บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)