ประสบการณ์การพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ