การจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตวิศวกรนักปฏิบัติ