ ภาวะคลื่นสมองต่ำ แล้วค่ะ
  • ถ้าอยากคุยก็เข้ามาคุยในบันทึกของคนไม่มีรากก็ได้ค่ะ อาจตอบช้าไปบ้างแต่ก็ยินดีและดีใจที่มาคุยกัน
  • รักษาสุขภาพ กาย-ใจ นะคะ

  สวัสดีค่ะคุณกวิน

  • เรื่อง จิตเดิมแท้ (Essence of Mind) ครูบาอาจารย์และปราชญ์หลายท่านกล่าวว่า...เป็น ประภัสสร
  • ท่านเว่ยหลาง...ได้สลัด เกราะของจิต ออกแล้ว...จิตของท่านจึงเป็นจิตเดิมแท้ที่ประภัสสรอย่างยิ่งยวด
  • ขอบคุณข้อมูลดี ๆ ที่คุณกวินมีน้ำใจแนะนำให้เสมอค่ะ

   

   

  ย้อนมาอ่านอีกทีค่ะ

  คนไม่มีรากคงจะต้องนำเรื่องการเป็นคนดีมีคุณธรรม และ การเป็นคนมีภาพพจน์ตนเองในด้านบวกมาเขียนต่อแน่เลยใช่ไหมคะ

  เพราะมีบันทึกเรื่องคลื่นสมองต่ำแล้วนี่คะ

  รออ่านค่ะ จะเป็นอย่างไร ถ้าเดาก็คงต้องเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองใช่ไหมคะ

  คุณเด็กพังงาคะ

  เรื่องคุณสมบัติที่ควรพัฒนาปัจเจกชน 3 ประการดังที่ว่า คือ 1)การมีคุณธรรมจริยธรรม 2)การมีคลื่นสมองต่ำ และ 3)การมีภาพพจน์ตัวเองในด้านบวก นั้น ส่วนที่มีรูปธรรมในการปฏิบัติมากที่สุดคือ การทำให้คลื่นสมองต่ำค่ะ ส่วนข้อ 1 นั้น จัดการยากและซับซ้อน ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน และข้อ 3 เรื่องภาพพจน์ตัวเองให้ด้านบวกนี้ จะได้เขียนเป็นอีกบันทึกหนึ่งต่อไปค่ะ

  ขอบคุณนะคะ...^_^...

  บันทึกนี้ก็ชอบมากค่ะ ถ้ามีสังคมแบบนี้จริง ๆ คงดีขึ้นมาก

  เห็นด้วยนะคะ  จะพัฒนาสังคมให้ดี ต้องพัฒนาคนไปด้วยกัน

  ไม่งั้นคนดีท้อแท้หมดแล้ว เพราะต้านกระแสสังคมไม่ไหว

  ขอบคุณสาะดี ๆ ค่

  ขอบคุณคุณสงวนนามค่ะ

  คนดีจะไม่ท้อแท้ เพราะสังคมดีและช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะ

  อ่านแล้วได้ความรู้ใหม่ คงเป็นศาสตร์ด้านมานุษยศาสตร์

  คุณวัลภา เรียนอะไรครับจึงได้ศึกษาเรื่องเหล่านี้... 

  โดยความเห็นส่วนตัวแล้ว สังคมทุนนิยม ไม่ได้น่าเกลียดน่ากลัวมาก เพียงแต่ อย่าให้สุดขั้วมากเกินไป ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ มีทั้งสองด้านเสมอ มากหรือน้อยเกินไป ย่อมส่งผลให้เกิดการ ..ปรับ...

  วิวัฒนาการใดก็ตามย่อมมีจุดสูงสุดและต่ำสุด ไม่มีวันจะคงที่เช่นนั้นตลอดไป อย่ารังเกียจ ทุนนิยม เลย เพราะช่วงหนึ่ง เราก็เร่ง ต้องการให้เป็นเช่นนั้นมิใช่หรือ

  ชอบที่เขียนครับ....โลกจะเริ่มหมุน ... เมื่อเราก้าวเดิน...

  ถ้าปัจเจกชนอย่างพวกเรา... ไม่เริ่ม...แล้วใครจะทำ...

  คราวนี้...หันมายิ้มกับตัวเอง...หลังจากยิ้มไม่ค่อยออกมาหลายสัปดาห์..

  อย่าทุกข์ร้อนกับโลกมากนักเลย...นักเสพประสบการณ์จะต้อง...เข้มแข็ง อดทน ยอมอ่อนไหวและเจ็บปวดนี่ครับ

  สวัสดีอีกครั้งค่ะอ.Thana

  ดีใจและภูมิใจที่อาจารย์กรุณาสนใจ...ความคิด ข้อเขียนของคนเล็ก ๆ ที่ไม่ค่อยมีความรู้ค่ะ

  เรื่อง แนวคิดเพร้าท์ เป็นหนึ่งในวิชาที่เรียนกับท่านดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุลค่ะ  เป็นวิชาที่ชอบมากและตั้งใจจะศึกษาเพื่อเป็นฐานในการต่อยอดเป็น...วิทยานิพนธ์ค่ะ

  สังคมทุนนิยม ไม่ได้เลวร้ายค่ะ ทุกระบบ ระบอบในโลกนี้มีทั้งสองด้านเสมอ ดังที่อาจารย์กล่าว  เพียงแต่...คน..เป็นผู้ทำให้ระบบนั้น...เสียหาย ทำร้ายกัน จนต้องกลืนกินตัวเอง...และแน่นอนว่า...ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ มากหรือน้อยเกินไป ย่อมส่งผลให้เกิดการ ..ปรับ...

  เป็นวิวัฒนาการปกติ...ดังเช่นปรัชญาเต๋าที่ได้แลกเปลี่ยนกับอาจารย์ว่า....สูงสุด สู่สามัญ ไงคะ   ที่อาจารย์กล่าวว่า...อย่าทุกข์ร้อนกับโลกมากนักเลย...นักเสพประสบการณ์จะต้อง...เข้มแข็ง อดทน ยอมอ่อนไหวและเจ็บปวดนี่ครับ

  ขออนุญาตชวนคิด มองอีกแง่มุมหนึ่งค่ะ...ไม่ว่าคนลักษณ์ไหน ใครก็ตาม ก็ควรจะต้องเข้มแข็ง อดทน ยอมอ่อนไหวและเจ็บปวด ...

  หากแต่...ถูกต้องแน่แล้วหรือ...ที่จะ...อย่าทุกข์ร้อน กับ...สิ่งที่ไม่ถูกต้องในโลกนี้  แม้จะไม่ได้เกิดขึ้นกับเราโดยตรงก็ตามที...

  ขอบคุณอาจารย์ค่ะ ความเห็นของอาจารย์ทำให้...โหลได้คิด...ไปอีกหลายประเด็นเลยค่ะ

                         (^__^)

  แวะมาทักทายและติดตามนักรบลักษณ์เจ็ดครับ

  เท่าที่อ่านเรื่องเพร้าท์ น่าสนใจครับ ผมพบว่าศาสคร์ในโลกนี้ล้วนเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกัน  เพราะต่างก็มุ่งหวังที่จะทำให้มนุษญ์อยู่ในโลกได้อย่างมีความสุข กลมกลืนกับธรรมชาติ

  ส่งใจช่วยให้ทำงานวิททยานิพนธ์สำเร็จโดยเร็ว และถ้าสนใจที่จะช่วยทำงานอบรมด้วยกัน  อย่าลืมติดต่อตามเบอร์ที่เคยให้ไว้หรือติดต่อคุณเจี๊ยบนะครับ

  หวังว่าจะได้มีโอกาสร่วมงานกับนักรบลักษณ์เจ็ดที่เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาเช่นคุณโหล...

  เพร้าท์ (Prout) เป็นศาสตร์ที่น่าสนใจมากครับ

  ผมสนใจ เนื่องจากร่วมประชุมเรื่องหลักสูตร เมื่อ 5-6 สค.51 กับคณะครุศาสตร์ ได้ทราบว่ามีภาษาไทยอยู่ไม่มากนัก โดยมากเป็น web จากอินเดียและในกลุ่มสแกนดิเนเวียบ้าง ...

  ขอนำไปอ้างอิงนะครับ

  ขอบคุณครับ

  สวัสดีค่ะอ.Thana

  ขอบคุณที่อาจารย์สนใจและมาเยี่ยมโหลในบันทึกนี้ค่ะ ขณะนี้กกำลังพยายามหาทางต่อยอดความคิดที่เชื่อมโยงก้นระหว่าง เพร้าท์ และ บุญนิยม ของกลุ่มชาวอโศกค่ะ...

  ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้ขนาดไหน...จะรีบพยายามเรียนให้จบเร็ว ๆ ค่ะ

  นักรบลักษณ์เจ็ด กำลังถูกอิทธิพลของลักษณ์หนึ่งเล่นงานค่ะ ยิ่งทำยิ่งยุ่ง ยิ่งซับซ้อน ... ไปใหญ่เลยค่ะ ต้องไปเปิดดูเรื่องนพลักษณ์อีกครั้งค่ะ จะได้จัดการให้อยู่ในโลกของความเป็นจริงมากขึ้น

  ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ

  สวัสดีค่ะคุณพิพัฒน์

  ยินดีต้อนรับค่ะ เนื้อหาที่นำมาเสนอนี้ค่อนข้างย่นย่อ เนื่องจากเป็นบันทึกย่อ สั้น ๆ รายละเอียดของแต่ละหัวข้อนั้นมีอีกมากค่ะ ถ้าสนใจน่าจะลองดูตามแหล่งอ้างอิงที่ให้ไว้ และแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดคือ...ท่านอ.เกียรติวรรณค่ะ

  แล้วเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกนะคะ

  สวัสดีอีกครั้งค่ะ

  อ่านเรื่องนี้แล้วรู้สึกแปลก ๆ นิดหน่อยค่ะ...รู้จักและได้ยินชื่อเสียงของดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุลดีค่ะ แต่ไม่เคยรู้ว่าท่านเล่นเรื่องนี้เลย...

  ติดใจที่ว่า....

  No need for orchestra if the guitar can do

  น่าสนใจมากค่ะ มีเวลาจะตามเข้ามาอ่านอีกนะคะ

  สวัสดีค่ะคุณจิ๊บ

  คนไม่มีรากก็ติดใจและชอบประโยคนี้มาก ๆ ค่ะ

  ความจริงมนุษย์ไม่ได้ต้องการอะไร...มากมายเลย...สิ่งที่เราต้องการก็เพียง...สิ่งง่าย ๆ พื้น ๆ ที่ปลอบประโลมใจได้แค่นี้เอง...

  ......No need for orchestra if the guitar can do....

  สวัสดีค่ะพี่โหล

  ไม่ได้เจอหลายวันคิดถึงมากค่ะ...ตอนนี้งานที่สภานิสิตหยุดไว้ก่อนชั่วคราว ให้ทุกคนสอบก่อนค่ะ

  อ้อมอ่านไม่ค่อยทันเหมือนกัน หนังสือเยอะมากค่ะ

  พี่อ๊อดไปแพร่กับคุณพ่อค่ะ คงทราบแล้ว อีก 2-3 วันคงกลับมาและเข้ามาคุยกับพี่โหลเหมือนเดิม

  คุณแม่ฝากความระลึกถึงและขอบคุณมาให้ค่ะ

  แล้วคุยกันนะคะ

  สวัสดีค่ะน้องอ้อม

  ขอบคุณค่ะที่มาทักทาย....

  สอบเสร็จแล้วค่อยนัดเจอกันนะคะ

  ฝากความระลึกถึงให้คุณแม่และพี่อ๊อดด้วยค่ะ...^_^..

  มารอว่าเมื่อไหร่จะมีบทความใหม่เกี่ยวกับการมี self esteem

  สว้สดีค่ะพี่โหล

  คิดถึงจังค่ะ ตอนนี้อ้อมมาเที่ยวที่หัวหิน สนุกมาก ๆ

  คุณแม่ก้บพี่อ๊อด อยู่บ้านค่ะ

  พี่อ๊อดกำลังสนุกกับกิจกรรมมหาศาลเลย....พวกเราก็ดีใจที่พี่เขามีความสุขค่ะ

  พี่คนตัดไม้คะ

  กำลังร่างค่ะ สักครู่นะคะ..^_^...

  น้องอ้อมคะ

  เที่ยวหัวหินให้สนุกนะคะ

  พี่เองก็ดีใจค่ะที่พี่อ๊อดมีกิจกรรม ทำให้ไม่เหงา....^_^....

  สวัสดีค่ะ น้องคนไม่มีราก พี่ตามไปหาความรูเรื่องทฤษฎีไร้ระเบียบ CHAOS THEORY ทีบล็อกนัองกวินมาค่ะ ความไม่มีระเบียบบางครั้งก็ทำให้มีความสุขนะคะ ดูเส้นผมที่ยุ่งเหยิงเวลาลมพัด แล้วไม่นานก็เกิดนำยาปรับผ้านุ่ม เอ้ย ปรับสภาพผม นุ่มสลวย ผมกี๊ไม่พันกันแล้วค่ะ มีความคิดเกียวกับนโยบาย prout ค่ะ หากเราสามารถนำนโยบายมาสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้งน่าจะทำให้ประเทศของเรามีบุคคลกรที่มีศักยภาพและเป็นคนเต็มคนนะคะ พี่จะลองคิดกิจกรรมทีสามารถนำทางให้เด็กๆ เปสู่คุณลักษณะตามแนว prout ท่าจะดี ขอบคุณที่จุดประกาย

  สวัสดีค่ะพี่ krutoi

  ยินดีและปลื้มใจที่พี่ให้ความสนใจค่ะ

  มีกิจกรรมดี ๆ อย่าลืมบอกนะคะ คนไม่มีรากจะได้ตามไปอ่านค่ะ

  (^_^)

  มาอ่านขอนำมาเผยแพร่กับเพื่อนครูด้วยกันนะคะ

  แนวคิดนี้ถ้าทำได้คงดีมาก  ๆ ค่ะ...

   

  สวัสดีค่ะคุณครูกุ้ง

  ยินดีค่ะ...^_^...

  สวัสดีครับ

  มาอ่านตามคำแนะนำของพี่อ้อมครับ

  ผมเรียนกับอ.ตั๋งด้วย เป็นวิชาที่มีความสุข แต่เสียดายได้เรียนเพียงวิชาเดียวครับ

  แต่ไม่ได้เรียน เรื่องเพร้าท์เลย เรียนแต่นีโอฮิวแมนนิส

  ขอบคุณนะครับ

  สวัสดีค่ะคุณเอ

  ยินดีต้อนรับเลือดสีชมพูเหมือนกันค่ะ

  การเรียนกับท่านอ.ตั๋ง เป็นความสุขมากมายในชีวิตนะคะ

  (^___^)

  สวัสดีค่ะ

  เคยเข้าอบรมกับดร.เกียรติวรรณค่ะ ชอบวิธีการใช้ บาบานัมเควาลัม ส่งผลให้คลื่นสมองต่ำมาก ๆ

  ตัวเองใช้วิธีการนี้ประจำ ดีมาก ทำงานได้มากขึ้นด้วยค่ะ

  ขอบคุณนะคะ

  สวัสดีค่ะคุณนฤมล

  ยินดีต้อนรับค่ะ

  การใช้คำภาวนาและเพลง บาบานัม เควาลัม ทำให้ชีวิตประจำวันมีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงด้วยค่ะ

  (^___^)

  วันนี้พี่กลับมาศึกษา ลํกษณะของคนที่มี PROUT ในตัว หรือคนที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติของ PROUT  การพัฒนาเกิดขึ้นได้ อย่างไม่มีขีดจำกัด  แม้การพัฒนาแบบนอกคอก ไร้ระเบียบ  แต่สุดท้าย มันก็จะจัดระเบียบตัวมันเองได้ เมื่อสังคม หรือบุคคล

  นั้น ได้พัฒนาจนมี PROUT ที่สมบรูณ์  น่าคิดนะคะ 

  หลังการติดตามอ่านดร.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ , พุทธทาสกับทฤษฎีไร้ระเบียบ  http://www.nokkrob.org/index.php?file=forum&obj=forum.view(cat_id=ch-ch,id=6) 

  พี่ได้มุมมองว่าลูกศิษย์ นอกแถว นอกโคต้า นอกระบบ นอกบ้าน และนอกคอกอย่างพิจารณา อีกครั้ง  และสัญญาใจก็เกิดขึ้น ว่า การเรียนรู้อย่างที่ท่านดร.ชัยวัฒน์ ท่านได้อธิบาย น่าจะนำมาใช้ในโรงเรียนได้ดี ในกลุ่มเด็กมีปัญหา  และไม่มีปัญหา มันช่างเหมาะเจาะกับการให้โอกาสผู้เรียน ได้เลือกที่จะเรียนรู้  ในสิ่งที่อยากรู้ อย่างจริงจังมากกว่าให้ครูเป็นผู้กำหนดขีดความต้องการ  

  พี่เองก็ไปท่องเที่ยวเรียนรู้ อย่างไร้ระเบียบการวางแผน เรียนรู้ล่วงหน้าในสิ่งที่ได้พบเห็น มันสร้างความตื่นเต้น และการแก้ปัญหาอย่างสนุกได้มากทีเดียว แถมเกิดข้อสงสัยให้กลับมาสืบค้น ได้อย่างที่อยากจะรู้ เติมเต็มหัวใจอิสระให้มีคุณค่าด้วยสิ่งที่อยากจะเติม

   

  ดีใจค่ะที่บันทึกนี้ได้ทำให้พี่ต้อยค้นพบแรงบันดาลใจที่จะ...ดูแลลูกศิษย์...ดังที่พี่กล่าวว่า... พี่ได้มุมมองว่าลูกศิษย์ นอกแถว นอกโคต้า นอกระบบ นอกบ้าน และนอกคอกอย่างพิจารณา อีกครั้ง  และสัญญาใจก็เกิดขึ้น ว่า การเรียนรู้อย่างที่ท่านดร.ชัยวัฒน์ ท่านได้อธิบาย น่าจะนำมาใช้ในโรงเรียนได้ดี ในกลุ่มเด็กมีปัญหา  และไม่มีปัญหา มันช่างเหมาะเจาะกับการให้โอกาสผู้เรียน ได้เลือกที่จะเรียนรู้  ในสิ่งที่อยากรู้ อย่างจริงจังมากกว่าให้ครูเป็นผู้กำหนดขีดความต้องการ  

  ตอนที่น้องยังเด็ก ปีแรก ๆ ที่ไปโรงเรียนไม่มีความสุขเลยค่ะ เพราะเป็นเด็กที่ไม่พูดไม่จา ตอนพูดก็ติดอ่างเล็ก ๆ เขียนหนังสือโย้เย้และกลับข้าง และบางทีก็ยังเขียนหนังสือทั้งสองมืออีกด้วย ... ครูขอพบพ่อแม่หลายครั้งแต่กลายเป็นพี่สาวที่ต้องไปแทน ... จนในที่สุดต้องย้ายโรงเรียนและต้องพบจิตแพทย์เพื่อรักษาอาการติดอ่างด้วยค่ะ...

  ที่เล่าให้พี่ต้อยฟังก็เพื่อที่จะบอกว่า...ถ้าครูมีความเข้าใจและละเอียดอ่อนพอในการที่จะเข้าถึง...ลูกศิษย์ แล้ว ... การศึกษาของไทยจะไม่ต้องตกเป็นจำเลยของสังคมเช่นในปัจจุบันค่ะ....

  ขอบคุณพี่ต้อยนะคะ...^__^...

  ผมเป็นลูกศิษย์ อ.เม้งครับ

  อ.เม้งแนะนำให้อ่าน Prout เพราะผมจะทำวิทยานิพนธ์เรื่องใกล้ ๆ เคียงกันนี้ พอจะแนะนำหนังสือหรือเว็บอีกได้มั๊ยครับ

  ผมชอบที่ว่า No need for orchestra if the guitar can do

  ขอบคุณล่วงหน้าครับ 

  สวัสดีค่ะคุณวศิน

  ขอโทษด้วยนะคะ ที่ตอบช้าไปนิด...ไม่ค่อยได้เข้ามาดูเลยค่ะ...เป็นเจ้าของบันทึกที่...ไม่ค่อยดีค่ะ..^_^...

  ข้อมูลเรื่อง Prout ที่เป็นภาษาไทยจะมีน้อยมากค่ะ มีเฉพาะที่ดร.เกียรติวรรณท่านเขียนไว้

  ชื่อ เท่าทันทุนนิยม พิมพ์โดย ภาพพิมพ์ และ หยุดโลกร้อนด้วย PROUT ภาพพิมพ์ เช่นกันค่ะ  และที่

  http://www.anandamarga.org/  หรือ

  http://www.prout.org/

  ซึ่งเป็นเวปของกลุ่มเผยแพร่ เรื่อง Prout โดยตรงจากประเทศอินเดียค่ะ

  หนังสือที่ขายที่ศูนย์หนังสือจุฬา ฯ ถ้าหาไม่ได้ จะติดต่อที่สาขาการศึกษานอกระบบ คณะครุศาสตร์ก็ได้ค่ะ

  เน้นการนำแนวคิดไปใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทของสังคมของตน เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่สมาชิกในครอบครัวโลก การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุด ทุกชีวิตมีความสุข อยู่ดี กินดี และมีสันติภาพ ในขณะเดียวกันก็ยอมรับและธำรงรักษาซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความแตกต่างหลากหลาย

  PROUT

  สวัสดี ครับ คุณคนไม่มีราก

  เป็นบันทึกที่น่าสนใจมาก ๆ เลย ครับ

  ให้ดาวไว้ด้วย ครับ *****

  ขอบคุณ ครับ

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี