อนุโมทนากับการบรรพชาของ "คุณยายธี" & การคัดค้านการอุปสมบทภิกษุณีในนิกายเถรวาท


ทราบข่าวการบรรพชาสามเณรีของคุณยายธีจากบ้านคุณคนไม่มีราก ขออนุโมทนากับท่านก่อนค่ะ ที่ท่านจะมีโอกาสอันเป็นกุศลในวันที่ 5 ธ.ค.นี้ที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี จังหวัดนครปฐม (สร้างโดยภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์ หรือหลวงย่า โดยเริ่มต้นชีวิตนักบวช และรับการปลงผมจากท่านเจ้าคุณพรหมมุนี ( ผิน สุวโจ ) เมื่อพ.ศ. ๒๔๙๙ ต่อมาท่านได้เดินทางไปอุปสมบทที่ไต้หวัน เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๔ นับเป็นภิกษุณีไทยรูปแรก ท่านได้เผยแผ่ธรรมะมาตลอด จนกระทั่งมรณภาพเมื่อ พ.ศ. 2526 เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันของวัตรคือภิกษุณีธัมมนันทา อดีต รศ. ดร. ฉัตรสุมาล กบิลสิงห์ ผู้เป็นบุตรีหลวงย่านั่นเอง ท่านอุปสมบทเป็นภิกษุณีรูปแรกในสายเถรวาทเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยสืบสายจากสยามวงศ์ วัดดัมบุลละ ประเทศศรีลังกา)
รูปปั้นดินเผาภิกษุณีสงฆ์

การบวชภิกษุณีสายเถรวาทในประเทศไทย แม้จะได้รับการสนับสนุนจากพระภิกษุส่วนหนึ่ง และจากฆราวาส แต่ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับจากคณะสงฆ์ เนื่องจากมีกฎบังคับห้ามภิกษุบวชหญิงเป็นภิกษุณี ทำให้สามเณรีซึ่งผ่านการฝึกฝนอบรม (หรือที่เรียกว่าสิกขมานา) สองปีที่ต้องการบวชเป็นภิกษุณี ต้องไปรับการบวชที่ต่างประเทศ เช่น ศรีลังกา ไต้หวัน เป็นต้น หรือไม่ ก็ต้องนิมนต์พระภิกษุจากต่างประเทศมาร่วมให้การอุปสมบท อีกทั้งยังมีฐานะเป็นเพียงอุบาสิกาเท่านั้น
การคัดค้านการบวชภิกษุณีจากฝ่ายเถรวาท อ้างจากพุทธทำนายที่ว่า การรับมาตุคามเข้ามาบวช จะทำให้อายุพระสัทธรรมสั้นลงเหลือ 500 ปี แทนที่จะเป็น 1,000 ปีตามที่ควรจะเป็น การรื้อฟื้นการบวชภิกษุณีสงฆ์ จึงเป็นการขัดพระวินัย และเป็นภัยต่อความยั่งยืนของพระศาสนา
หากปัจจุบันอายุพระศาสนายืนมากว่า 2,500 ปีแล้ว การยกพุทธพยากรณ์นี้มาคัดค้านก็ดูจะไม่สมเหตุผล

การบวชสามเณรีภาคฤดูร้อน เมื่อ 6 เมษายน 2552

อีกคำค้านของฝ่ายเถรวาทคือ การบวชภิกษุณี ต้องประกอบด้วยสงฆ์สองฝ่าย เมื่อภิกษุณีสูญหายไปจากโลกในช่วงเวลาหนึ่งแล้ว จึงไม่สามารถมีการบวชเกิดขึ้นได้อีก
ผู้สนับสนุนการบวชได้ให้เหตุผลว่า เริ่มแรกนั้น พระพุทธองค์ให้ภิกษุสงฆ์บวชให้ภิกษุณี ต่อมาจึงทรงให้ภิกษุณีรับการบวชโดยสงฆ์สองฝ่าย แต่ก็ไม่ได้ทรงยกเลิกบัญญัติแรก ดังนั้น การที่ภิกษุฝ่ายเดียวจะให้การบวชหญิงเป็นภิกษุณี จึงเป็นไปได้ ดังที่ภิกษุสงฆ์สายมหายานได้กระทำ จนสถาบันภิกษุณีสงฆ์ได้ตั้งมั่นในต่างประเทศดังกล่าว
ซึ่งเหตุผลหลักของการคัดค้าน ส่วนหนึ่งมาจากการกีดกันทางเพศ หญิงถูกวางในสถานะที่ต่ำกว่าชายมานาน หากจะให้คลี่คลาย คงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายดายนัก
ท่านธัมมนันทา ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงอนุญาตให้ผู้หญิงบวช เพราะผู้หญิง ผู้ชาย มีศักยภาพในการบรรลุธรรมเสมอกัน ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เปิดโอกาสให้สตรีมากกว่าศาสนาใดๆในโลก จุดนี้จึงเป็นความงดงามของศาสนาพุทธ ใครก็ตามที่เห็นขัดแย้งกับความคิดนี้ ก็เท่ากับกำลังพยายามทำให้พุทธศาสนาด้อยคุณค่าลงไป
พุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแรกในโลกที่ประกาศความเป็นอิสระของชนชั้น สีผิว และเพศ โดยที่ไม่มีศาสนาใดสามารถจะประกาศสัจธรรมนี้ได้เด่นชัดเทียบเท่า แต่แล้ว สิ่งที่พยายามทำกันในสังคมของชาวพุทธสมัยนี้ กลับมากดขี่ผู้หญิง ด้วยการไม่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้ร่วมแสดงธรรม และร่วมรับผิดชอบต่อพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นหนึ่งในพุทธบริษัท 4 อาตมาจึงมองว่านี่เป็นการทำให้พุทธศาสนาถูกลดคุณค่าลงกว่าที่พึงจะเป็น
หลวงแม่ หรือท่านธัมมนันทา กับการเชิดชูเกียรติที่ท่านได้รับ

ปัจจุบัน มีหญิงหลายคนที่โลกยอมรับในความสามารถ แม้ในหน่วยย่อยที่สุดของสังคม หญิง ยังเคียงบ่าเคียงใหล่ชายในการร่วมกันรับผิดชอบภาระของครอบครัว ความเสมอภาคทางเพศได้รับการยอมรับมากขึ้น เมื่อสังคมโลกได้เปลี่ยนไปแล้ว คงถึงเวลาที่สังคมทางศาสนาจะต้องเปลี่ยนแปลงบ้าง
พระโพธิ มหาเถระได้สนับสนุนการดำรงอยู่อย่างถูกต้องของภิกษุณีไว้อย่างน่าประทับใจว่า
การรื้อฟื้นภิกษุณีสงฆ์ เป็นความดีงามจากภายในที่สอดรับกับนัยยะของพระธรรม นำมาซึ่งการทำให้พระประสงค์ของพระพุทธองค์ในการ เปิดประตูสู่ความเป็นอมตะ ให้แก่มนุษยชาติ หมายรวมผู้หญิงและผู้ชายด้วยเช่นกัน

ในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาในแง่มุมของความเข้าใจในสังคมปัจจุบัน การมีอยู่ของภิกษุณีสงฆ์เป็นเครื่องมือที่จะใช้ได้ดีอย่างยิ่งในสังคม จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามารับใช้พระศาสนาหลากหลายกว่าที่ภิกษุสงฆ์จะทำได้ ทั้งหน้าที่การสอน นักวิชาการ ผู้สอนสมาธิ นักการศึกษา ผู้แนะนำทางสังคม ผู้นำทางพิธีกรรม และบางที งานที่เป็นเอกลักษณ์ของภิกษุณี คือการเป็นผู้นำให้ฝ่ายสตรีด้วยกันเอง

การมีภิกษุณีสงฆ์จะปักธงชัยให้แก่พุทธศาสนาโดยการยอมรับจากผู้คนชาวโลกที่มีจิตใจอันสูงส่ง ผู้ซึ่งถือว่า ศาสนาที่ปราศจากการกีดกันทางเพศนั้นเป็นหมายสำคัญว่าศาสนานั้น กลมกลืนกับคุณสมบัติของอารยธรรมที่มีในโลกปัจจุบัน
ในฐานะในพุทธบริษัท เราควรร่วมกันจรรโลงพระศาสนา จะดีกว่าที่จะมาคัดค้านว่าหน้าที่นี้ควรเป็นของใคร เพื่อความแผ่ไพศาล และความมั่นคงของพระศาสนาเองนะคะ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaibhikkhunis.org ค่ะ
.........................................................
อ้างอิงเรื่องและรูป
พระภิกษุโพธิ มหาเถระ การรื้อฟื้นการอุปสมบทภิกษุณีในนิกายเถรวาท วัดโพธิณญาน ออสเตรเลีย
กองบรรณาธิการนิตยสาร people ธัมมนันทา ผู้พลิกฟื้นภิกษุณีสงฆ์ สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน 287/195 ซอยรามคำแหง21 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2547
หมายเลขบันทึก: 317794เขียนเมื่อ 3 ธันวาคม 2009 07:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 ตุลาคม 2013 09:41 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (44)

ขอบคุณคุณคนไม่มีรากค่ะที่แจ้งข่าวอันเป็นกุศลนี้ค่ะ

ของขวัญปีใหม่ที่ทางวัตรมีให้เลือกหาที่ร้านทศพรค่ะ

ทราบมาว่าสินค้าของทางร้าน มาจากฝีมือพระภิกษุณี และชาวบ้าน

น่าเป็นกำลังใจนะคะเพื่อเป็นรายได้เสริมของสตรีในชุมชนชาววัด

แผนที่วัตรทรงธรรมกัลยาณีค่ะ

เผื่อว่าท่านใดต้องการไปร่วมเป็นสักขีพยานในการบรรพชาครั้งนี้

(ทั้งภาพถุงผ้า และแผนที่ ก็อปมาจากเวบของทางวัตรค่ะ)

สวัสดีค่ะ

อนุโมทนา สาธุกับการเขียนบันทึกนี้ของคุณณัฐรดาค่ะ

คนไม่มีรากศึกษาประเด็นนี้อยู่เช่นกัน แต่ชั่งใจว่าควรจะเขียนบันทึกหรือไม่ เนื่องจากช่วงนี้มีเวลาน้อยลง และข้อมูลก็ยังไม่ลุ่มลึกพอที่จะตอบได้ หากมีท่านใดตั้งประเด็นถาม นอกจากนี้เรื่องนี้เป็นประเด็นทางศาสนา ซึ่งประกอบด้วยศรัทธา ความเชื่อ (ซึ่งความจริงแล้วพุทธศาสนาเองให้เชื่อในเหตุปัจจัย) หากไม่ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิ จะทำให้เกิดวิวาทะกันในระหว่างผู้ที่ไม่เห็นพ้องกันได้ จึงตัดสินใจไม่เขียนบันทึกค่ะ

เท่าที่อ่านคุณณัฐรดาเองได้ศึกษาเรื่องนี้และอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมตัวบวชหรือเป็น"สิกขมานา" แล้ว คงลุ่มลึกพอที่จะตอบได้อย่างแจ่มแจ้ง

ขอบคุณค่ะ

(^___^)

สวัสดีครับ

ผมเป็นลูกศิษย์พระภิกษุณีมาตั้งแต่สมัยหลวงย่าวรมัยและมาจนถึงปัจจุบันหลวงแม่ ท่านธมัมมนันทา(ฉัตรสุมาลย์)

เป็นระดับของจิตใจของคนในสังคมครับ ที่ยังมีการเลือกปฏิบัติอยู่

ความเท่าเทียมกันในโอกาสที่จะบรรลุธรรม มีอยู่ในทั้งชายและหญิงครับ

อีกประเด็นหนึ่งที่ผมมักจะเน้นเสมอก้คือ เราทุกคนไม่ได้เกิมาเป็นเพศใดเพศหนึ่งในชาตินี้เท่านั้น แค่สลับกันไปมา ตามเหตุและกรรมที่ทำมา

ดังนั้น ที่เกิดเป็นผู้ชายในชาตินี้ ก็ล้วนเคยเกิดมาเป็นผู้หญิงมาแล้ว นับไม่ถ้วน

ถ้าเข้าใจได้ดังนี้ อคติก็จะหมดไปครับ

เจริญสุขครับ

มาอ่านอีกครั้ง

อนุโมทนาสาธุกับข้อคิดของท่านอ.วรเดชค่ะ

คนไม่มีรากดีใจที่ได้พบอาจารย์ทางจิต...เช่นท่านอ.วรเดชค่ะ

(^___^)

 

สวัสดีครับ

 • วันก่อนไปที่วัด เจ้าอาวาสท่านไม่อยู่ แม่ชีจึงออกมาต้อนรับ ผมได้เรียนรู้ธรรมจากแม่ชีท่าน ช่างเป็นบุญของผมเหลือเกิน ก้มกราบท่าน 3 หน ก่อนจะลากลับ
 • ส่วนตัวผมแล้วเคารพธรรมในตัวท่านไม่ได้แยกหญิงหรือชาย

 

สวัสดีค่ะ คุณคนไม่มีราก

ประเด็นการค้านการมีคณะภิกษุณีสงฆ์ที่ถูกต้องนี้ มีมานานมากแล้วค่ะ ตอนกลางปีเขียนถึงเรื่องนี้ในอีกเวบหนึ่ง มีการแสดงความเห็นหลากหลายมากเลยค่ะ บ้างว่าเป็นไปไม่ได้ การบวชสายเถรวาทไม่มีการสืบสายมากว่า 700 ปี แล้ว และต้องประกอบด้วยสงฆ์สองฝ่าย การบวชจึงจะสมบูรณ์

และการมีสงฆ์สองฝ่าย ภิกษุณีที่ได้รับการบวชมา ก็ไม่ได้รับการบวชจากภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเถรวาท ดังนั้นจึงไม่อาจนับได้ว่าเป็นภิกษุณีสงฆ์นิกายเถรวาทอย่างแท้จริง

ดิฉันมองว่า มีเรื่องอื่นน่าค้านมากกว่าเรื่องนี้นะคะ เช่นเรื่องการปลุกเสก สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา อันไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของศาสนาพุทธ แต่ปัจจุบัน กลายเป็นเนื้อเดียวกันกับศาสนาไปเสียแล้ว

ขอบคุณนะคะที่แวะไปเยี่ยมกันค่ะ

สวัสดีค่ะคุณ พลเดช วรฉัตร

ขอบพระคุณนะคะที่แวะมา จนทำให้ทราบว่า ท่านเป็นศิษย์ของภิกษุณีองค์แรกของประเทศไทย

ดิฉันยังไม่มีโอกาสได้กราบหลวงแม่ค่ะ เคยไปที่วัตร พบแต่สามเณรี และแม่ขาว

ท่านเหล่านั้นจัดได้ว่าเป็นผู้นำสตรีในชุมชนได้เลยนะคะ

สวัสดีครับ

หลวงย่าวรมัย กบิลสิงห์เป็นสตรีและภิกษณีที่สมควรได้รับการยกย่องครับ ประวัติของท่านน่าสนใจและน่าศึกษามาก

ผมโชคดีที่ได้เป็นลูกศิษย์ของหลวงย่า วัตรทรงธรรมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับ ในทุกวันอาทิตย์จะมีการทำบุญและสวดมนต์

เราสามารถไปร่วมทำบุญและปฏิบัติธรรมได้ครับ

ส่วนอจ.หลวงแม่ก็รู้จักตั้งแต่สมัยเป็นอจ.ฉตรสุมาลย์ ก็เป็นสตรีและภิกษูณีที่เจริญรอยตามหลวงย่าและสมควรที่จะได้รับการยกย่องเช่นกัน

บุคคลเหล่านี้ทำความดีในแบบของการปิดทองหลังพระครับ ซึ่งมีคุณค่าต่อประเทศชาติอย่างมากมาย

ขออนุญาตรำลึกถึงพระคุณของทั้งสองท่าน ณ ที่นี้ครับ

ขอบคุณที่บันทึกเรื่องนี้ครับ

สวัสดีค่ะคุณเด็กข้างบ้าน ~natadee

อนุโมทนากับการศึกษาธรรมด้วยนะคะ

ขอบคุณคุณ พลเดช วรฉัตร ค่ะ

ที่แวะมาอีกครั้ง

ถ้ามีเวลา ลองนำเรื่องของหลวงย่า มาเล่าสู่กันบ้างซีคะ

ทุกท่านมีจิตพุทธะและศักยภาพที่จะเข้าถึงธรรมได้เท่าเทียมกันครับ

สาธุครับ

สวัสดีค่ะคุณ Phornphon

เปลี่ยนโลโก้ใหม่ จำไม่ได้เชียว

ขอบคุณที่แวะมานะคะ

สวัสดีครับพี่ณัฐรดา

ผมจะกลับบ้านที่ปาย อยากจะหาซื้อเบาะรองนั่ง สำหรับทำสมาธิให้กับคุณเเม่ ไม่ทราบว่าเราจะซื้อได้จากไหนบ้างครับ?? พอทราบไหมครับผม

ทราบว่ายายที..มาเตรียมตัวเพื่อบวชอยู่วัด..พรุ่งนี้ทำไรที่โรงเรียนเสร็จแล้วจะอนุญาตแวะไปเยี่ยมยายธีนะคะ...

 • สวัสดีค่ะ  คุณณัฐรดาP
 • มาอ่านข้อมูลดี ๆ ที่น่ารู้
 • บ้านอยู่นครปฐมค่ะ  ได้แต่ผ่านไปผ่านมาแค่หน้าวัด
  ยังไม่เคยเข้าไปสักครั้ง...
 • ปัจจุบันผู้หญิงมีบทบาทและเป็นผู้นำด้านต่าง ๆ มากมาย
  โดยเฉพาะผู้นำทางจิตวิญญาณ   หากแต่บางครั้งยังมีปัญหาเรื่องการยอมรับ
  เพราะค่านิยมบางอย่างในสังคม   แท้จริงเพศเป็นเพียงสิ่งสมมุติที่คนหลงติดยึด
 • ขออนุโมทนาบุญกับทุกฝ่ายค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณจตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

เคยเห็นที่ Index Living ค่ะ น่าจะยังมีอยู่

เดินทางปลอดภัยนะคะ

บันเป็นความรู้ใหม่ที่ไม่เคยรู้

ขอบคุณมากนะคะ

รักษาสุขภาพด้วย

อากาศหนาวกำลังเยือน

 

มาชม

คุณยายธีจะบวชแล้วรึนี่...คงหยอกเย้าเล่นไม่ได้ซะแล้วละมั่ง ...เคยไปหยอกที่บล็อกของคคุณยายละ...

ในสายพุทธเถรวาทถือว่าพระภิกษณีขาดสูญไปจริง...แต่ยังบวชได้ในสายมหายาน...

ด้วยวงการสงฆ์ไทยยึดถือในวินัยมากเลยแสดงอาการอย่างนั้น ไม่เหมือนพระสงฆ์ในประเทศศรีลังกาที่พอยังเปิดทางสว่างให้หญิงได้บวชเรียนบ้าง...

สวัสดีค่ะ คุณณัฐรดา

      ■  ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ

      ■ ได้อ่านเจอมาค่ะ http://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=wsc&id=50

        คุณณัฐรดาทราบแล้วใช่มั้ยคะ? copy มาบางส่วนค่ะ

        มูลนิธิโกมล คีมทอง เชิดชู ภิกษุณีธัมมนันทา เป็น 1 ใน 4 บุคคลเกียรติยศ

       มูลนิธิโกมล คีมทอง จัดงาน ปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง ประจำปี 2552 ครั้งที่ 35   เรื่อง อุดมคติที่ยังมีตัวตน : คนเล็กๆ คือความหวังท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

        ในปีนี้ มีการประกาศเกียรติคุณบุคคลเกียรติยศ จำนวน 4 คน

        ซึ่งทางมูลนิธิฯ คัดเลือกโดยพิจารณาจาก

        1. ผลงานที่บุคคลทั้งสี่ได้ปฏิบัติเพื่อสังคมมาตลอดเวลา ยาวนานอย่างต่อเนื่อง

        2. ความประพฤติอันสมควรนำมาเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นในเรื่องของความเสียสละเพื่อสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

        3. มีความพากเพียรไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคนานัปประการที่เข้ามาในชีวิต

        มูลนิธิฯ จึงเห็นสมควรให้บุคคลทั้ง 4 คือ (1)ยุงยุทธ ตรีนุชกร (2)เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี (3) ภิกษุณีธัมมนันทา และ (4) พันตา สุรศิลป์พิศุทธิ์ ให้เป็นบุคคลเกียรติยศประจำปี 2552

      ภิกษุณีธัมมนันทา จบการศึกษา จากประเทศอินเดียระดับปริญญาตรี ทหาวิทยาลัยศานตินิเกตัน แผนกปรัชญา ระดับปริญญาโทและเอก จากมหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย ด้านวิชาศาสนา ออกบวชเมื่อ พ.ศ. 2544 ได้รับชื่อทางโลกธรรมว่า ธัมมนันทา สามเณรี จนเกิดกรณีภิกษุณีพิพาท จึงได้เป็นผู้นำในการผลักดันและเคลื่อนไหวให้คณะสงฆ์ไทยหันมายอมรับสถานะพระ ภิกษณี เป็นการจุดประกายให้แก่ผู้หญิงที่ตั้งใจจะหันหน้าเข้าสู่เส้นทางแห่งการ ศึกษาปฏิบัติธรรมได้มีทางเลือก ปัจจุบันได้ก่อตั้ง บ้านศานติรักษ์ เพื่อช่วยเหลือสตรีและเด็กให้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ให้คำปรึกษาทั้งทางปฏิบัติและทางธรรมให้แก้สตรีได้สัมผัสศึกษาชีวิตนักบวช ด้วยตนเอง

สวัสดีค่ะ หนูเขียนบันทึกต่อยอด ค่ะ รบกวนช่วยเข้าไปเพิ่มเติมความรู้ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ที่มาของหินยาน(เถรวาท) และ มหายาน (2)

ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับ คุณยายธี ค่ะ   สาธุ.. สาธุ.. สาธุ..

และขอขอบคุณ คุณ ณัฐรดา  ที่เขียนบันทึกนี้พร้อมบอกเล่าเรื่องราวอันเป็นกุศลของภิกษุณีสงฆ์ด้วยค่ะ        

สวัสดีค่ะคุณมนัญญา ~ natachoei ( หน้าตาเฉย)

ขอบคุณค่ะที่แวะมา

รักษาสุขภาพเช่นกันนะคะ

สวัสดีค่ะอาจารย์ยูมิ

ที่จริง ยอมรับ และรับรองฐานะของภิกษุณี หากยอมรับในฐานะของนิกายมหายานก็น่าจะได้นะคะ

แต่ยังไม่ยอมรับกันเลยนี่คะ

สวัสดีค่ะ...คุณ P ณัฐรดา

ร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะ

ได้เรียนรู้เรื่องราวจากบันทึกคุณและคุณคนไม่มีราก ท่านพลเดชได้ความรู้มากเลยค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลทีมีคุณค่านี้ ท่านภิกษุณีธัมมนันทาเคยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิลาได้มีโอกาสกราบนมัสการท่านตอนท่านบวชได้ไม่นาน ท่านจำลูกศิษย์แม่นยำมากค่ะ ผ่านไปเกือบสิบปี เข้าไปกราบนมัสการท่านอีกครั้งพร้อมกับแนะนำตัวว่าเป็นลูกศิษย์ที่ท่านเคยสนใจจะรับเป็นอาจารย์วิทยานิพนธ์ในหัวข้อเกี่ยวกับพุทธศาสนา ท่านก็อ๋อและก็สอนสั่งอบรมศิลาเป็นอย่างดี เห็นคุณณัฐรดานำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับท่าน รู้สึกปิติอย่างยิ่งค่ะ

 • สวัสดีค่ะ
 • ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับ คุณยายธี ค่ะ   
 • สบายดีนะค่ะ
 • ระลึกถึงเสมอค่ะ

 

ศาสนาพุทธ..คือความเสมอภาพเท่าเทียมกันในความมีจิตเป็นพุทธะ .." สวัสดีค่ะคุณณัฐรดา..ช่วงนี้พี่แดงออกเดินทางตลอด..ทั้งบนดอย และแวะนมัสการวัดต่างๆด้วย เอารูปภาพ " วัดเกาะกลาง " พระเจ้าตาเขียว ในหมู่บ้านมอญในจังหวัดลำพูน มีอายุประมาณ 1300 ปี ในสมัยอาณาจักรหริภุญไชย เป็นยุคที่ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองมาก

คุณณัฐรดาครับ

       ผมได้จัดทำบันทึกเกี่ยวกับคุณนก Giant Bird กัลยาณมิตรที่แสนดีของพวกเราเสร็จแล้วครับ หากมีบันทึกใดสามารถปรับปรุง/เพิ่มเติม/แก้ไขได้ ก็ยินดีรับคำชี้แนะอย่างยิ่งครับ 

                  

ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณค่ะอาจารย์บัญชาที่นำภาพสุดท้ายของน้องนกมาให้ชมกันค่ะ..น้องนกทำบุญไว้เยอะ..เธอเป็นนางฟ้าทั้งในโลกนี้และโลกหน้าค่ะ...

สวัสดีค่ะคุณบัญชา และครูอ้อยเล็ก

ขอบพระคุณมากค่ะ

ได้ไปเยี่ยมชมบันทึกแล้วค่ะ

คุณนกเธอเปรียบดุจนางฟ้า อย่างที่น้องอ้อยว่าจริงๆ

สวัสดีค่ะ แวะมาสุขสันต์วันพ่อค่ะ เย็นนี้ไปจุดเทียนชัยกันน่ะค่ะ

พี่ตุ๊กตา..วันนี้ไปกทม.ค่ะ...ถวายความจงรักภักดีอย่างเต็มเปี่ยมหัวใจและปลาบปลื้มยินดีค่ะ..

 • มาขออนุโมทนากับยายธีด้วยคนครับ
 • ระลึกถึงคุณณัฐรดา..เสมอครับ
 • อากาศเย็นๆ ดูแลสุขภาพให้มากๆ ครับ อ้อ..ลืมไปครับ ลูกเป็นหมอ(แพทย์)
 • ช่วงนี้ -กพ จะไม่ค่อยว่าง ขอถือโอกาสอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วยดลบันดาลให้คุณณัฐรดาและครอบครัว มีโชค มีความสุขตลอดปี ๒๕๕๓ และตลอดไปด้วยครับ

สวัสดีค่ะคุณครูบันเทิง

ปลื้มใจจังค่ะ กับการร่วมแสดงออกซึ่งความภักดีต่อพระองค์ท่าน

สวัสดีค่ะครูอ้อย

ปิติมากค่ะ

หวังว่าน้องจะเดินทางปลอดภัยนะคะ

ขอร่วมอนุโมทนากับคุณยายธีด้วยคนครับ

พี่ตุ๊กตา..วันนี้ไปหาคุณยายธีมาค่ะ...ใช้นามแฝงว่า"ยายธี" แต่ตัวจริงไม่ใช่คุณยายเลย..ยังกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วดีมากๆค่ะ..และมีความเป็นนักคิดนักวิจัยเต็มเปี่ยมเลยค่ะ...

 

 

สวัสดีค่ะ คุณณัฐรดา

 • แวะมาร่วมอนุโมทนากับ "คุณยายธี" ด้วยค่ะ
 • และได้รับความรู้เรื่องภิกษุณี .. เคยคิดอยากบวชเป็นภิกษุณีเหมือนกันค่ะ
 • ช่วงฝึกฝน ๒ ปี (สิกขมานา) ก็คงได้อะไรมากมายกับตัวเองแล้วหล่ะค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

อนุโมทนากับการบรรพชาของ "คุณยายธี" & การคัดค้านการอุปสมบทภิกษุณีในนิกายเถรวาท

เอ้อ ผมไม่รู้จะวิจารณ์อย่างไรกับเรื่องนี้นะครับ แนะนำให้อ่านเพิ่มเติมจากหลวงพ่อประยุตฯ เกียวกับเรื่องนี้รู้สึกว่าท่านจะพูดไว้เหมือนกันกับเรื่องภิกษุณี เอาเป็นว่า ผมเห็นว่าจะบวชก็ให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยก็ดีแล้วครับ เพราะเราถือคำสั่งสอนคือพระธรรมวินัยเป็นที่ยุติ ผมไม่อยากให้เรื่องนี้มาเป็นอคติแบ่งแยกว่าหญิง-ชาย ดี-เลว ขออภัยถ้าไม่ดีพอ

สวัสดีค่ะคุณณัฐรดา..มาร่วมอนุโมทนา"คุณยายธี" ด้วยค่ะ..แต่ถ้าคุณณัฐรดาไปบวช.....คงไม่ลืมที่จะออกมาเผยแผ่ความรู้ทางการวาดภาพ..ศิลป์-ธรรม นะค่ะ

มาอ่าน ศึกษา

ขอบคุณค่ะ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี