การรับมือวิกฤตการณ์พลังงานที่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจ